1380/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus koulutustoimikunnista

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ammattikasvatushallituksen yhteydessä toimii eri alojen koulutustoimikuntia ammatillisen koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä varten.

2 §

Opetusministeriö asettaa koulutustoimikunnat, joista kukin on yhtä tai useampaa koulutusalaa varten, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Opetusministeriö kutsuu koulutustoimikuntaan alan asiantuntijoista vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Jäsenistä ja heidän varamiehistään tulee ainakin yhden olla ammattikasvatushallituksen edustaja, ainakin yhden työnantajien ja yhtä monen työntekijöiden sekä toimihenkilöiden edustaja, ainakin yhden opettajien edustaja sekä ainakin yhden alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edustaja. Työnantajien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä opettajien edustajat kutsutaan alan keskeisimpien järjestöjen esityksistä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edustajat asianomaisten ministeriöiden esityksistä.

Koulutustoimikunnassa tulee niin ikään kumpikin kieliryhmä olla edustettuna.

3 §

Opetusministeriö määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koulutustoimikunnan toimikaudeksi.

Jos koulutustoimikunnan jäsen tai varamies eroaa kesken toimikauden, kutsutaan hänen tilalleen uusi jäsen tai varamies jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §

Opetusministeriö määrää koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvat koulutus- ja ammattialat.

Koulutustoimikunnat käsittelevät toimialansa ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen, ammatillisiin pätevyystutkintoihin sekä tarvittaessa muuhun koulutustoimintaan liittyviä asioita.

5 §

Koulutustoimikunnan tehtävänä on:

1) seurata ja ennakoida toimialansa ammattien ja alalla vaadittavan ammattitaidon kehitystä;

2) seurata toimialansa koulutuksen tarvetta sekä tutkintojen, opetussuunnitelmien, oppimateriaalien ja muiden opetusjärjestelyjen kehitystä;

3) seurata toimialansa ammatillisten pätevyystutkintojen ja muiden erillisten tutkintojen tarvetta ja järjestämistä;

4) seurata toimialansa koulutuksen tutkimusta ja koulutusta tukevaa työelämän tutkimusta;

5) seurata ammatillisen koulutuksen kehitystä ulkomailla;

6) edellä 1-5 kohdassa mainittujen tehtävien perusteella tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja ammattikasvatushallitukselle toimialansa koulutuksen kehittämiseksi; sekä

7) suorittaa ammattikasvatushallituksen antamat muut tehtävät.

Koulutustoimikunnan tulee toimittaa ammattikasvatushallitukselle sen ohjeiden mukainen työsuunnitelma ja toimintakertomus.

6 §

Koulutustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Koulutustoimikunta voi jakaantua jaostoihin. Jaostoon nimetään puheenjohtaja ja enintään neljä muuta jäsentä. Jaostojen jäsenistä voidaan enintään puolet valita toimikuntaan kuulumattomista henkilöistä. Jaoston puheenjohtajan tulee kuitenkin olla toimikunnan jäsen.

Koulutustoimikunnan ja sen jaostojen sihteeri- sekä toimistotehtävät hoidetaan ammattikasvatushallituksessa virkatyönä. Koulutustoimikunnan ja sen jaostojen sihteeri- ja toimistotehtävät voidaan kuitenkin hoitaa toisin, mikäli ammattikasvatushallitus toimikunnan esityksestä niin päättää.

7 §

Koulutustoimikunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on säädetty tai määrätty.

8 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumotaan ammattikasvatusneuvostosta 30 päivänä huhtikuuta 1970 annettu asetus (322/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.