1314/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden tutkimuskeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1158/88) 3§:n ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Maatalouden tutkimuskeskus perii suoritteistaan valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan. Tutkimuskeskuksen suoritteita ovat koetukset, tarkastukset ja mittaukset, siltä tilatut tutkimukset, lausunnot, selvitykset ja muut niihin verrattavat palvelut sekä talli- ja ratsastushallitilojen ja laidun- ja kilpailualueiden käyttöoikeuden luovutukset.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut määrää ja perii tutkimuskeskus suoritteen tilaajalta tai vastaanottajalta.

3 §

Jos suoritetta ei ole mainittu tämän asetuksen liitteenä olevassa hinnastossa, maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Välittömät työkustannukset lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneille henkilöille maksettujen palkkojen ja heidän suoritteen tuottamiseen käyttämänsä ajan perusteella. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä tekevien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen asianomaisen henkilön kuukausittaisella säännöllisellä työtuntimäärällä ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Välittömät kone- ja laitekustannukset lasketaan kertomalla koneen tai laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen tai laitteen käyttöajalla. Koneen tai laitteen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen tai laitteen kuukausivuokra tai oman koneen tai laitteen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Tuntihinnan lisäksi otetaan konekustannuksina huomioon kaikki muut koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut välittömät kustannukset. Tutkimuskeskuksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä ja matkakustannukset sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

4) Välilliset kustannukset. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 71 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

4 §

Milloin suoritetta tuottavat myös muut kuin tutkimuskeskus ja tutkimuskeskuksen tuottaman suoritteen omakustannusarvo on pienempi kuin muiden tuottamien samanlaisten suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava maksu.

Maksu voidaan periä omakustannusarvoa korkeampana myös silloin, kun tutkimuskeskuksen aikaisempien tutkimustehtävien yhteydessä hankkimaa erityistä asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi suoritteen tuottamisessa.

5 §

Suoritteen tuottamiseen liittyvistä matkoista peritään matkakustannusten korvausta sen mukaan kuin valtion virkaehtosopimuksin on sovittu virkamiehen oikeudesta matkakustannusten korvaukseen.

6 §

Maksun suuruus vahvistetaan tutkimuskeskuksen asiakkaan niin pyytäessä ennen suoritteen tuottamista, mikäli maksun suuruus on etukäteen täsmällisesti laskettavissa.

7 §

Kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten ja lausuntojen laatiminen sekä tietojen ja julkaisujen vaihtaminen tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa maksutta, mikäli se perustuu vastavuoroisuuteen.

8 §

Tutkimuskeskus voi periä suoritteistaan ennakko- ja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen tai luovuttamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Erityisestä syystä voidaan maksuaikaa pidentää, jolloin pidennysajalta peritään 12 prosentin vuotuinen korko. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

9 §

Tässä asetuksessa säädettyjä laskentaperusteita voidaan soveltuvin osin käyttää maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain (1158/88) 5§:ssä tarkoitetun tutkimussopimustoiminnan kustannusten laskentaperusteina.

10 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Maksu peritään aikaisempien säännösten mukaisesti suoritteista, joiden tuottaminen on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.