1123/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus työvoima-avustajista annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä muutetaan työvoima-avustajista 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (209/77) 1 ja 3-8 § näin kuuluviksi:

1 §

Ulkomaiden työmarkkinoiden seuraamiseksi ja niillä työskentelevän suomalaisen työvoiman etujen valvomiseksi voi työvoimaministeriössä olla virka- ja työsopimussuhteisia työvoima-avustajia.

Työvoima-avustajien apuna voi olla virkasuhteisia toimialasihteereitä, toimistosihteereitä ja kanslisteja sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

3 §

Työvoima-avustajien, toimialasihteerien, toimistosihteerien ja kanslistien tulee olla Suomen kansalaisia. Heidän avukseen työsopimussuhteeseen palkatut henkilöt voivat olla muunkin maan kuin Suomen kansalaisia.

4 §

Työvoima-avustajan, toimialasihteerin, toimistosihteerin ja kanslistin palkkauksesta ja paikalliskorotuksesta on sinä aikana, jolloin he ovat sijoitettuna ulkomaille, soveltuvin osin voimassa mitä ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta on säädetty tai virkaehtosopimuksin sovittu.

Edellä mainittujen virkamiesten työajasta, vuosilomasta ja virkavapaudesta heidän ollessaan sijoitettuna ulkomaille on soveltuvin osin voimassa mitä ulkoasiainhallinnosta annetussa asetuksessa (1069/86) on säädetty tai virkaehtosopimuksessa sovittu. Varustautumiskorvauksesta, asettautumiskustannusten korvauksesta, asuntokorvauksesta, koulutuskorvauksesta, edustuskorvauksista ja erilliskustannuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja erinäisistä korvauksista annetussa asetuksessa (696/88) on säädetty. Muutto- ja kotilomamatkakustannusten korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen virkamiesten muutto- ja kotilomamatkakustannusten korvaamisesta annetussa asetuksessa (478/76) on säädetty.

Työvoimaministeriö ratkaisee työvoima-avustajan, toimialasihteerin, toimistosihteerin ja kanslistin osalta asiat, jotka edellä sanottujen asetusten mukaan ovat ulkoasiainministeriön ratkaistavia.

5 §

Milloin työvoima-avustaja, toimialasihteeri, toimistosihteeri tai kanslisti toimii Suomen diplomaattisen edustuston, erikoisedustuston tai lähetetyn konsulin johtaman konsuliedustuston yhteydessä, edustuston päällikölle on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa työvoima-avustajan, toimialasihteerin, toimistosihteerin ja kanslistin vuosilomaa, virkavapautta ja virkamatkaa koskevissa asioissa.

6 §

Kelpoisuusvaatimuksena työvoima-avustajan virkaan tai tehtävään on korkeakoulututkinto tai sellainen aikaisemmalla toiminnalla osoitettu taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä perehtyneisyys työvoimakysymyksiin ja viran hoidon edellyttämä kielitaito.

7 §

Työvoima-avustajan, toimialasihteerin, toimistosihteerin ja kanslistin on virkaan tai tehtävään astuessaan viipymättä kirjallisesti vakuutettava, ettei hän ilman asianomaista lupaa ilmaise sivullisille eikä muille työvoimaministeriössä tai ulkoasiainhallinnossa palveleville mitään sellaista työvoimaministeriötä tai ulkoasiainministeriötä koskevaa tai niiden toimialaan kuuluvaa seikkaa, joka on merkitty salaiseksi tai on luonteeltaan salainen taikka jota muuten ei ole tarkoitettu julkisuuteen tai sivullisia varten. Vaitiolovelvollisuus jatkuu asianomaisen erottua työvoimaministeriön palveluksesta.

8 §

Työvoimaministeriö vahvistaa työvoima-avustajille ja heidän apunaan toimiville toimialasihteereille, toimistosihteereille ja kanslisteille työjärjestyksen, antaa heille heidän tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat ohjeet ja määrää ulkoasiainministeriötä kuultuaan heidän toimipaikkansa ja toimialueensa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.