32/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain 3§:n 1 momentin 6 kohta, 4§ ja 8§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 1 momentin 6 kohta 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (668/70) sekä 4§ ja 8§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1198/87), näin kuuluviksi:

3 §

Valtakunnansovittelijain on:


6) tarvittaessa tehtävä työministeriölle esitys tilapäisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan asettamisesta; sekä


4 §

Valtakunnansovittelijoilla on työministeriössä toimisto.

Milloin valtakunnansovittelijoita on kaksi, määrää valtioneuvosto toisen valtakunnansovittelijan toimimaan toimiston esimiehenä. Muilta osin valtakunnansovittelijoiden tehtävien jaon vahvistaa työministeriö.

8 §

Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomattavasti vahingoittavan yleistä etua, työministeriö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan esityksestä riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltää aiottuun työnseisaukseen tai sen laajentamiseen ryhtymisen tai sen toimeenpanon enintään 14 vuorokauden ajaksi työtaistelun ilmoitetusta alkamishetkestä lukien. Kun on kysymyksessä virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskeva työriita, ministeriö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan esityksestä erityisistä syistä kieltää työtaistelun lisäksi enintään 7 vuorokauden ajaksi. Kielto on annettava riitapuolille tiedoksi viimeistään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä tai, viimeksi mainitussa tapauksessa, ennen kieltoajan päättymistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.