1306/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti pellonraivausmaksusta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (602/87) 3§:n 1 momentti, 3 a§:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta sekä 2 momentti, 15§:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 2 momentti samoin kuin 18§,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentti, 3 a§:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta sekä 2 momentti samoin kuin 18§ 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1318/87), sekä

lisätään väliaikaisesti 15§:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti sekä nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi seuraavasti:

3 §

Pellonraivausmaksua on suoritettava 300 markkaa kultakin täydeltä aarilta. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos sen määrä samalle omistajalle kuuluvien alueiden osalta ei ylitä vuosien 1987-1989 aikana yhteensä 3 000 markkaa.


3 a §

Pellonraivausmaksua ei ole suoritettava, jos maatalouspiiri on ennen raivauksen aloittamista tehdystä hakemuksesta myöntänyt pellonraivaukseen luvan. Lupa voidaan myöntää:


3) jos pellonraivaukseen on tarkoitus ryhtyä pientilan rehuomavaraisuuden saattamiseksi enintään 75 prosentiksi karjan rehuntarpeesta luontaiselinkeinolain 2§:ssä tarkoitetulla alueella tai muualla maassa kun rehuomavaraisuus on alentunut peltoa koskevan vuokrasopimuksen päätyttyä hakijatilan, vuokranantajatilan tai vuokratun alueen sisältävän vuokranantajatilan määräalan omistajanvaihdoksen takia eikä paikkakunnalla ole vuokrattavissa peltoa; tai


Luvan myöntämisen edellytyksenä on 1 momentin 3 ja 4 kohtien osalta lisäksi, että maatilalaissa tarkoitetut sisarosuuslainan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.


15 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi hakemuksesta ja maatilahallitusta kuultuaan kohtuussyistä myöntää vapautuksen pellonraivausmaksusta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää:

1) jos pellonraivaukseen on ryhdytty siitä syystä, että pientilan rehuomavaraisuus on alentunut peltoa koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralaisesta riippumattoman muun kuin 3 a§:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun syyn takia eikä paikkakunnalla ole vuokrattavissa peltoa;


Maa- ja metsätalousministeriö voi hakemuksesta ja maatilahallitusta kuultuaan antaa pellonraivausmaksusta vapauttamisesta sitovan ennakkotiedon, milloin asia on hakijalle erityisen tärkeä.

Jos pellonraivausmaksusta on myönnetty vapautusta tai annettu sitä koskeva ennakkotieto, päätös koskee myös 7§:ssä tarkoitettua korotusta, 9§:ssä tarkoitettuja viivästysseuraamuksia ja lykkäyskorkoa.


18 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987. Sitä sovelletaan lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen vuosina 1987-1989 aloitettuihin pellonraivauksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa tehtyihin, ratkaisematta oleviin hakemuksiin.

Hallituksen esitys 142/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 72 ja 72 a/88
Suuren valiok. miet. 175/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.