4/1989

Annettu Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon tuesta 11 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (24/85) 1§:n 2 momentti ja 9§:n 1 ja 4 momentti sekä

lisätään 1§:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 7 a§ sekä 9§:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Hoitomuodon valinta

Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa asuvalla alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus saada tämän lain mukaista osittaista kotihoidon tukea.

Lapsen hoidon järjestämiseksi tarvittavasta hoitovapaasta ja osittaisesta hoitovapaasta säädetään erikseen.

7 a §
Osittainen kotihoidon tuki

Osittaisen kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että työ- tai virkasuhteessa olevan alle kolmivuotiaan lapsen vanhemman tai muun huoltajan viikoittainen työaika on enintään 30 tuntia. Tukea ei kuitenkaan suoriteta, kun lapsen hoito on järjestetty lain 7§:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Osittaista kotihoidon tukea ei suoriteta ajalta, jona perheellä on oikeus saada sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta edellä tarkoitettuun sairausvakuutuslain mukaiseen etuuteen, ei tukea kuitenkaan suoriteta ennen kuin sairausvakuutuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on päättynyt.

Osittaisen kotihoidon tuen määrä kalenterikuukaudessa on 25 prosenttia 5§:n 2 momentissa säädetystä perusosan määrästä. Osittaiseen kotihoidon tukeen on oikeutettu ainoastaan toinen lapsen vanhemmista tai yksi lapsen muu huoltaja.

9 §
Tuen maksaminen

Lasten kotihoidon tukea tai osittaista kotihoidon tukea suoritetaan 5§:n 1 momentissa tarkoitetun ajan päättymistä tai muiden kotihoidon tuen saamisen edellytysten alkamista seuraavasta arkipäivästä lukien.


Lain 1§:n 1 momentissa tarkoitettua lasten kotihoidon tukea maksetaan siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Tuen maksaminen lakkaa myös silloin, kun alle kolmivuotias lapsi siirtyy kunnalliseen päivähoitoon tai kun tuen saamisen muut edellytykset lakkaavat.

Osittaista kotihoidon tukea maksetaan siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta tai tuen saamisen muut edellytykset lakkaavat.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1989 loppuun. Osittaista kotihoidon tukea suoritetaan tähän tukeen oikeutetuille perheille maaliskuun 1 päivästä 1989 lukien sen estämättä, mitä lasten kotihoidon tuesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (25/85) 1§:ssä on säädetty.

Hallituksen esitys 210/88
Sosiaalivaliok. miet. 30/88
Suuren valiok. miet. 182/88

Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.