1330/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Suomen kalastusvyöhykkeistä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 3 ja 4§:n sekä huhtikuun 16 päivänä 1982 annetun kalastuslain (286/82) 116§:n 2 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan kalastukseen, jota harjoittavat:

1)ruotsalaiset kalastusalukset Suomen ja Ruotsin välillä 2 päivänä joulukuuta 1977 tehdyn vastavuoroista kalastusoikeutta Itämerellä koskevan sopimuksen (SopS 30/78) mukaisesti Suomen kalastusvyöhykkeellä;

2)Neuvostoliiton kalastusalukset Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä 5 päivänä marraskuuta 1981 vastavuoroisista kalastuskysymyksistä tehdyn sopimuksen (SopS 79/81) mukaisesti Suomen kalastusvyöhykkeellä;

3)suomalaiset kalastusalukset edellä mainittujen sopimusten mukaisesti Ruotsin kalastusvyöhykkeellä ja Neuvostoliiton talousvyöhykkeellä; sekä

4)suomalaiset kalastusalukset Suomen ja Ruotsin välillä 23 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn kalastussopimuksen (SopS 64/88) mukaisesti Ruosin kalastusvyöhykkeeseen kuuluvalla, sopimuksen liitteessä määrätyllä alueella.

2 §

Neuvostoliiton kalastusalukset saavat harjoittaa kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeellä varsinaisen Itämeren koillisosassa, 12 meripenikulman ulkopuolella Suomen sisäisten aluevesien ulkorajasta, pituusasteen 22°57,02'E länsipuolella siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävän pöytäkirjan mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

3 §

Ruotsalaiset kalastusalukset saavat harjoittaa Suomen kalastusvyöhykkeellä perinteellistä kalastusta olennaisesti samassa laajuudessa kuin aikaisemmin siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävän pöytäkirjan mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

4 §

Suomalaiset, kalastusrekisteriin merkityt kalastusalukset saavat harjoittaa kalastusta Neuvostoliiton talousvyöhykkeellä 12 meripeninkulman ulkopuolella sisäisten aluevesien ulkorajasta sekä Ruotsin kalastusvyöhykkeellä siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävien pöytäkirjojen mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

5 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua kalastusta saavat harjoittaa vain alukset, jotka on sopijapuolten välisten pöytäkirjojen mukaisesti merkitty asianomaisen maan viranomaisen pitämään luetteloon.

Edellä 4§:ssä tarkoitetun kalastuksen harjoittamista varten maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä luetteloon otettavien ja pyynnissä samanaikaisesti olevien alusten määrästä, alueellisesta jakautumisesta ja vuorottelusta. Maa- ja metsätalousministeriö merkitsee alukset luetteloon asianomaisen kalastuspiirin tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen esityksestä. Ennen esityksen tekemistä kalastuspiirin on tiedotettava alusluetteloon ottamisesta alueensa ammattikalastajille ja kuultava asianomaisia kalastajien järjestöjä.

6 §

Edellä 3 ja 4§:ssä tarkoitettua kalastusta saavat harjoittaa vain alukset, joiden miehistöstä vähintään kolme neljäsosaa on aluksen kotimaan kansalaisia.

7 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua kalastusta harjoittavien alusten tulee tehdä asianomaisen maan viranomaiselle kalastusilmoitus siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävien pöytäkirjojen mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

Jos suomalaisten tai ruotsalaisten lohenkalastusalusten oman valtion kalastusvyöhykkeelle laskemat pyydykset ajautuvat toisen valtion kalastusvyöhykkeelle, alukset saavat leveysasteiden 59°30'N ja 60°30'N välisellä alueella ilman eristyistä lupaa hakea pyydykset ja ottaa saaliin talteen. Pyydykset on nostettava välittömästi ja saatu saalis on kokonaisuudessaan ilmoitettava pyydystetyksi siltä kalastusvyöhykkeeltä, jonne pyydykset ovat ajautuneet.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.