1341/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus valtion virastoissa ja laitoksissa nuorisotyöttömyyden lieventämiseksi järjestettävästä osa-aikatyöstä

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Nuorisotyöttömyyden lieventämiseksi ja nuorten työkokemuksen edistämiseksi voidaan valtion vakinaiselle virkamiehelle, tilapäiselle virkamiehelle sekä pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevalle työntekijälle järjestää tulo- ja menoarvion rajoissa vapaaehtoisuuteen perustuvaa osa-aikatyötä ja ottaa valtion palvelukseen ensisijaisesti nuoria työnhakijoita siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Vakinaiselle tai tilapäiselle virkamiehelle, joka haluaa virastossa tai laitoksessa siirtyä työnantajan hyväksymään osa-aikatyöhön määräajaksi, voidaan myöntää osittaista virkavapautta täksi ajaksi, kuitenkin vähintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevalle työntekijälle voidaan vastaavasti myöntää määräaikainen vapautus työstä ja ottaa hänet samaksi ajaksi määräaikaiseen palvelussuhteeseen.

3 §

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa työtä, joka toteutetaan:

1) päivittäisenä neljän tunnin työnä;

2) joka toinen päivä tai viikko suoritettavana kokoaikaisena työnä; tai

3) muuna työaikajärjestelynä siten, että työaika kaikissa tapauksissa tasoittuu keskimäärin vähintään 20 tuntiin viikossa neljän viikon tai käytössä olevan muun tasoitusjakson aikana.

4 §

Osa-aikatyöhön siirtymisen johdosta vapautuvia tehtäviä hoitamaan on tulo- ja menoarvion rajoissa pyrittävä ottamaan ensisijaisesti nuori työnhakija.

Nuorella työnhakijalla tarkoitetaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevaa henkilöä, joka ei ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelussuhteen alkamista ole täyttänyt 25:tä vuotta tai joka ei ole opintojensa päätyttyä saanut pysyväisluonteista työpaikkaa.

Nuori työnhakija otetaan kokoaikaiseen tai, milloin siihen on erityisiä syitä, osa-aikaiseen palvelussuhteeseen.

5 §

Työvoimatoimiston tehtävänä on osoittaa nuoria työnhakijoita 4§:ssä tarkoitettuihin tehtäviin.

Viraston tai laitoksen velvollisuudesta ilmoittaa työvoimatoimistolle avoimista työpaikoista on säädetty erikseen.

6 §

Hakemus osa-aikatyöhön siirtymisestä on tehtävä valtiovarainministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

7 §

Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa määräykset osa-aikatyön palvelussuhteen ehdoista sekä tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Asetuksella kumotaan valtion virastoissa ja laitoksissa järjestettävästä osa-aikatyöstä 7 päivänä tammikuuta 1983 annettu asetus (25/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.