27/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 38§,> sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (911/79), ja

muutetaan 8 a§, 9§:n 1 momentti, 32, 102, 111 ja 112§ sekä 146§:n 1 momentin 7 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 8a§ ja 9§:n 1 momentti 26 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (746/75), 32, 111 ja 112§ ja 146§:n 1 momentin 7 kohta mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa sekä 102§ 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (976/88), näin kuuluviksi:

8 a §

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa muuten on säädetty, ei hakemuskirjoihin tarvitse liittää sellaista asiakirjaa, joka alkuperäisenä tai jäljennöksenä on saman maanmittaustoimiston suorittaman toisen maanmittaustoimituksen asiakirjoissa.

9 §

Jos hakemus täyttää edellä tässä luvussa säädetyt vaatimukset on maanmittaustoimiston annettava määräys toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.


32 §

Toimituskartan on täytettävä toimituksen tarkoituksen ja kiinteistöjärjestelmän ylläpidon asettamat vaatimukset sekä esitettävä kartan havainnollisuuden kannalta tarpeelliset yksityiskohdat.

Toimituskartta voi olla myös rajakartta, jossa kuvataan tilan tahi muun rekisteriyksikön rajat, yksikön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot sekä yksikköön kohdistuvat käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset. Lisäksi kartassa voi olla edellä mainittujen tietojen havainnollisuuden kannalta tarpeellisia yksityiskohtia.

102 §

Lohkomisessa tehdään rajakartta vain erotettavasta alueesta. Rajakartta on kuitenkin tehtävä koko tilasta, jos luovuttavan tai vastaanottavan tilan omistaja sitä vaatii tai jos toimitusinsinööri katsoo sen kiinteistöjärjestelmän ylläpidon kannalta tarpeelliseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta alueesta tai tilasta tehdään kuitenkin tiluskartta tai vain maankäyttölajit osoittava kartta, jos alueen tai tilan omistaja sitä vaatii.

111 §

Lohkomiskirjan on osoitettava toimituksen perusteena olevat saannot sekä muodostettavien tilojen ja yhteisiksi erotettujen alueiden maa- ja vesitilusten kokonaispinta-alat sekä tilojen osaluvut ja manttaalit. Jos toimituskartassa on kuvattu maankäyttölajit tai tiluskuviot, esitetään myös niitä koskevat tiedot lohkomiskirjassa.

112 §

Jakolain 200§:ssä säädetyssä lohkomisessa otetaan lohkomiskirjaan ainoastaan muodostettavien tilojen kokonaispinta-alat sellaisina kuin ne ovat nautintaselitelmässä. Siinäkin tapauksessa, että lohkominen lopetetaan ennen jaon päättymistä, voidaan lohkomisrajat pyykittää vasta jakorajojen pyykityksen yhteydessä.

146 §

Maarekisteriin merkitään:


7) tilan maatilusten kokonaispinta-ala hehtaareina;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.