1147/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 6§:n 2 momentti, 6 a§ ja 13§:n 1 momentti sekä väliaikaisesti 4§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentti ja 8§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentti ja 8§:n 1 momentti 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (144/84), 6§:n 2 momentti ja 13§:n 1 momentti 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1053/86) sekä 6 a§ muutettuna 27 päivänä toukokuuta 1983 ja 29 päivänä tammikuuta 1988 annetuilla laeilla (480/83 ja 91/88), sekä

lisätään lakiin uusi 15 a§ seuraavasti:

4 §

Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoitettuihin peruskoulun lakisääteisten tehtävien hoitamisesta aiheutuviin käyttökustannuksiin kuntien kantokykyluokituksen mukaan seuraavasti:

Kantokykyluokka Valtionosuus prosenttia
1 86
2 82
3 78
4 73
5 69
6 65
7 61
8 58
9 54
10 50

5 §

Kunta saa valtionosuutta 2 momentissa tarkoitettuihin lukion säädettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutuviin käyttökustannuksiin 4§:n 1 momentin mukaisesti kantokykyluokasta riippuen 50-86 prosenttia, jos lukio täyttää säädetyt valtionosuuden ehdot.


6 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta valtionavustuksesta on voimassa, mitä tässä laissa on säädetty valtionosuudesta kunnan lukiolle. Perustamiskustannuksiin myönnettävä valtionavustus ja sen maksatus määräytyy sijaintikunnan kantokykyluokan mukaan. Muut valtionavustuksen ehdot määrätään asetuksella ja tarvittaessa opetusministeriön päätöksellä.

6 a §

Kunnan iltalukion ja kunnan lukion iltalinjan valtionosuudesta ja -avustuksesta on voimassa, mitä tässä laissa on säädetty kunnan lukiosta.

Yksityisen iltalukion ja yksityisen lukion iltalinjan valtionavustuksesta on voimassa, mitä yksityisen lukion valtionavustuksesta on säädetty.

8 §

Kunta saa valtionosuutta 4§:n 1 momentin mukaisesti kunnan kantokykyluokasta riippuen 50-86 prosenttia niihin kirjaston käyttömenoihin, joiden kunnan asukasta kohti lasketun määrän valtioneuvosto vahvistaa etukäteen vuosittain todennäköisten keskimääräisten kustannusten perusteella erityyppisiä kuntia varten. Milloin kustannustaso on olennaisesti muuttunut siitä tasosta, minkä perusteella käyttökustannusten asukasta kohti laskettu määrä on vahvistettu, valtioneuvosto tarkistaa niiden määrän kalenterivuoden päätyttyä kustannustason muutosta vastaavasti.


13 §

Valtioneuvosto päättää peruskoulu-, lukio- ja kirjastorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista sekä määrää vuosittain näiden rakennusten huonetilojen normaalihinnat. Kouluhallitus määrää vuosittain 2§:n 3 momentin 4 kohdassa ja 7§:n 3 momentin 4 kohdassa mainitun huonetilojen ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen normaalihintojen perusteet. Huonetilojen normaalihinnat on määrättävä niin, että ne vastaavat taloudellisesti toteutettujen peruskoulu-, lukio- ja kirjastorakennusten keskimääräisiä kustannuksia. Koulurakentamisen kustannusseurantaa varten kunnan tulee toimittaa kouluhallitukselle tekemiinsä urakkasopimuksiin perustuvat kustannustiedot rakennushankkeistaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun rakennustyöt on aloitettu. Hyväksyessään toteuttamisohjelman kouluhallitus tai lääninhallitus määrää hankkeen normaalihinnan.


15 a §

Oppilaan kotikunnan tulee suorittaa toiselle kunnalle peruskoululain 88 §:n 2 momentissa, lukiolain 26 §:ssä ja iltalukiolain 16 a §:ssä tarkoitettuihin maksuosuuksiin ennakkona kouluhallituksen maksamiin ennakoihin perustuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava helmikuussa ja toinen lokakuussa, jollei kuntien kesken ole toisin sovittu.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty ennakoiden suorittamisesta toiselle kunnalle, sovelletaan myös yksityisen koulun ylläpitäjälle lukiolain 51 §:n ja iltalukiolain 21 §:n 1 momentin mukaan maksettaviin korvauksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 4§:n 1 momentin, 5§:n 1 momentin ja 8§:n 1 momentin muutokset ovat voimassa viisi vuotta tämän lain voimaantulosta ja niitä sovelletaan säännösten voimassaoloaikana syntyneisiin käyttökustannuksiin.

Peruskoulun ja lukion perustamiskustannuksiin myönnetään viiden vuoden aikana tämän lain voimaantulosta valtionosuutta ja -avustusta siten, että luvan saaneiden hankkeiden normaalihinnoista lasketun valtionosuuden ja -avustuksen määrä on yleisen kustannustason muutokset huomioon ottaen keskimäärin vähintään 50, vuosittain kuitenkin vähintään 40, prosenttia suurempi kuin vuosina 1983-87 myönnetyistä luvista aiheutuneen vastaavalla tavalla lasketun valtionosuuden ja -avustuksen määrä.

Hallituksen esitys 171/88
Sivistysvaliok. miet. 22/88
Suuren valiok. miet. 178/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.