1257/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä syyskuuta 1972 annetun lain (666/72) 1, 2 ja 18§ näin kuuluviksi:

1 §

Syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen kutsusta taikka tuomioistuimen muussa kuin riitaasiassa antamasta määräyksestä tuomioistuimeen saapuneella todistajalla on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä.

2 §

Tuomioistuin voi määrätä syyttäjän ajamassa rikosasiassa valtion varoista maksettavaksi korvausta tässä laissa säädettyjen perusteiden mukaisesti myös muun asianosaisen kutsumalle todistajalle, jos todistaminen asian selvittämisen kannalta on ollut tarpeen. Samoin voidaan korvausta määrätä maksettavaksi epäillyn tai asianomistajan pakkokeinoasiassa kutsumalle todistajalle. Milloin asianosainen on jo maksanut todistajalle korvauksen, hänelle on määrättävä suoritettavaksi vastaava korvaus valtion varoista. Se ei kuitenkaan saa ylittää tämän lain mukaan todistajalle maksettavan korvauksen määrää.

18 §

Pakkokeinoasiassa sekä esitutkintalain 28§:n 2 momentissa tarkoitetussa käsittelyssä todistajalle maksetut korvaukset jäävät valtion vahingoksi. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa asiassa suoritettu korvaus jää niin ikään valtion vahingoksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.