1259/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/83) 23§,

muutetaan 19, 20 ja 24§, 25§:n 1 momentti, 28§ ja 29§:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 25 a§ seuraavasti:

19 §

Pidättämispäätöksen saa tehdä:

1)asianomaisen perusyksikön päällikkö ja häntä ylempi kurinpitoesimies;

2)varuskunnan päällikkö ja komendantti;

3)pääesikunnan sen osaston tai muun toimielimen päällikkö, jolle puolustusvoimissa tapahtuneiden rikosten tutkinta kuuluu;

4)sotilaspoliisitehtävissä toimiva upseeri; sekä

5)sotilaslakimies.

20 §

Vangitsemisesta päättää se tuomioistuin, joka olisi sotilasoikeudenkäyntilain mukaan syyteasiassa toimivaltainen. Jos Helsingin hovioikeuden olisi käsiteltävä syyte ensimmäisenä oikeusasteena, saa vangitsemisesta päättää myös edellä mainitun lain 5§:ssä tarkoitettu yleinen alioikeus, ei kuitenkaan valtiopetosta ja maanpetosta koskevissa asioissa. Yleisessä alioikeudessa asia voidaan käsitellä puheenjohtajan ollessa yksin saapuvilla.

24 §

Vangittua koskeva asia on otettava käsiteltäväksi alioikeudessa viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, kun epäilty on vangittu.

25 §

Takavarikon ja etsinnän saa pakkokeinolaissa (450/87) mainittujen viranomaisten lisäksi määrätä toimitettavaksi pidättämiseen oikeutettu sotilasviranomainen.


25 a §

Tämän lain 18§:ssä tarkoitettu kiinniottamiseen oikeutettu sotilas saa määrätä puolustusvoimissa palvelevan moottoriajoneuvon kuljettajan tai muussa rikoslain 23 luvussa tarkoitetussa tehtävässä toimivan henkilön kokeeseen, joka tehdään tämän mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi. Kokeesta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan pakkokeinolain 5 luvun 9§:ssä tarkoitettuun henkilönkatsastukseen.

Edellä tarkoitettu koe on tehtävä siten ja sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkittavalle.

Pääesikunta antaa tarkemmat ohjeet kokeen tekemisestä.

28 §

Kun sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos on tullut kurinpitoesimiehen tietoon tai kun on syytä olettaa, että tällainen rikos on tehty, kurinpitoesimiehen on viipymättä huolehdittava, että asiassa toimitetaan esitutkinta. Tutkinnassa on soveltuvin osin noudatettava, mitä esitutkinnasta rikosasioissa on erikseen säädetty ja lisäksi tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä.

Tutkittaessa sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettua rikosta tutkinnanjohtajana on tämän lain 19§:ssä tarkoitettu pidättämiseen oikeutettu sotilasviranomainen ja tutkijana puolustusvoimissa palveleva henkilö, jonka tulee mikäli mahdollista olla rikostutkintaan perehtynyt. Asian laadun vaatiessa esitutkinta voidaan antaa poliisin tai erityisen tutkijalautakunnan toimitettavaksi. Yksittäinen kuulustelu tai muu tutkintatoimenpide voidaan antaa poliisin suoritettavaksi.

Jos sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettua rikosta koskeva asia käsitellään kurinpitomenettelyssä, esitutkinta saadaan rikoksesta säädetystä rangaistuksesta riippumatta toimittaa suppeana. Suppeaan esitutkintaan sovelletaan tällöin, mitä esitutkintalain (449/87) 44§:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

29 §

Kurinpitoesimies voi jättää esitutkinnan toimittamatta sekä esitutkinnan toimittamisen jälkeen kurinpitoseuraamuksen määräämättä, jos teko on johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka tekoa muutoin on pidettävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisen kannalta vähäisenä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Jos joku on pidätettynä tai vangittuna tämän lain voimaan tullessa tai jos aikaisemman lain nojalla toimeenpantu takavarikko on silloin voimassa, asian käsittelyyn sovelletaan, mitä pakkokeinolain 7 luvun 4§:n 2-4 momentissa on säädetty.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.