1186/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85) 1 ja 2§,

muutetaan 3, 4, 12 ja 27§,

näistä 12§ sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1072/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 12 a§, seuraavasti:

3 §

Maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain, jäljempänä lomituspalvelulaki, 3§:n 1 momentissa tarkoitettuna kotieläinyksikkönä pidetään yhtä lehmää tai neljää muuta nautaeläintä, joiksi luetaan myös emolehmä, kolmea hevosta, kolmea emakkoa porsaineen, neljää karjua tai viittätoista muuta sikaa, neljää yli kuuden kuukauden ikäistä vuohta, kymmentä yli kuuden kuukauden ikäistä lammasta, kolmeakymmentä siitoskettua tai viittäkymmentä siitostarkoituksessa pidettävää muuta turkiseläintä, sataa siipikarjaan kuuluvaa eläintä, joiksi ei lueta broilereita, taikka tuhatta broileria tai alle kuudentoista viikon ikäistä kananpoikaa.

4 §

Arvioitaessa maatalousyrittäjien sidonnaisuutta karjatalouteen ja maatalousyrityksen sijaisavun tarvetta voidaan maatalousyritykseen palkattu ulkopuolinen työntekijä ottaa huomioon, jos työntekijän työsuhde on lomituksen alkamiseen mennessä jatkunut tai lomalautakunnan saaman tiedon mukaan tarkoitettu kestämään vähintään kuuden kuukauden ajan.

11 a §

Jollei muuta näytetä, maatalousyrittäjän katsotaan saaneen tiedon lomituspalvelulain 9 a§:n 1 momentissa ja 9 d§:ssä tarkoitetusta eläkelaitoksen päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on hänen ilmoittamallaan osoitteella pantu eläkelaitoksesta postiin.

12 §

Lomituspalvelulain 9 d§:ssä tarkoitettuina esityisen painavina syinä sijaisavun jatkamiseen pidetään maatalousyrittäjästä ja yritystoiminnan suunnitellusta jatkajasta riippumattomia syitä, kuten jatkajan varusmiespalveluksen, aseettoman palveluksen tai siviilipalveluksen suorittamista, tilapäistä sairastumista tai edellisestä työpaikasta irtisanoutumisen viivästymistä taikka päätetyn tuotannonmuutosratkaisun viivästymistä tai sääolosuhteista johtuvaa kylvön tai korjuun viivästymistä.

12 a §

Lomalautakunnalle tulee antaa kohtuullisessa ajassa, viimeistään 30 päivän kuluttua lomituspalvelulain 5§:n 3 momentissa tarkoitetun sijaisavun alkamisesta, selvitys yritystoiminnan jatkamisen tai yritystoiminnasta luopumisen vaatimista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisajasta sekä tämän jälkeenkin tarvittaessa pyynnöstä tietoja sijaisavun aikana toteutetuista toimenpiteistä. Selvityksen ja tietoja on velvollinen antamaan se, joka sijaisavun aikana vastaa yritystoiminnasta.

27 §

Korvausluokkaa määrättäessä perheeseen kuuluvina henkilöinä pidetään yritystoiminnasta vastaavaa maatalousyrittäjää, yhteistaloudessa hänen kanssaan asuvaa aviopuolisoa tai henkilöä, joka elää hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa, heidän alaikäisiä lapsiaan sekä sellaisia perheenjäseniä, jotka toimivat samassa maatalousyrityksessä ja joihin voidaan sijaisapua järjestettäessä soveltaa lomituspalvelulakia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.