1351/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 16§:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (189/76),

muutetaan 1§:n 2 momentin 5 ja 11 kohta, 3§:n 2 momentti, 6§:n 1 momentin 5, 7 ja 8 kohta, 7§:n 2 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 12§:n 1 momentti, 4 luvun otsikko, 13 ja 14§, 20§:n 1 momentti sekä 23§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 2 momentti 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55), 6§:n 1 momentin 5 kohta 21 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa laissa (534/73), 6§:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 7§:n 2 momentin johdantokappale ja 3 momentti ja 13§ 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (713/65), 12§:n 1 momentti ja 20§:n 1 momentti 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (620/76), sekä

lisätään 6§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1965, 21 päivänä kesäkuuta 1973 ja 20 päivänä helmikuuta 1976 annetuilla laeilla, uusi 9 kohta, lakiin uusi 16 b ja 20 b § ja 25§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Lain alaisia eivät kuitenkaan ole:


5)lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73) tarkoitettu perhepäivähoito;


11)liikkeet, laitokset ja yritykset sekä työt, joissa noudatettavasta työajasta on laissa erikseen säädetty tai jotka jonkin muun työaikaa koskevan lain alaan kuuluvina on siinä vapautettu työajan rajoituksista.


3 §

Sellaiseen työntekijään, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa taikka valvottaviensa työntekijäin työhön, sovelletaan tätä lakia, kuitenkin lukuun ottamatta 10 ja 13§:n säännöksiä.


6 §

Sen estämättä, mitä 5§:ssä on säädetty säännöllisestä vuorokautisesta ja viikottaisesta työajasta sekä ennakolta laaditusta työtuntijärjestelmästä, voidaan säännöllinen työaika seuraavissa liikkeissä, laitoksissa, yrityksissä ja töissä järjestää niin, että se kolmen viikon pituisena ajanjaksona on enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia:


5)sairaaloissa, terveyskeskuksissa, koko vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa, kesäsiirtoloissa, huolto- ja muissa vastaavissa laitoksissa sekä vankiloissa;


7)majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, paitsi ravinnon ja virvokkeiden myyntikojuissa;

8)taide- ja huvittelulaitoksissa sekä elokuvien valmistamoissa ja tarkastamoissa, ei kuitenkaan näiden laitosten työpajoissa; sekä

9)kotitaloustyössä.


7 §

Työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto voi määräämillään ehdoilla myöntää luvan poiketa 5§:n säännöksistä silloin, kun:


Jos muissa kuin 6§:ssä mainituissa töissä havaitaan välttämättömäksi siinä tarkoitettu työajan järjestely, työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto voi määräämillään ehdoilla antaa siihen luvan.

12 §

Kun luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voitu ennakolta tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen taikka hengen, terveyden tai omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi, saa, siinä määrin kuin mainitut syyt vaativat, pitentää 5, 6 ja 7§:n mukaan määräytyviä säännöllisiä työaikoja sekä 5 a§:n mukaan määräytyviä pisimpiä työaikoja sekä poiketa 14§:n 2 momentin ja 16 a sekä 16 b§:n säännöksistä, ei kuitenkaan kauemmin kuin neljän viikon aikana. Tällaisesta työajan pitennyksestä sekä sen syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta työnantajan on viivytyksettä tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomainen voi tutkittuaan asian joko jättää sen tehdyn ilmoituksen varaan tai ryhtyä toimenpiteisiin pitennyksen rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.


4 Luku

Yö- ja vuorotyö

13 §

Työ, jota tehdään kello 22:n ja 6:n välisenä aikana, on yötyötä. Sitä on lupa teettää seuraavissa tapauksissa:

1)työssä, johon sovelletaan 6§:n säännöksiä;

2)työssä, joka on järjestetty kolmeen tai useampaan vuoroon;

3)työssä, joka on järjestetty kahteen vuoroon, kuitenkin enintään kello yhteen asti, paitsi yleisten teiden, katujen ja lentokenttien sekä niillä sijaitsevien laitteiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyössä, jossa tällainen yötyö saa jatkua yli sanotun ajankohdan;

4)sellaisissa huolto- ja korjaustöissä, jotka ovat välttämättömiä liikkeissä, laitoksissa tai yrityksissä suoritettavan työn säännöllisen kulun ylläpitämiseksi;

5)sanomalehtien jakelutyössä;

6)12§:ssä mainitussa hätätyössä;

7)työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaoston luvalla ja sen määräämin ehdoin työssä, jossa työn teknillinen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat; sekä

8)työssä, josta niin on sovittu 7§:n 1 momentissa tarkoitetussa työehtosopimuksessa.

