1276/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maatalouslautakunnista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Jokaisessa kunnassa tulee olla maatalouslautakunta tai, milloin sen tehtävät olisivat vähäiset, jokin muu lautakunnan tehtävistä huolehtiva toimielin siten kuin kunnanvaltuusto asiasta päättää.

2 §

Maatalouslautakunnan tehtävänä on:

1) seurata maatilatalouden sekä maatilojen rakenteen kehitystä toimialueellaan ja tehdä niitä koskevia aloitteita ja esityksiä;

2) antaa valtion ja toisten kuntien viranomaisille virka-apua, lausuntoja ja selvityksiä; sekä

3) hoitaa muut sen suoritettaviksi säädetyt ja määrätyt tehtävät.

Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimielimen toimintaa valvovat maatilahallitus ja maatalouspiiri.

3 §

Maatalouslautakunnasta tai vastaavasta toimielimestä sekä sen puheenjohtajasta ja muista jäsenistä on voimassa, jollei tässä laissa ole toisin säädetty, mitä kunnallisista lautakunnista ja kunnallisista luottamushenkilöistä on säädetty.

Kunnat voivat ottaa joko itse tai yhteisesti pää- tai sivuvirkaisia maataloussihteerejä. Virka voidaan yhdistää kunnan muuhun virkaan. Virka voi niin ikään olla kahden tai useamman kunnan yhteinen.

Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimielimen puheenjohtajalle taikka maataloussihteerille voidaan lautakunnan tai vastaavan toimielimen johtosäännöllä antaa ratkaistavaksi lautakunnalle kuuluvia muitakin kuin kunnallislain (953/76) 71§:n 2 momentissa tarkoitettuja asioita. Asetuksella voidaan säätää hankittavaksi lausunto maatalouslautakunnan tai vastaavan toimielimen sijasta sen puheenjohtajalta tai maataloussihteeriltä.

4 §

Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimielimen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maatilahallitukseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valituskirja voidaan sanotun määräajan kuluessa toimittaa myös maatalouslautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle, jonka tällöin on lausuntonsa ohella lähetettävä se maatilahallitukselle.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta, jos laissa tai asetuksessa on säädetty muutoksenhausta toisin tai kielletty muutoksenhaku.

5 §

Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimielimen toiminnan järjestämiseen myönnetään kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan säätää myös maatalouslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenien sekä sihteerien kelpoisuusvaatimuksista ja esteellisyydestä.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1989 ja sillä kumotaan maatalouslautakunnista 27 päivänä tammikuuta 1971 annettu laki (87/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.