72/1989

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1989

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (75/72), määrännyt sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteet seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitettua lääkärinpalkkiotaksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4 §:ssä ja tässä päätöksessä mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon eri ryhmiin kuuluvista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat.

2 §

Sairausvakuutuslain nojalla korvattavasta lääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan lääkärin palkkiotaksan mukaan. Lisäksi suoritetaan korvausta lääkärin antamasta todistuksesta, puhelimitse tai postitse annetuista hoito-ohjeista ja reseptin uusimisesta.

Tämän päätöksen mukaan ei kuitenkaan suoriteta korvausta laboratorio- eikä röntgentutkimuksista perityistä palkkioista.

Lääkärin palkkiotaksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan, lääkärin sairaalapalkkiotaksaan ja lääkärin sädehoitotoimenpiteiden palkkiotaksaan.

3 §

Lääkärin sairaalapalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys sairaansijaoikeudet omaavassa sairaanhoitolaitoksessa hoidettavalta potilaalta peritystä lääkärinpalkkiosta suoritettavasta korvauksesta.

Lääkärin sädehoitotoimenpiteiden palkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys potilaalta sädehoidosta peritystä lääkärinpalkkiosta suoritettavasta korvauksesta.

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys muusta kuin 1 tai 2 momentin mukaan korvattavasta tutkimuksesta tai hoidosta peritystä lääkärinpalkkiosta suoritettavasta korvauksesta.

4 §

Lääkärin todistuksesta taksa on:

1)tavallisesta todistuksesta enintään 21 markkaa

2)perusteellisesta todistuksesta enintään 68 markkaa.

5 §

Puhelimitse tai postitse annetuista hoito-ohjeista mahdollisine resepteineen taksa on enintään 27 markkaa, jollei hoito-ohjeen ole katsottava sisältyvän sellaiseen toimenpiteeseen, josta peritystä palkkiosta suoritetaan korvausta jäljempänä olevien perusteiden mukaisesti.

6 §

Yhden tai useamman reseptin uusimisesta taksa on, jollei reseptin uusimisen ole katsottava sisältyvän sellaiseen toimenpiteeseen, josta peritystä palkkiosta suoritetaan korvausta jäljempänä olevien perusteiden mukaisesti, enintään 13 markkaa.

7 §

Jos on kysymys erikoislääkärin oikeudet saaneen lääkärin omaa erikoisalaansa koskevassa asiassa antamasta todistuksesta, hoito-ohjeesta tai reseptin uusimisesta, korotetaan 4-6§:n mukaisia markkamääriä 50 prosentilla.

8 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuja muita kuin lääkärintodistuksen antamista tai reseptin uusimista koskevia markkamääriä korotetaan 50 prosentilla, kun käynti tai toimenpide on suoritettu lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 13.00-17.00 välisenä aikana tai muuna arkipäivänä kello 17.00-21.00 välisenä aikana, kuitenkin siten, että markkamääriä ei koroteta, jos käynti tai toimenpide on suoritettu säännöllisenä vastaanottoaikana.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja markkamääriä korotetaan 100 prosentilla, kun käynti on suoritettu lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 17.00 jälkeen tai muuna arkipäivänä kello 21.00-8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä.

2 luku

Lääkärin palkkiotaksa

9 §

Jos lääkärin vastaanottopalkkiotaksan mukaan korvattavan tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut erikoislääkärin oikeudet saanut lääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, korotetaan mainitun taksan mukaisia markkamääriä 50 prosentilla.

Jos lääkärin sairaalapalkkiotaksan tai sädehoitotoimenpiteiden palkkiotaksan mukaisen toimenpiteen on suorittanut lääkäri, jolla ei ole asianomaisen alan erikoislääkärin oikeuksia, alennetaan mainittujen taksojen mukaisia markkamääriä 30 prosentilla.

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksa
10 §

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta pohjamaksuista ja lisämaksuista.

11 §

Pohjamaksujen taksoja vahvistettaessa noudatetaan seuraavia perusteita ja markkamääriä:

1) potilaan ensimmäinen käynti lääkärin luona sekä muu käynti, mikäli tähän sisältyy yleistarkastus, sairauden laajempi selvittely saatujen alkututkimusten perusteella hoitosuunnitelmineen tai 1-2 yksinkertaiseen perustutkimukseen rinnastettavaa toimenpidettä enintään 62markkaa
2) potilaan muu käynti lääkärin luona saman sairauden takia enintään 35markkaa
3)lääkärin käynti potilaan luona enintään 115markkaa
4) lääkärin käynti potilaan luona kesken vastaanoton enintään 173markkaa
12 §

Jos 11 §:n 1 kohdassa mainittuun käyntiin sisältyy kolme tai useampia siinä tarkoitettuja toimenpiteitä, korotetaan mainitun kohdan mukaisia markkamääriä kolmannesta ja jokaisesta sitä seuraavasta toimenpiteestä enintään 17 markalla.

