1325/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 c ja 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 6 c§:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (110/82), ja

lisätään 8§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1970, 3 päivänä joulukuuta 1982 ja 8 päivänä elokuuta 1986 annetuilla laeilla (830/70, 882/82 ja 605/86), uusi 8 momentti, jolloin nykyinen 8 momentti siirtyy 9 momentiksi, seuraavasti:

6 c §

Perusmäärää laskettaessa ei sovelleta, mitä jäljempänä 8§:n 8 momentissa on säädetty. Mitä työntekijäin eläkelain 7 c, 8 ja 8 a§:ssä on säädetty, sovelletaan eläkkeen perusmäärään mutta ei sen täydennysosaan.


8 §

Jos eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan myös työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän täyttämisen välinen aika, eläkkeen perusteena oleva työtulo sanotulle ajalle lasketaan käyttämällä vahvistettuja ja tarkistettuja työtuloja 7 momentin 1 virkkeessä säädetystä poiketen työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltäneen neljän vuoden ajalta. Sanottua neljän vuoden aikaa pidennetään kuitenkin niin monella vuodella kuin maatalousyrittäjä on työkyvyttömyyden alkaessa 52 ikävuotta vanhempi, mutta enintään kahdeksaan vuoteen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tätä lakia sovelletaan eläkkeeseen, joka perustuu lain voimaantulon jälkeen sattuneeseen eläketapahtumaan.

Hallituksen esitys 216/88
Sosiaalivaliok. miet. 33/88
Suuren valiok. miet. 224/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.