14 §

Vuorotyössä tulee vuorojen vaihtua säännöllisesti ja muuttua ennakolta sovituin ajanjaksoin, jollei työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto ole myöntänyt poikkeusta tai 7§:n 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset tekemässään työehtosopimuksessa ole toisin sopineet. Vuorojen katsotaan vaihtuvan säännöllisesti silloin, kun vuoro jatkuu enintään yhden tunnin yhdessä työhön sijalle tulleen vuoron kanssa tai kun vuorojen väliin jää enintään yhden tunnin aika.

Edellä 6§:ssä tarkoitetussa työssä työntekijällä saa työtuntijärjestelmän mukaan teettää peräkkäin enintään viisi 13§:ssä tarkoitettuun yöaikaan sijoittuvaa yövuoroa, jollei asiasta ole sovittu toisin 7§:n 1 momentissa tarkoitetussa työehtosopimuksessa. Yövuorolla tarkoitetaan työvuoroa, joka sijoittuu kello 22:n ja 6:n väliseen aikaan vähintään kolmen tunnin ajan.

16 b §

Työntekijälle on annettava 6§:ssä tarkoitetussa työssä vähintään 9 tunnin yhtämittainen lepoaika työvuoron alkamisesta laskettavan 24 tunnin kuluessa, jollei työaikajärjestely perustu poikkeuslupaan tai kysymyksessä ole varallaolon aikana tehty työ.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista säännöksistä voidaan poiketa 7§:n 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten tekemällä työehtosopimuksella.

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautisesta lepoajasta säädetään 16 a§:ssä.

20 §

Jokaista tämän lain alaista työpaikkaa varten työnantajan on laadittava työtuntijärjestelmä, jossa mainitaan aika, milloin työ alkaa ja päättyy, sekä ruokailu- ja lepoajat. Milloin työtuntijärjestelmän laatiminen työn laatuun nähden on erittäin vaikeaa, työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto voi hakemuksesta myöntää siitä vapautuksen.


20 b §

Vuorotyötä ja 6§:ssä tarkoitettua työtä koskeva työtuntijärjestelmä on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän ilmoitusajan jälkeen työtuntijärjestelmää voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

Tämän pykälän säännöksistä voidaan poiketa 7§:n 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten tekemällä työehtosopimuksella.

23 §

Työnantaja, joka rikkoo 5-16 b§:ssä olevia työaikaa koskevia säännöksiä taikka muusta syystä kuin maksukyvyttömyyden johdosta laiminlyö 17 tai 18§:ssä säädetyn ylityö-, hätätyö- tai sunnuntaityökorvauksen suorittamisen, on tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon. Milloin rikkomus on tapahtunut työsuojelu-viranomaisen huomautuksesta huolimatta tai asianhaarain ollessa muutoin raskauttavat, työnantaja on tuomittava työaikarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


25 §

Valtioneuvosto voi antaa tarkempia määräyksiä kuljetuksen järjestämisestä yötyötä tekevälle työntekijälle työvuoron alkamis- ja päättymisajankohtana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lailla kumotaan väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä 29 päivänä joulukuuta 1972 annettu laki (955/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Niillä aloilla, joilla voimassa oleva, yleiseksi katsottava valtakunnallinen työehtosopimus sisältää määräyksiä tässä laissa tarkoitetuista asioista, sovelletaan tätä lakia kuitenkin vasta työehtosopimuksen voimassaolokauden päätyttyä.

Hallituksen esitys 193/88
Sosiaalivaliok. miet. 35/88
Suuren valiok. miet. 227/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.