1139/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 38§:n nojalla:

1 §

Sähkölain (319/79) 30§:ssä tarkoitetuista Sähkötarkastuskeskuksen huolehdittaviksi säädetyistä sähkölaitteistojen tarkastuksista on Sähkötarkastuskeskus oikeutettu perimään laitteiston haltijalta tässä asetuksessa säädetyt maksut.

2 §

Sähkölaitteistojen säännönmukaisista, niiden rakennuspaikalla suoritetuista käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista on laitteiston haltijan vuosittain suoritettava seuraavat maksut:

1) perusmaksuna 660 markkaa sekä

2) perusmaksun lisäksi laitteiston koon ja laajuuden mukaan:

a) generaattorien yhteenlasketun nimellistehon jokaiselta kilovolttiampeerilta:

-ensimmäisiltä 1 000 kilovolttiampeerilta 33 penniä ja

-jokaiselta seuraavalta kilovolttiampeerilta 16,5 penniä:

b) suurjännitejohtojen jokaiselta johtokilometriltä:

-ensimmäisiltä 200 kilometriltä 14,74 markkaa,

-seuraavilta 300 kilometriltä 7,37 markkaa ja

-jokaiselta seuraavalta kilometriltä 2,42 markkaa; sekä

c) jokaiselta muuntoasemalta (sähköasemalta, muuntoasemalta tai muuntamolta):

-ensimmäisiltä 200 muuntoasemalta 14,74 markkaa,

-seuraavilta 300 muuntoasemalta 9,90 markkaa ja

-jokaiselta seuraavalta muuntoasemalta 4,95 markkaa.

Maksuja voidaan periä ennakkomaksuina.

3 §

Poiketen siitä mitä 2§:n 1 kohdassa on säädetty, on sairaalaan ja räjähdystarviketehtaaseen sijoitetun sähkölaitteiston haltijan vuosittain suoritettava perusmaksuna 935 markkaa kunkin tällaisen laitteiston osalta.

4 §

Laitteiston haltijan on suoritettava edellä säädettyjen vuosimaksujen lisäksi 2 100 markkaa tarkastuspäivältä silloin, kun sähkölaitteistolle on tehty erillinen käyttöönottotarkastus, joka on sähkölaitteistojen tarkastamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (592/84) mukaan tehtävä ennen käyttöönottoa tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta, tai ylimääräinen tarkastus rakennuspaikalla sähkölain 35§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu peritään kaksinkertaisena, jos tarkastus tehdään laitteiston haltijan pyynnöstä erityistoimenpiteenä normaalin työajan ulkopuolella tai kiireellisenä noudattamatta 1 momentissa mainitun ministeriön päätöksen tarkoittamaa menettelyä.

5 §

Kiinteistön sisäistä sähköhuoltoa palvelevan tai muun laadultaan tai laajuudeltaan siihen verrattavan, minkään sähkölaitoksen verkkoon liittymättömän sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta peritään laitteiston haltijalta sähkölaitoksen huolehdittavista sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen (1063/87) mukainen tarkastusmaksu.

6 §

Sähkölaitteistojen rakennetta tai käyttöä koskevien poikkeuslupien myöntämisestä perittävä maksu on 200 markkaa.

7 §

Tilauksesta suoritetuista sähkölaitteistoja koskevista vapaaehtoisista asiantuntijatehtävistä peritään maksu, joka vastaa suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa. Suoritteen omakustannusarvoon kuuluvat välittömien palkkakustannusten, näihin liittyvien henkilökustannusten sekä välittömien matkakustannusten lisäksi välilliset kustannukset, jotka ovat 56 prosenttia välittömien palkkakustannusten ja niihin liittyvien henkilökustannusten määrästä.

8 §

Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu maksuvelvolliselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi perille seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

9 §

Tämän asetuksen perusteella määrätyt maksut saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

10 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan Sähkötarkastuskeskuksen tarkastuksista perittävistä maksuista 19 päivänä joulukuuta 1986 annettu asetus (956/86).

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.