1376/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki ilmailuhallinnon taloudenhoidon yleisistä perusteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ilmailuhallinnon taloutta hoidetaan ja ilmailuhallinnon suoritteista perittävät maksut määrätään tässä laissa säädettyjen perusteiden mukaan.

2 §

Ilmailuhallinnon taloutta on hoidettava liiketaloudellisten periaatteiden mukaan ottaen samalla huomioon maan yleinen etu.

Ilmailuhallinnon liiketaloudellisia periaatteita ei kuitenkaan sovelleta niihin ilmailuhallinnon suoritteisiin, jotka tapahtuvat sotilasilmailun hyväksi.

3 §

Ilmailuhallinnon suoritteista perittävät maksut on määrättävä liiketaloudellisin perustein ottaen samalla huomioon maan yleinen etu.

4 §

Ilmailuhallinnon suoritteistaan perimiä maksuja ovat valtion lentoasemien ja lennonvarmistuslaitteiden käyttöön liittyvät liikennöimismaksut, maksut ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta ja toimituskirjoista, valtion lentoasemilla perittävät moottoriajoneuvojen pysäköintimaksut sekä maksut myynti- ja palvelutoiminnasta.

Liikennöimismaksuista, ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta samoin kuin toimituskirjoista perittävistä maksuista säädetään asetuksella. Muista 1 momentissa mainituista maksuista päättää ilmailuhallitus.

Ilmailuhallitus voi myöntää alennuksia asetuksella säädetyistä liikennöimismaksuista, mikäli se on liiketaloudellisesti perusteltua.

5 §

Ilmailuhallinnon toimintaa sekä valtiovallan ilmailuhallinnolle asettamia kustannuksia lisääviä erityisiä tehtäviä hoidetaan sen mukaan kuin valtion tulo- ja menoarviossa niiden rahoituksesta päätetään.

6 §

Tämän lain 4§:ssä tarkoitettu erääntynyt maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

7 §

Liikenneministeriö vahvistaa ilmailuhallinnon tilinpäätöksen.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1989 ja sillä kumotaan valtion lentoasemilla perittävien maksujen yleisistä perusteista 23 päivänä toukokuuta 1969 annettu laki (329/69).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla annettu asetus (904/83) sekä ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista annettu asetus (848/87) jäävät edelleen voimaan, kunnes toisin säädetään.

Hallituksen esitys 207/88
Valtiovarainvaliok. miet. 78/88
Suuren valiok. miet. 200/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.