1313/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus korkealaatuisen siemenaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden tutkimuskeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1158/88) 1§:n 2 momentin nojalla:

Tuotantoyksiköt ja niiden tehtävät
1 §

Korkealaatuisen siemenaineiston tuottamista varten maatalouden tutkimuskeskuksen yhteydessä on Jokioisten siemenkeskus ja Siemenperunakeskus. Näiden tuotantoyksiköiden toiminnassa otetaan huomioon liiketaloudelliset periaatteet.

Siemenperunakeskuksen toiminnan rahoitukseen ja hallinnon hoitoon osallistuvat valtion ohella alan elinkeinonharjoittajat ja maataloustuottajain keskusjärjestöt, joita tässä asetuksessa sanotaan yhteisöiksi, tämän asetuksen ja valtioneuvoston hyväksymän maatalouden tutkimuskeskuksen ja yhteisöjen kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2 §

Jokioisten siemenkeskuksen tehtävänä on tuottaa maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen kehittämien lajikkeiden siementavaraa ja erityisesti huolehtia sanottujen lajikkeiden perussiemen- ja valiosiemenluokan siementavaran tuottamisesta sekä myydä tuottamaansa siementavaraa.

3 §

Siemenperunakeskuksen tehtävänä on tuottaa tärkeimmistä maassa viljeltävistä perunalajikkeista perussiemenluokan siemenperunaa ja viljelyttää sopimusviljelyksillä valiosiemenluokan siemenperunaa sekä markkinoida näin tuottamansa siemenperuna.

4 §

Yhteisöt osallistuvat siemenperunakeskuksen toiminnan rahoitukseen 1§:n 2 momentissa mainitun sopimuksen mukaisesti ostamalla keskuksen tuottamaa siemenperunaa ja lisäksi, jollei sopimuksesta muuta johdu, suorittamalla valtiolle keskuksen liikekirjanpidon tuloslaskelman osoittaessa alijäämäistä käyttökatetta alijäämän suuruisen rahamäärän.

Johtokunnat
5 §

Jokioisten siemenkeskuksessa on maa- ja metsätalousministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunnassa tulee olla edustettuna maa- ja metsätalousministeriö, maatalouden tutkimuskeskus ja valtion viljavarasto. Maa- ja metsätalousministeriö määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on paikalla.

Siemenkeskuksen johtaja toimii johtokunnan sihteerinä.

6 §

Siemenperunakeskuksessa on maa- ja metsätalousministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunnassa tulee olla edustettuna maa- ja metsätalousministeriö, maatilahallitus, maatalouden tutkimuskeskus, valtion siementarkastuslaitos, maataloustuottajat sekä kauppa ja perunateollisuus. Maa- ja metsätalousministeriö määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voidaan määrätä vain valtion virkamies.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä, joista kaksi valtion ja kaksi yhteisöjen edustajaa, on paikalla.

Siemenperunakeskuksen johtaja toimii johtokunnan sihteerinä.

7 §

Jos asiaa johtokunnassa käsiteltäessä ilmenee erimielisyyttä, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

8 §

Johtokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteoiden jäsenille.

9 §

Johtokunnan kokouksessa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat

1) tuotantoyksikön toiminnan yleisiä suuntaviivoja ja päätöksiä, joilla on yleistä merkitystä, sekä toiminnan vaatimien toimintaedellytysten luomiseen liittyviä kysymyksiä;

2) tuotantoyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaa, tulo- ja menoarvioehdotusta, toimintasuunnitelmaa ja muita määräaikaissuunnitelmia, tilinpäätöstä ja sen hyväksymistä sekä työjärjestyksen vahvistamista ja toimintakertomusta;

3) tuotantoyksikölle myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja jakoa;

4) virkamiesten nimittämistä, sikäli kuin se ei kuulu johtajalle;

5) virkasuhteen perustamista, lakkauttamista, virkavapautta ja sivutoimilupaa sekä virkarikoksia, milloin asiasta päättäminen ei kuulu muulle viranomaiselle tai johtajalle;

6) siementavaran tai siemenperunan myyntiä ja hintoja;

7) merkityksellisiä hankintoja ja sopimuksia; sekä

8) muita laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita.

Tuotantoyksikön virkamiehet ja heidän tehtävänsä
10 §

Tuotantoyksikössä on johtajan ja viljelypäällikön virka ja toimistosihteerin virkoja.

Jokioisten siemenkeskuksessa voi olla lisäksi tutkimusapulaisen virkoja.

Siemenperunakeskuksessa voi lisäksi olla tutkijan, kenttäpäällikön ja atk-suunnittelijan virkoja.

Tuotantoyksikössä voi olla lisäksi tulo- ja menoarvion rajoissa muita virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

11 §

Johtajan tehtävänä on

1) johtaa ja kehittää tuotantoyksikön toimintaa ja vastata siitä, että yksikkö toimii taloudellisesti ja tehokkaasti ottaen huomioon 1§:n 1 momentissa mainitut periaatteet;

2) huolehtia yhteistoiminnasta tuotantoyksikön toimialalla toimivien kaupan, teollisuuden ja muiden toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa;

3) niiden virkamiesten nimittäminen, joiden nimittäminen ei kuulu johtokunnalle, virkavapauden myöntäminen ja viran väliaikaisesta hoidosta määrääminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön työhönottaminen;

4) vastata tuotantoyksikön omaisuuden hoidosta ja tuotantoyksikölle myönnettyjen varojen käytöstä; sekä

5) ratkaista muut asiat, jotka eivät kuulu johtokunnalle tai muulle virkamiehelle.

12 §

Viljelypäällikön, tutkijan, kenttäpäällikön ja atk-suunnittelijan sekä muun henkilökunnan tehtävistä määrätään tuotantoyksikön työjärjestyksessä, jonka johtokunta vahvistaa.

Tuotantoyksikön henkilökuntaan kuuluva on esimiehensä määräyksestä velvollinen suorittamaan myös sellaisen tehtävän, joka työjärjestyksen mukaan ei hänelle kuulu.

Johtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin kuuluisi hänen alaisensa ratkaistavaksi.

13 §

Tuotantoyksikön toimituskirjojen ja muiden asiakirjojen allekirjoittamisesta määrätään työjärjestyksessä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
14 §

Kelpoisuusvaatimuksena tuotantoyksikön virkoihin on, että asianomaisella on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:

1) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä alan tutkimustoimintaan ja käytäntöön sekä johtamis- ja hallinnollisiin tehtäviin;

2) viljelypäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys alan käytäntöön; sekä

3) tutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Virkaan nimittäminen ja virkavapaus
15 §

Johtokunta nimittää keskuksen johtajan, viljelypäällikön, kenttäpäällikön ja tutkijan.

Johtaja nimittää muut tuotantoyksikön virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan niin kuin siitä työjärjestyksessä määrätään.

16 §

Virkavapauden myöntämisestä johtajalle päättää johtokunta ja muulle henkilökunnalle johtaja.

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.

Tarkemmat määräykset
17 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Sillä kumotaan korkealaatuisen siemen- ja taimiaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa 24 päivänä helmikuuta 1984 annettu asetus (213/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Nykyisten johtokuntien toimikausi jatkuu kuitenkin vuoden 1990 loppuun.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.