59/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki sähkölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 11 ja 15-17§ sekä 25§:n 2 ja 4 momentti,

muutetaan 1§:n 2 momentti, 14 ja 18§, 19§:n 2 momentti, 21§:n 1 momentin johdantolause, 1 ja 4 kohta sekä 2 momentti, 22§, 5 luvun otsikko, 25§:n 1 momentti, 26§, 30§:n 2 momentti ja 60§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 25§:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (991/87) ja 26§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään lakiin mainitulla 11 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla kumotun 24§:n tilalle uusi 24§ seuraavasti:

1 §

Ydinvoimalaitosten rakentamisluvista ja sähkön siirtämisestä maan rajojen ulkopuolelle tai ulkomailta Suomeen säädetään erikseen.

14 §

Valtakunnallisen sähköhuollon tarkoituksena on, että maan sähkönhankintakyky vastaa sähkön tarvetta ja että sähkön hankinta- ja siirtomenetelmät ovat energiahuollon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia ja ottavat huomioon 3§:ssä tarkoitetut tavoitteet.

18 §

Alueellisen sähköhuollon turvaamiseksi ja kehittämiseksi ministeriö jakaa maan yhteistoiminta-alueisiin. Jokaiselle yhteistoiminta-alueelle laaditaan yhtenäinen suunnitelma sähkön hankinnasta, siirrosta ja jakelualueista (sähköhuollon aluesuunnitelma, jäljempänä aluesuunnitelma).

Aluesuunnitelman tulee sopeutua valtakunnalliseen sähköhuoltoon ja muiden yhteistoiminta-alueiden aluesuunnitelmiin sekä ottaa huomioon yhteistoiminta-alueen ja sen eri osien tarpeet.

19 §

Aluetoimikunnan jäsenet on valittava siten, että jäsenet edustavat 1 momentissa mainittuja osapuolia tasapuolisesti.


21 §

Aluetoimikunnan tehtävänä on ministeriön antamien määräysten mukaisesti:

1) laatia määräajoin riittävän pitkän aikavälin aluesuunnitelma sekä tarvittaessa tarkistaa ja täydentää sitä;


4) antaa lausuntoja alueen sähköhuollosta; sekä


Aluesuunnitelmaa laatiessaan aluetoimikunnan on kuultava asianomaisia kuntia sekä tarvittaessa myös muita viranomaisia ja yhteisöjä.

22 §

Aluesuunnitelmaan sisältyvä voimalaitos ja sähkölaitteisto voidaan rakentaa sekä jakelualueen muutos toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Jos ministeriö kuitenkin painavasta syystä katsoo, ettei voimalaitosta tai sähkölaitteistoa tule rakentaa taikka jakelualueen muutosta toteuttaa suunnitelman mukaisesti, on tästä ilmoitettava aluetoimikunnalle ja asianomaiselle sähkölaitokselle kohtuullisessa ajassa. Ministeriön on tällöin viipymättä käynnistettävä neuvottelut aluetoimikunnan ja asianomaisten sähkölaitosten sekä edustavimpien sähkölaitosten järjestöjen kanssa. Jos neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä ministeriön ja aluetoimikunnan välillä, on voimalaitoksen ja sähkölaitteiston rakentamiselle sekä jakelualueen muutokselle pyydettävä 24§:ssä tarkoitettu valtioneuvoston lupa.

Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee myös aluesuunnitelman muuttamista ja täydentämistä.

Jos aluetoimikunta ei ole sisällyttänyt sille ilmoitettua voimalaitosta tai sähkölaitteistoa taikka jakelualueen muutosta aluesuunnitelmaan, ministeriö voi rakennuttajan tai sähkölaitoksen pyynnöstä painavasta syystä ja aluetoimikuntaa kuultuaan lisätä sen suunnitelmaan.

5 luku

Rakentamisluvat ja -ilmoitukset

24 §

Asetuksella säädettävien valtakunnallisesti merkittävien sähköteholtaan suurten voimalaitosten rakentamiseen on pyydettävä valtioneuvoston lupa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että voimalaitoksen rakentaminen on tarpeen valtakunnallisen sähköhuollon turvaamiseksi ja tarkoituksenmukaista maan energiatalouden kehittämisen kannalta.

Lupaan voidaan liittää 4§:ssä tarkoitetun vaaran ja häiriön välttämiseksi sekä sähköhuollon turvaamiseksi tarpeelliset ehdot.

25 §

Asetuksella tarkemmin säädettävien sähkölaitteistojen ja muiden kuin 24§:ssä tarkoitettujen voimalaitosten rakentamisesta on tehtävä ilmoitus ministeriölle tai ne on sisällytettävä aluesuunnitelmaan.


26 §

Voimalaitos ja sähkölaitteisto, jonka rakentamisesta on tehty ilmoitus ministeriölle, voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti. Jos ministeriö kuitenkin painavasta syystä katsoo, ettei voimalaitosta tai sähkölaitteistoa tule rakentaa ilmoituksen mukaisesti, on tästä ilmoitettava ilmoituksen tekijälle kohtuullisessa ajassa. Ministeriön on tällöin viipymättä käynnistettävä neuvottelut rakennuttajan ja sähkölaitosten edustavimpien järjestöjen kanssa. Jos neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä ministeriön ja rakennuttajan välillä, voimalaitoksen ja sähkölaitteiston rakentamiseen on pyydettävä 24§:ssä tarkoitettu valtioneuvoston lupa.

30 §

Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on myös avustaa ministeriötä rakentamislupien ja -ilmoitusten sekä aluesuunnitelmien toteutumisen valvonnassa.

60 §

Ministeriöllä on oikeus määrätä keskeytettäväksi rakentamistyö, joka on aloitettu ilman tämän lain mukaista lupaa tai ilmoitusta ja joka ei sisälly aluesuunnitelmaan, taikka kieltää sellaisen voimalaitoksen ja sähkölaitteiston käyttö, joka on rakennettu ilman tämän lain mukaista lupaa tai ilmoitusta ja joka ei sisälly aluesuunnitelmaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Tällä lailla kumotaan sähköhuollon neuvottelukunnasta 18 päivänä huhtikuuta 1980 annettu asetus (274/80).

Ennen tämän lain voimaantuloa valittu aluetoimikunta jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun. Tämän lain voimaan tullessa ministeriössä käsiteltävinä olevat ehdotukset aluesuunnitelmiksi hyväksytään aikaisempaa lakia soveltaen. Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat rakentamislupahakemukset ja viimeksi hyväksyttyyn runkosuunnitelmaan sisältyviä hankkeita koskevat rakentamislupahakemukset, jotka toimitetaan ministeriölle vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta, ratkaistaan aikaisempaa lakia soveltaen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 56/88
Valtiovarainvaliok. miet. 51/88
Suuren valiok. miet. 115/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.