13 §

Jos lääkärin käynti potilaan luona kestää yli tunnin, korotetaan 11§:n 3 kohdassa mainittua markkamäärää jokaiselta alkavalta neljännestunnilta 28 markalla ja 11§:n 4 kohdassa mainittua markkamäärää vastaavasti 56 markalla.

14 §

Muista kuin 11 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten toimenpiteet jaetaan ryhmiin siten kuin kansaneläkelaitos määrää. Näistä toimenpiteistä pohjamaksun ohella suoritettavien lisämaksujen taksat on vahvistettava vähintään 31 ja enintään 347 markaksi toimenpiteeltä, kuitenkin erittäin vaativien toimenpiteiden osalta enintään 1 665 markaksi toimenpiteeltä.

Jos viimeisen ryhmän toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia huomattavasti kauemmin, korotetaan tämän ryhmän osalta taksaa 50 prosentilla.

Lääkärin sairaalapalkkiotaksa
15 §

Lääkärin sairaalapalkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta hoitopäiväpalkkiosta, konsultaatiosta tai käynnistä perityistä palkkioista, erityisistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä perityistä palkkioista sekä anestesiologian ja fysiatrian alaan kuuluvista toimenpiteistä perityistä palkkioista.

16 §

Hoitopäiväpalkkion taksaa vahvistettaessa käytetään perusteena, mikäli 19§:n 3 momentista ei muuta johdu, 10 ensimmäisen päivän ajalta enintään 72 markkaa päivältä, 20 seuraavan päivän ajalta enintään 58 markkaa päivältä ja tämän jälkeen enintään 28 markkaa päivältä, kuitenkin siten, että yhteismäärä on vähintään 111 markkaa.

17 §

Jos muu kuin potilasta varsinaisesti hoitava lääkäri kutsutaan hoitamaan potilasta tai hänen vastasyntynyttä lastaan, taksa on konsultaatio- tai käyntipalkkion osalta käyntikerroista riippuen vahvistettava enintään 145 markaksi. Jos mainittu lääkäri samalla suorittaa 18 tai 19§:n mukaisen toimenpiteen, katsotaan konsultaatio- tai käyntipalkkion sisältyvän toimenpidepalkkioon.

Jos muu kuin potilasta varsinaisesti hoitava lääkäri tekee varta vasten tämän potilaan hoitamista varten matkan sairaalaan, korotetaan 1 momentin mukaisia markkamääriä enintään 115 markalla.

18 §

Vaativista ja aikaa vievistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä taikka valvonnasta taksat on toimenpiteen laadusta riippuen vahvistettava vähintään 78 markaksi ja enintään 339 markaksi toimenpiteeltä.

19 §

Leikkauksista ja niihin rinnastettavista toimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten toimenpiteet jaetaan ryhmiin siten kuin kansaneläkelaitos määrää. Näiden toimenpiteiden taksat on vahvistettava vähintään 218 ja enintään 1 955 markaksi toimenpiteeltä.

Jos viimeisen ryhmän toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia huomattavasti kauemmin, korotetaan tämän ryhmän osalta taksaa 50 prosentilla.

Edellä 1 momentissa mainittuihin markkamääriin sisältyy toimenpiteeseen liittyvä hoitopäiväpalkkio ryhmästä riippuen vähintään kolmelta päivältä ja enintään 14 päivältä.

Jos leikkaustoimenpiteeseen on osallistunut toinen lääkäri avustajana, taksa on tämän palkkion osalta puolet suoritetun toimenpiteen taksasta.

20 §

Anestesiologian alaan kuuluvista toimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten toimenpiteet jaetaan ryhmiin siten kuin kansaneläkelaitos määrää. Näiden toimenpiteiden taksat on vahvistettava vähintään 218 ja enintään 978 markaksi toimenpiteeltä.

Jos anestesia on vaikea ja pitkäaikainen, saadaan taksan määrää muissa kuin viimeisessä ryhmässä korottaa enintään 339 markalla.

Jos viimeisen ryhmän anestesia sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia huomattavasti kauemmin, korotetaan tämän ryhmän osalta taksaa 50 prosentilla.

21 §

Fysiatrian alaan kuuluvista hoitotoimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten toimenpiteet jaetaan ryhmiin siten kuin kansaneläkelaitos määrää. Näiden toimenpiteiden taksat on vahvistettava vähintään 20 ja enintään 307 markaksi toimenpiteeltä.

Lääkärin sädehoitotoimenpiteiden palkkiotaksa
22 §

Sädehoidon alaan kuuluvista toimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten toimenpiteet jaetaan ryhmiin siten kuin kansaneläkelaitos määrää. Näiden toimenpiteiden taksat on vahvistettava vähintään 17 ja enintään 241 markaksi toimenpiteeltä.

23 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 20 päivänä kesäkuuta 1985 antama päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (525/85) siltä osin kuin se koskee lääkärinpalkkioiden korvaamista.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1989

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Vt. Nuorempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.