1241/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 31§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (584/87), ja

muutetaan 4§:n 3 momentti, 5§:n 1 momentti, 8§:n 3 momentti ja 58§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (581/87), 8§:n 3 momentti 23 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1018/76) ja 58§:n 1 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), näin kuuluviksi:

4 §

Palkkaan luetaan myös luontoisedut, jotka arvioidaan rahaksi verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan.


5 §

Ennakonpidätys on toimitettava:

1) eläkkeestä ja elinkorosta;

2) päivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta sekä muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin, potilasvahinkolakiin tai pakolliseen tapaturma- tai liikennevahinkoturvaan;

3) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta;

4) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta ja työllisyysasetuksen (737/87) nojalla maksettavasta harjaantumisrahasta;

5) opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitetusta aikuisopintorahana maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta;

6) lapsen kotihoidon tuesta;

7) tulo- ja varallisuusverolain 58§:ssä tarkoitetusta henkilövakuutuksen nojalla maksettavasta vakuutussuorituksesta, vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä,

8) muun kuin 2 tai 7 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettavasta päivärahasta tai muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta;

9) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettavasta toistuvasta korvauksesta;

10) muista edellä 1-9 kohdassa mainittuihin suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista verohallitus niin määrää.


8 §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja kustannuksia eivät kuitenkaan ole työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut, tulo- ja varallisuusverolain 50§:n 3 momentissa tarkoitetuista matkoista aiheutuvat kustannukset, eivätkä ammattikirjallisuuden hankkimisesta johtuneet menot. Jos työnantaja korvauksetta järjestää työntekijöilleen yhteiskuljetuksen varsinaiseen työpaikkaan ja takaisin, tällaista etua ei pidetä palkkana.


58 §

Jos verovelvollinen ei ole liittänyt veroilmoitukseensa ennakonpidätyksestä annettua tai verotuslain 105§:n 2 momentissa tarkoitettua todistusta eikä veroa määrättäessä ennakkoa ole otettu huomioon, on hänellä oikeus saada hakemuksesta takaisin veronkantoviranomaiselta liikaa suoritettu määrä. Pienimmästä palautettavasta määrästä säädetään asetuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1989. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 109/88
Valtiovarainvaliok. miet. 81 ja 81 a/88
Suuren valiok. miet. 203/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.