34/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 1§, 9§:n 1 momentin 3 kohta ja 10 b§:n 1 momentti,

näistä 9§:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa laissa (333/85) ja 10 b§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (26/79), näin kuuluviksi:

1 §

Työaikaa, vuosilomaa, lasten ja nuorten henkilöiden käyttämistä työhön ja muita työntekijäin suojelua koskevien, asetuksella määrättävien lakien soveltamisessa esiintyviä kysymyksiä varten on työministeriön alaisena toimiva työneuvosto.

9 §

Työneuvoston tehtävänä on:


3) tuomioistuimen, työministeriön, työsuojeluhallituksen sekä työnantajain tai työntekijäin keskusjärjestöjen samoin kuin valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kirkon sopimusvaltuuskunnan pyynnöstä antaa lausuntoja 1§:ssä tarkoitettujen lakien soveltamista koskevista kysymyksistä.


10 b §

Poikkeuslupajaoston puheenjohtajana on työsuojelulautakunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä työsuojelulautakunnan yksi työnantaja- ja yksi työntekijäjäsen, jotka työministeriö määrää tähän tehtävään lautakunnan toimikaudeksi. Samaksi ajaksi työministeriö määrää kummallekin viimeksi mainitulle jäsenelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakunnan työnantaja- ja työntekijäjäsenistä ja näiden varajäsenistä. Jäsenen tai varajäsenen paikan tullessa avoimeksi kesken toimikauden täytetään paikka jäljellä olevaksi ajaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.