9/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 2 luvun 6 ja 12§:n nojalla, näistä 12§ sellaisena kuin se on 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (8/89):

Yleiset säännökset
1 §

Tämä asetus koskee muiden kuluttajansuojalaissa tarkoitettujen kulutushyödykkeiden kuin asuntojen hintojen ilmoittamista markkinoinnissa.

Asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista on säädetty erikseen.

2 §

Kulutushyödykkeen hinta on markkinoinnissa ilmoitettava selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla.

3 §

Kun vähittäiskauppias tai muu elinkeinonharjoittaja vähittäiskaupan tavoin toimiessaan taikka palvelualan elinkeinonharjoittaja mainoksin tai muulla vastaavalla tavalla markkinoi yksilöityä kulutushyödykettä kuluttajalle, hyödykkeen hinta on samalla ilmoitettava.

Tavaroiden hintamerkinnät
4 §

Vähittäismyyntipaikassa ja sen näyteikkunassa olevat myytäväksi tarkoitetut kulutustavarat on varustettava hintamerkinnällä.

5 §

Hintamerkintä on tehtävä ainakin:

1) itse tavaraan tai sen päällykseen; tai

2) erillisenä asianomaisen tavaran kohdalle; taikka

3) jos tavaran laji tai säilytystapa vähittäismyyntipaikassa estää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen tekemisen, asianomaisen tavaran välittömään läheisyyteen sijoitettuun hintataulukkoon.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hintamerkintä on niin selkeä ja siten yksilöity, että erehtymisvaaraa eri tuotteiden ja eri pakkauskokojen suhteen ei ole, ja että merkintä on siten sijoitettu ja niin kookas, että se on helposti kuluttajan havaittavissa.

6 §

Milloin elintarvikkeen hinta perustuu painoon, tilavuuteen tai muuhun mitattavaan ominaisuuteen ja elintarviketta pakataan vähittäismyyntipaikassa, on tällaisen elintarvikkeen kilo-, litra- tai muu yksikköhinta pantava näkyviin vähittäismyyntipaikassa, jollei se ilmene ennalta pakatusta pakkauksesta.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, elinkeinohallitus voi määrätä tietyn kulutustavaran tai -tavararyhmän yksikköhinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa, jos yksikköhinnan ilmoittamista on pidettävä kuluttajan kannalta tarpeellisena.

Palvelusten hintamerkinnät
7 §

Kuluttajapalveluksia kuluttajalle tarjoavalla elinkeinonharjoittajalla on oltava maksuluettelo tai muu selvitys maksujen määräytymisperusteista. Se on asetettava liikehuoneiston seinälle tai muuhun sopivaan paikaan, jossa se on kuluttajan helposti havaittavissa.

Jos kaikkien maksujen tai niiden määräytymisperusteiden merkitseminen luetteloon ei ole mahdollista tarjottavien palvelusten suuren lukumäärän tai muun vastaavan seikan vuoksi, riittää, että luetteloon merkitään tavallisimmat maksut tai niiden määräytymisperusteet. Kuluttajan saatavissa on tällöin kuitenkin oltava täydellinen luettelo maksuista tai niiden määräytymisperusteista ja siitä on oltava ilmoitus esillä olevassa luettelossa.

Jos palveluksia tarjotaan tai suoritetaan muualla kuin liikehuoneistossa, maksuluettelo tai muu selvitys maksujen määräytymisperusteista on esitettävä vaadittaessa.

Erinäisiä säännöksiä
8 §

Elinkeinohallitus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä määrättyä kulutushyödykettä tai -hyödykeryhmää taikka määrättyä kaupan tai palvelusten alaa varten.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.