1138/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 38§:n nojalla:

1 §
Maksulliset suoritteet

Sähkölaissa (319/79) ja kauppa- ja teollisuusministeriön sähkötöiden johtamisesta annetussa päätöksessä (1098/88, jäljempänä päätös) tarkoitetuista sähköurakoinnin valvonnasta ja tarkastuksista Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus periä maksuja siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Maksuja peritään seuraavista suoritteista:

1) sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakennus-, korjaus- ja huoltotoiminnan ja sähkölaitteiden korjaustoiminnan valvonnasta vuosimaksu tällaista toimintaa harjoittavilta,

2) päätöksen 1§:ssä tarkoitetun todistuksen myöntämisestä maksu todistuksen saajalta,

3) sähkölain 8§:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä maksu luvan saajalta,

4) päätöksen 8§:ssä tarkoitettujen poikkeuksien ja 14§:ssä tarkoitettujen rajoitettujen oikeuksien myöntämisestä maksu luvan saajalta,

5) päätöksen 2§:n 5 momentissa tarkoitetusta kertaluonteisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta maksu ilmoituksen tekijältä.

2 §
Vuosimaksu

Vuosimaksua perittäessä valvontakohteet jaetaan suoritteiden laadun ja laajuuden perusteella neljään maksuluokkaan seuraavasti:

Maksuluokka I: Päätöksen 11 ja 12§:ssä tarkoitetut OC- ja OD-ryhmän omatarveurakoitsijat sekä D-ryhmän urakoitsijat.

Maksuluokka II: Päätöksen 10 ja 11§:ssä tarkoitetut OB-ryhmän omatarveurakoitsijat, C-ryhmän urakoitsijat ja SC-ryhmän suunnittelijat.

Maksuluokka III: Päätöksen 9 ja 10§:ssä tarkoitetut OA-ryhmän omatarveurakoitsijat, B-ryhmän urakoitsijat ja SB-ryhmän suunnittelijat.

Maksuluokka IV: Päätöksen 7 ja 9§:ssä tarkoitetut A-ryhmän urakoitsijat, SA-ryhmän suunnittelijat ja erikoisurakoitsijat.

Vuosimaksun suuruus on 135 mk ja se peritään kalenterivuosittain seuraavasti:

maksuluokassa I yksinkertainen vuosimaksu,
maksuluokassa II vuosimaksu 1,6-kertaisena,
maksuluokassa III vuosimaksu 2,5-kertaisena,
maksuluokassa IV vuosimaksu 4,0-kertaisena.

Jos yhteisö jakaa sähkölain 8§:n tai päätöksen 15§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun toimintansa useaan erilliseen toimintayksikköön ja ilmoittaa niiden sähkötöiden johtajiksi eri henkilöt, peritään vuosimaksu erikseen jokaiselta toimintayksiköltä. Erillinen vuosimaksu peritään myös jokaisesta erikoisurakointialueesta, vaikka sähkötöiden johtajana on sama henkilö.

3 §
Muut maksut

Edellä 1§:n 2 momentin 2-5 kohdissa tarkoitetuista todistuksista, luvista ja ilmoituksista perittävä maksu on 200 markkaa.

4 §
Maksut asiantuntijatehtävistä

Tilauksesta suoritetuista sähköurakoinnin valvontaan liittyvistä vapaaehtoisista asiantuntijatehtävistä sekä koulutustehtävistä peritään maksu, joka vastaa suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa. Suoritteen omakustannusarvoon kuuluvat välittömien palkkakustannusten, näihin liittyvien henkilökustannusten sekä välittömien matkakustannusten lisäksi välilliset kustannukset, jotka ovat 56 prosenttia välittömien palkkakustannusten ja niihin liittyvien henkilökustannusten määrästä.

5 §
Maksujen periminen

Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu maksuvelvolliselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi perille seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

6 §
Maksujen ulosotto

Tämän asetuksen perusteella määrätyt maksut saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

Jollei veloitettua maksua uudesta kehotuksesta huolimatta saada perityksi 2§:ssä tarkoitetulta omatarveurakoitsijalta, poistetaan tämän nimi urakoitsijoiden luettelosta toimintansa lopettaneena.

7 §
Täytäntöönpano

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan sähkötöiden valvonnasta suoritettavista maksuista 14 päivänä maaliskuuta 1980 annettu asetus (192/80) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.