48/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki jätehuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 22§ ja sen edellä oleva väliotsikko ja 39§,

niistä 22§ ja sen edellä oleva väliotsikko sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (203/87), sekä

lisätään lain 8§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä tammikuuta 1986 annetulla lailla (65/86), uusi 4 momentti sekä lain 4 lukuun uusi 31 a§ ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

8 §

Ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta sekä 22§:ssä tarkoitetun tuotteen tuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoo myös tullilaitos. Valtioneuvosto voi määrätä muunkin valtion viranomaisen osallistumaan 22§:ssä tarkoitettua tuotetta tai 34§:ssä tarkoitettua myyntipäällystä koskevien määräysten noudattamisen valvontaan.

Valtioneuvoston erityiset määräykset jätehuollosta
22 §

Jos tuotteen valmistuksen yhteydessä taikka sen käytön tai käytöstä poistamisen seurauksena syntyy jätettä, jonka on todettu tai voidaan odottaa aiheuttavan vaikeuksia jätehuollolle tai ympäristön pilaantumista, valtioneuvosto voi määrätä tuotteen tai jätteen tunnistamiseksi tarvittavasta merkitsemisestä taikka määrätä tuotteelle erityisen palautusmaksun.

Jos 1 momentissa tarkoitettu jäte on ongelmajätettä ja sen on todettu tai voidaan odottaa aiheuttavan huomattavia vaikeuksia jätehuollolle tai ympäristön erityistä pilaantumista, valtioneuvosto voi rajoittaa tuotteen valmistusta, maahantuontia, myyntiä, luovuttamista tai käyttöä taikka kieltää sen sekä antaa näitä tai tuotetta taikka tällaisen ongelmajätteen jätehuoltoa koskevia määräyksiä.

Valtion jätehuoltotyöt
31 a §

Jos ympäristössä on jäte taikka muu käytöstä poistettu esine tai aine siten, että siitä aiheutuu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai muu yleisen edun loukkaus, ja tämän ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarpeellisesta työstä tai toimenpiteestä on aiheutunut tai voi aiheutua kunnan jätehuollolle kohtuuttomiksi katsottavat kustannukset, vesi- ja ympäristöhallinto voi, sovittuaan siitä asianomaisen kunnan kanssa, valtion jätehuoltotyönä valtion tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä tai teettää työn tai toimenpiteen taikka osallistua muutoin edellä tarkoitettuihin kustannuksiin.

Tarkemmat säännökset valtion jätehuoltotöistä annetaan asetuksella.

39 §

Jätehuoltomaksu sekä 31 a§:n 1 momentissa, 33§:n 2 ja 3 momentissa sekä 38§:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Hallituksen esitys 197/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 17/88
Suuren valiok. miet. 164/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.