12/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Asetus Varastokirjastosta

Opetusministerin esittelystä säädetään Varastokirjastosta 9 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1078/88) 1, 2 ja 5§:n nojalla:

1 luku

Tehtävät

1 §

Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se tarvitsijoiden käyttöön.

Varastokirjasto voi ottaa vastaan aineistoa myös muilta kuin 1 momentissa tarkoitetuilta luovuttajilta, mikäli se voi tapahtua 1 momentissa mainittuja tehtäviä haittaamatta.

Varastokirjasto voi sille luovutetusta aineistosta poistaa ja hävittää tarpeetonta tai huonokuntoista aineistoa sekä luovuttaa aineistoa muun kirjaston tai laitoksen käyttöön.

2 §

Varastokirjaston kotipaikka on Kuopion kaupunki.

2 luku

Johtokunta ja sen tehtävät

3 §

Varastokirjaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä määrää opetusministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnassa tulee olla edustettuina opetusministeriö, korkeakoulukirjastot, muut tieteelliset kirjastot ja yleinen kirjastolaitos. Johtokuntaa asetettaessa tulee huolehtia siitä, että johtokunnassa ovat edustettuina maan eri osissa sijaitsevat kirjastot ja maan molemmat kieliryhmät.

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja asioiden valmistelemista varten.

Opetusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) kehittää ja valvoa varastokirjaston toimintaa sekä tehdä tätä koskevia aloitteita ja ehdotuksia;

2) antaa kirjaston toimintaa varten tarpeellisia ohjeita;

3) kehittää varastokirjaston yhteistoimintaa muiden kirjastojen ja kirjastoalan viranomaisten kanssa;

4) päättää kirjaston toimintaperiaatteista sekä valvoa niiden toteuttamista;

5) hyväksyä vuosittain opetusministeriölle annettava toimintasuunnitelma ja toimintakertomus;

6) tehdä ehdotukset kirjaston toiminta- ja taloussunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioksi;

7) nimittää ja ottaa kirjaston henkilökunta siltä osin kuin jäljempänä säädetään;

8) päättää kirjastolle tehtyjen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta ja niiden käytöstä siten kuin siitä on erikseen määrätty; sekä

9) päättää niistä muista asioista, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäviksi tai jotka muutoin ovat laajakantoisia tai tärkeitä.

3 luku

Henkilökunta ja sen tehtävät

5 §

Varastokirjastossa on kirjastonjohtajan virka. Tämän lisäksi kirjastossa voi olla toimistopäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastosihteerin ja muita virkoja sekä tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

6 §

Yleisenä vaatimuksena varastokirjaston virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) kirjastonjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto, siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus, hyvä perehtyneisyys kirjastoalaan sekä hallinnollista kokemusta;

2) toimistopäälliköltä ylempi korkeakoulututkinto sekä siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus;

3) kirjastonhoitajalta korkeakoulututkinto sekä siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus;

4) kirjastosihteeriltä kirjastoalan keskiasteen koulutus tai muutoin hankittu vastaava koulutus tai kokemus; sekä

5) osastosihteeriltä virkaan soveltuva opistoasteen ammatillinen tutkinto.

7 §

Kirjastonjohtajan nimittää opetusministeriö johtokunnan annettua hakijoista lausunnon.

Toimistopäällikön ja kirjastonhoitajan nimittää johtokunta.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa kirjastonjohtaja.

8 §

Kirjastonjohtajalle ja toimistopäällikölle myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kirjastonjohtajalle kuitenkin opetusministeriö.

Virkavapautta muille virkamiehille sekä vastaavaa vapautusta työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää kirjastonjohtaja.

9 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana sekä viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää virasta virkavapauden.

Kirjastonjohtajan viran väliaikaisen hoitajan tai viransijaisen ottamisesta vuotta pitemmäksi ajaksi päättää kuitenkin opetusministeriö.

10 §

Kirjastonjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa, kehittää ja valvoa kirjaston toimintaa sekä huolehtia siitä, että sille kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

2) seurata kirjaston toimialan yleistä kehitystä;

3) huolehtia kirjaston järjestysmuotoa ja henkilökuntaa koskevista asioista;

4) huolehtia johtokunnan käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten toimeenpanosta;

5) huolehtia toiminta- ja taloussuunnittelua, tulo- ja menoarviota sekä tilinpitoa koskevista asioista;

6) vahvistaa henkilökunnan tehtävät ja työnjako;

7) huolehtia yhteydenpidosta varastokirjastoon aineistoa luovuttaviin kirjastoihin samoin kuin sen palveluja käyttäviin kirjastoihin ja laitoksiin;

8) vastata johtokunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti kirjastoon luovutettavan aineiston vastaanottamisesta, luetteloinnista, säilyttämisestä ja käyttöönasettamisesta; sekä

9) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka johtokunta hänelle määrää tai joista ei ole toisin säädetty tai määrätty.

11 §

Toimistopäällikön tehtävänä on avustaa kirjastonjohtajaa johtamis- ja kehittämistehtävissä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka hänelle työjärjestyksessä määrätään.

Muiden virkamiesten ja muun henkilökunnan tehtävistä määrää kirjastonjohtaja.

4 luku

Asioiden ratkaiseminen

12 §

Varastokirjastolle kuuluvat asiat ratkaisee, sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään, joko johtokunta taikka kirjastonjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen päätösvalta on työjärjestyksessä annettu.

13 §

Johtokunta kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunta ratkaisee asiat kirjastonjohtajan tai kirjastonjohtajan määräämän virkamiehen esittelystä. Johtokunnan kokouksessa ratkaistaan asiat erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

14 §

Kirjastonjohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty johtokunnan päätettäviksi. Kirjastonjohtajan ratkaistavaksi kuuluvia asioita voidaan työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistavaksi. Kirjastonjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen myös tällaisen asian.

15 §

Kirjastonjohtajan ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan toimistopäällikkö.

Muun virkamiehen ollessa estyneenä toimii sijaisena kirjastonjohtajan määräämä virkamies.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 §

Tarkempia määräyksiä kirjaston hallinnosta ja toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka johtokunta vahvistaa.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 208/88

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.