1356/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä joulukuuta 1988

Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain 1§:n 1 momentti, 3§:n 1 momentti, 7§, 9§:n 2 momentti, 12§:n 1 momentti ja 13§:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti, 3§:n 1 momentti, 12§:n 1 momentti ja 13§:n 4 momentti 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (935/81) sekä 7§ ja 9§:n 2 momentti 16 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (184/79), näin kuuluviksi:

1 §

Haja-asutusalueiden ja maaseudun kyläkeskusten vähittäiskaupan palvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi sekä niiden palvelutason kehittämiseksi voidaan myöntää rahoitustukea siten kuin tässä laissa säädetään.


3 §

Korkotukea tai investointiavustusta voidaan myöntää:

1)päivittäistavaramyymälää varten tarpeellisen käyttöomaisuuden hankkimiseksi;

2)päivittäistavaramyymälän uudisrakennus-, korjaus- tai muutostöiden suorittamiseksi;

3)myymäläauton tai -veneen hankkimiseksi sekä niiden peruskorjaukseen ja myyntitilojen uusimiseksi; tai

4)muihin päivittäistavaramyymälän toimintaa välittömästi tukeviin investointeihin.


7 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyy lainan kaupan korkotukiluotoksi sekä päättää, kuinka monelta vuodelta korkotukea maksetaan.

9 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista korkoa valtio maksaa korkotukilainasta.

12 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää päivittäistavaramyymälää koskeviin hankkeisiin investointiavustusta enintään 30 prosenttia 3§:ssä tarkoitetun käyttöomaisuusinvestoinnin hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä. Kuitenkin erityisistä syistä investointiavustus voi olla enintään 50 prosenttia, jollei samaan hankkeeseen myönnetä korkotukea.


13 §

Rahoitustuen saaja on velvollinen antamaan kauppa- ja teollisuusministeriölle ja sen määräämälle henkilölle sekä luottolaitokselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Luottolaitos ja rahoitustuen saaja ovat velvolliset antamaan ministeriölle tietoja, joita tarvitaan luottoehtojen noudattamisen valvontaa varten, kaupan korkotukiluotolla tai investointiavustuksella suoritettujen investointien vaikutusten toteamiseksi sekä toimintatuen ja tavarankuljetustuen valvontaa varten. Näiden seikkojen selvittämiseksi ministeriö voi suorittaa rahoitustuen saajan toiminnan ja tilinpidon tarkastuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annettua lakia, sellaisena kuin se on muutettuna tällä lailla, sovelletaan rahoitustukihakemuksiin, joista kauppa- ja teollisuusministeriö tekee päätöksen vuosina 1989-1993. Kaupan korkotukiluotolla tai investointiavustuksella toteutettava investointi on aloitettava viimeistään vuonna 1994.

Hallituksen esitys 150/88
Valtiovarainvaliok. miet. 70/88
Suuren valiok. miet. 187/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.