1283/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 24, 25, 27 ja 28§ sekä 30§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

24 §

Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuvan hallinnon järjestämiseen myönnetään kunnalle valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

25 §

Sosiaalihallitus voi antaa yleisiä ohjeita siitä, milloin lomituspalveluista aiheutuvia käyttökustannuksia on kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 8§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pidettävä tehtävän asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina.

27 §

Jollei tästä laista muuta johdu, sovelletaan määrärahojen myöntämiseen, lomituspalveluista aiheutuviin käyttökustannuksiin ja määrärahojen maksamiseen sekä tilityksen nojalla suoritettavan määrän maksamiseen, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa on valtionosuudesta käyttökustannuksiin säädetty. Tällöin valtion asianomaisena viranomaisena toimii lääninhallitus.

28 §

Kunnan on toimitettava vuosittain sosiaalihallituksen määräämään ajankohtaan mennessä lääninhallitukselle tilitys lomituspalveluista aiheutuviin käyttökustannuksiin kunnan käytettäväksi myönnettyjen varojen käytöstä.

30 §

Jollei tästä laista muuta johdu, noudatetaan valtion ja kunnan välisessä, lomituspalveluista aiheutuvia käyttökustannuksia koskevassa oikaisumenettelyssä, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 7 luvussa on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.