1284/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 12§:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1052/83), sekä

muutetaan 12§:n 2 momentti, 13 ja 14§ ja 20§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 12§:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, 13§ 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (603/87) ja 14§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluviksi:

12 §

Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuvan hallinnon järjestämiseen myönnetään kunnalle valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

13 §

Jollei tästä laista muuta johdu, sovelletaan määrärahojen myöntämiseen kunnan käytettäväksi vuosilomarahojen maksamista varten ja määrärahojen maksamiseen sekä tilityksen nojalla suoritettavan määrän maksamiseen, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/73) on valtionosuudesta käyttökustannuksiin säädetty. Tällöin valtion asianomaisena viranomaisena toimii lääninhallitus.

14 §

Kunnan on vuosittain toimitettava sosiaalihallituksen määräämään ajankohtaan mennessä lääninhallitukselle tilitys vuosilomarahojen maksamista varten kunnan käytettäväksi myönnettyjen varojen käytöstä.

20 §

Jollei tästä laista muuta johdu, noudatetaan valtion ja kunnan välisessä, vuosilomarahojen suorittamista kunnalle koskevassa oikaisumenettelyssä, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 7 luvussa on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.