1140/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus hissien tarkastuksista perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 38§:n nojalla:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön sähköllä toimivien hissien ja niihin verrattavien siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta antamassa päätöksessä (201/85) tarkoitetuista tarkastuksista Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus periä hissin haltijalta tässä asetuksessa säädetyt maksut.

2 §

Tarkastuksen vaatiman työmäärän perusteella hissit ja siirtolaitteet jaetaan kolmeen maksuluokkaan:

1) luokkaan A kuuluvat tavanomaiset hissit ja siirtolaitteet,

2) luokkaan B kuuluvat laitteet, jotka poikkeavat tavanomaisista hisseistä ja siirtolaitteista esimerkiksi ohjausjärjestelmältään, turvalaitteiltaan, nostokorkeudeltaan, nopeudeltaan, kuormitettavuudeltaan tai koneistoltaan ja joissa on tästä syystä jokin tarkastustyötä vaikeuttava tekninen ominaisuus, ja

3) luokkaan C kuuluvat muut kuin edellä tarkoitetut laitteet.

3 §

Tarkastusmaksut ovat seuraavat:

1) käyttöönotto- ja ylimääräisestä tarkastuksesta

luokassaA 800 mk
luokassaB 250 mk
luokassaC 370 mk

2) määräaikais- ja jälkitarkastuksesta

luokassaA 1290 mk
luokassaB 1450 mk
luokassaC 1160 mk

Edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu peritään kaksinkertaisena, jos tarkastus tehdään laitteiston haltijan pyynnöstä erityistoimenpiteenä normaalin työajan ulkopuolella tai kiireellisenä.

Maksuja voidaan periä ennakkomaksuina.

4 §

Hissin tai siirtolaitteen rakennetta tai käyttöä koskevien poikkeuslupien myöntämisestä perittävä maksu on 200 markkaa.

5 §

Tilauksesta suoritetuista hissejä ja siirtolaitteita koskevista vapaaehtoisista asiantuntijatehtävistä peritään maksu, joka vastaa suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa. Suoritteen omakustannusarvoon kuuluvat välittömien palkkakustannusten, näihin liittyvien henkilöstökustannusten sekä välittömien matkakustannusten lisäksi välilliset kustannukset, jotka ovat 56 prosenttia välittömien palkkakustannusten ja niihin liittyvien henkilökustannusten määrästä.

Laivassa sijaitsevien hissien ja siirtolaitteiden tarkastuksista peritään maksu 1 momentissa mainituilla perusteilla.

6 §

Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu maksuvelvolliselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi perille seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

7 §

Tämän asetuksen perusteella määrätyt maksut saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan hissien tarkastuksista perittävistä maksuista 17 päivänä tammikuuta 1986 annettu asetus (49/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.