1274/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yleisestä oikeusaputoiminnasta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (88/73) 23-26 ja 26 a§,

sellaisina kuin niistä ovat, 24§ osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (976/81) ja 26 a§ viimeksi mainitussa laissa,

muutetaan 1§:n 1 momentti ja 22§, näistä 22§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla, sekä

lisätään 3§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Kunnan on harjoitettava yleistä oikeusaputoimintaa, jolla tarkoitetaan tässä laissa kunnan toimesta tapahtuvaa tarpeellisen oikeusavun antamista henkilöille, jotka huomioon ottaen heidän tulonsa ja varansa sekä elatusvelvollisuutensa ja muut taloudelliseen asemaansa vaikuttavat seikat eivät vaikeuksitta kykene itse hankkimaan asiantuntevaa apua oikeudellisissa asioissa.


3 §

Jos kunnat eivät pääse sopimukseen yleisen oikeusaputoiminnan harjoittamisesta, oikeusministeriö voi kuntia kuultuaan velvoittaa kaksi kuntaa tai useamman kunnan yhdessä harjoittamaan yleistä oikeusaputoimintaa sekä määrätä tarvittaessa myös niistä ehdoista, joilla toimintaa harjoitetaan.

Valtionavustus
22 §

Kunnille myönnetään yleisen oikeusaputoiminnan järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Kunnan, joka ei lain voimaan tullessa harjoita yleistä oikeusaputoimintaa, on lain voimaantulovuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä ryhdyttävä sitä harjoittamaan.

Myönnettäessä valtionapua lain voimaantuloa edeltäneinä vuosina harjoitettua yleistä oikeusaputoimintaa varten sovelletaan tämän lain 22§:ää ja tällä lailla kumottuja 23-26 ja 26 a§:ää sellaisina kuin ne olivat ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 134/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/88
Suuren valiok. miet. 191/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.