1285/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1273/88) 12§:n nojalla:

1 §

Kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain (1273/88) 2§:n 2 momentissa tarkoitetuksi kaksikieliseksi kunnaksi luetaan sellainen kunta, jonka valtioneuvosto on kielilain 2§:n (10/75) nojalla määrännyt kaksikieliseksi kunnaksi. Saamenkielellä palveluja antaviksi kunniksi katsotaan yleistä valtionosuutta myönnettäessä Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kunnat.

2 §

Kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 3§:n 2 momentissa tarkoitettuina palkkausmenoina pidetään kuntien maksamia palkkoja sekä niihin liittyviä kuntien työnantajina suorittamia sosiaaliturva-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja ja eläkemaksuja. Palkkamenojen osalta tarkistus perustuu palkansaajien ansiotasoindeksin (1980 = 100) kuntia koskevaan alaindeksiin.

Yleisen hintatason muutoksen mittaaminen perustuu tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajahintaindeksin muutokseen.

3 §

Määrättäessä verotulojen täydennyksen tasoitusrajoja ja laskettaessa kunnan verotulojen täydennyksen määrää käytetään perusteena myöntämisvuotta edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa kunnille kertyväksi arvioitujen veroäyrien määrää, samojen verotustietojen perusteella laskettua kaikkien kuntien keskimääräistä veroäyrimäärällä painotettua veroäyrin hintaa sekä kunnan asukastiheyttä sinä vuonna, jonka tuloihin verotus kohdistuu.

4 §

Sisäasiainministeriön on hankittava kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 9§:n 5 momentissa tarkoitetuista kuntien hakemuksista lääninhallituksen lausunto sekä varattava kuntien keskusjärjestöille tilaisuus lausunnon antamiseen. Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 9§:ssä tarkoitettujen kuntien hakemuksista on varattava myös saaristoasiain neuvottelukunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.