1197/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki Anna Tapion koulusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Anna Tapion koulu on suomenkielinen peruskoulua vastaavaksi järjestetty yläasteen käsittävä yksityinen koulu, joka lisäksi antaa koti- ja laitostalouden ammatillista opetusta ja siihen liittyvää yleissivistävää opetusta.

Koulu on kolmivuotinen.

2 §

Anna Tapion koulun suorittaminen tuottaa samat oikeudet kuin peruskoulun oppimäärän suorittaminen sekä antaa kelpoisuuden koti- ja laitostalouden ammatillisiin erikoistumisopintoihin.

Koulun lukuvuodessa on 210 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumäärästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Koulun opetuksesta ja toiminnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulun yläasteesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta on säädetty tai määrätty, jollei tässä laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Opetukseen käytettävästä tuntimäärästä säädetään asetuksella.

3 §

Opetus on koulussa maksuton, jollei kouluhallitus ole erityisestä syystä antanut koululle lupaa periä oppilasmaksuja. Peruskoulun oppikirjat, muut koulutarvikkeet ja tarpeelliset työaineet annetaan oppilaalle maksutta.

Koulun oppilaskodista on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulun oppilaskodista on säädetty, jollei asetuksessa toisin säädetä. Oppilaalle, joka ei asu oppilaskodissa on annettava jokaisena työpäivänä vähintään yksi maksuton kouluateria.

Koulumatkasta johtuvat kustannukset korvataan opetusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Ilmaiseen täysihoitoon voidaan ottaa vain koulun oma oppilas.

4 §

Koulun käyttökustannusten valtionavustuksesta on voimassa, mitä peruskoulua vastaavan koulun valtionavustuksesta ja ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustuksesta on säädetty, jollei tässä laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Samoista kustannuseristä voidaan myöntää valtionavustusta kuitenkin vain kerran.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty, oppilaskodin käyttökustannuksiin suoritetaan valtionavustusta soveltuvin osin siten kuin peruskoulun yläasteesta on säädetty.

Erityisestä syystä opetusministeriö voi tulo- ja menoarvioon kulloinkin otettavan määrärahan puitteissa myöntää koululle ylimääräistä valtionapua.

Kouluhallituksen luvalla koulu voi periä lukukausimaksua.

5 §

Oppilaan kotikunta, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka kunkin lukukauden alussa, on velvollinen suorittamaan Anna Tapion koulun ylläpitäjälle korvauksen, joka kuntien kantokykyluokitus huomioon ottaen määrätään oppilasta kohti lasketuista valtionavustukseen oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on vähennetty valtionavustus ja koulun saamat muut tulot. Jos muut tulot kohdistuvat rakentamiseen, korjaustyöhön tai velkojen maksamiseen, niitä ei vähennetä käyttökustannuksista.

Oppilaan kotikunnan tulee suorittaa koulun ylläpitäjälle 1 momentissa tarkoitetun maksuosuuden ennakkoa kahtena eränä vuodessa siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

6 §

Koulu on kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen ja lääninhallituksen ohjauksen ja valvonnan alainen.

Koulun opetuksen ja muun toiminnan osalta sekä valtionavustuksen myöntämisessä tulee kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen olla yhteistyössä keskenään.

7 §

Oppilaan kurinpidosta on soveltuvin osin voimassa mitä peruskoulusta on säädetty kuitenkin niin, että johtokunta voi painavista syistä erottaa oppilaan pysyvästi. Erottamispäätös on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.

8 §

Milloin opettaja opettaa sekä peruskoulun että ammatillisen oppilaitoksen opetussuunnitelman aineita, sovelletaan tarvittaessa häneen mitä yhteisistä opettajista annetussa laissa (539/80) on säädetty.

9 §

Koulun palveluksessa olleelle henkilölle, joka on kouluhallituksen päätöksen mukaisesti sijoitettu hoitamaan peruskouluun kuuluvia tehtäviä, suoritetaan valtion varoista eläkettä ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä sen mukaan kuin peruskoululaissa (476/83) on peruskoulua vastaavan yksityisen koulun palveluksessa olleesta henkilöstä erikseen säädetty.

Koulun palveluksessa olevan henkilön, joka ammattikasvatushallituksen päätöksen mukaisesti on sijoitettu hoitamaan ammatilliseen koulutukseen ja siihen liittyvään yleissivistävään opetukseen kuuluvia tehtäviä ja jonka palkkaukseen oppilaitos saa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) 8§:n mukaan valtionavustusta, oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä on voimassa mitä ammatillista peruskoulutusta antavan yksityisen oppilaitoksen rehtorin, opettajan ja muun tarpeellisen henkilöstön osalta on erikseen säädetty.

10 §

Muutoksenhausta on soveltuvin osin voimassa mitä peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta on säädetty.

11 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 168/88
Sivistysvaliok. miet. 17/88
Suuren valiok. miet. 137/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.