1119/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus huumausaineasetuksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 15 päivänä huhtikuuta 1981 annetun huumausaineasetuksen (282/81) 1§:ssä olevat luettelot I, IV ja VI-IX,

näistä luettelot I ja VI-IX sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä syyskuuta 1987 annetussa asetuksessa (748/87), näin kuuluviksi:

1 §

Luettelo I

Alfa-asetyylimetadoli (α-3- asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Alfameprodiini (α-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfametadoli (α-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Alfaprodiini (α-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfametyylifentanyyli (N- [1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi

Alfentaniili (N- [1- [2-(4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetratsol-1-yyli)etyyli] - 4-(metoksi-metyyli)-4-piperidinyyli] -N-fenyyli-propaaniamidimonohydrokloridi)

Allyyliprodiini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Anileridiini (1-p-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Asetorfiini (7-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6-metoksi-17-metyyli-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinanyyli-(3)-asetaatti)

Asetyylialfametyylifentanyyli (N- [1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-asetanilidi)

Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-asetyylimetadoli (β-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beetameprodiini (β-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Beetametadoli (β-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Beetaprodiini (β-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Bentsetidiini (1-(2-bentsyylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(2-okso-3-propionyyli-1-bentsimidatsolinyyli)-piperidiini)

Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)

Dekstromoramidi ((+)-4- [2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli -4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli]-morfoliini)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Diampromidi (N- [2-(metyylifenetyyliamino)-propyyli]-propionianilidi)

Dietyylitiambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Dihydromorfiini

Dimefeptanoli, Bimetadoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti)

Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti)

Dipipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni)

Drotebanoli (3,4-dimetoksi-17-metyylimorfinaani-6β,14-dioli)

Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia

Etokseridiini (1- [2-(2-hydroksietoksi)-etyyli] -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyyli-2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Etorfiini (7-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6-metoksi-17-metyyli-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinanoli-(3))

Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Fenampromidi (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-propionianilidi)

Fenatsosiini (2'-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Fenomorfaani (3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani)

Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini)

Furetidiini (1-(2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Hydrokodoni, Hydrokoni (dihydrokodeinoni)

Hydroksipetidiini, Oksipetidiini (4-m-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)

Hydromorfoni (dihydromorfinoni)

Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Kannabis (intialainen hamppu), kannabishartsi sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

Klonitatseeni (2-p-klooribentsyyli-1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)

Kokaiini (bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri)

Kookanlehti

Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani)

Levometorfaani *)) ((-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Levomoramidi ((-)-4- [2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli] -morfoliini)

Levorfanoli *)) ((-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Lysergihappo

Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Metadoni-intermediaatti (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

Metatsosiini (2'-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)

Metyylidesorfiini (6-metyyli-D-6-desoksimorfiini)

Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)

3-metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli) propionianilidi) sekä sen isomeeriset muodot:

cis-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidyyli] propionianilidi

trans-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-piperdyyli] propionianilidi

Moramidi-intermediaatti (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo)

Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Morfiini

Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista typpeä sisältävät morfiinijohdokset sisältäen nimenomaan morfiini-N-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-N-oksidi

Morfiini-N-oksidi

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti)

Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)

Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)

Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)

Norasymetadoli ((±)-α-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)

Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Normorfiini (demetyylimorfiini)

Norpipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heksanoni)

Oksikodoni, Oksikoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)

Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)

Oopiumi

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti)

Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-intermediaatti-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)

Petidiini-intermediaatti-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-intermediaatti-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Piminodiini (4-fenyyli-1-(3-fenyyliaminopropyyli)-piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-piperidino)-piperidiini-4-karboksyylihappoamidi)

Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)

Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)

Rasemetorfaani ((±)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli]-morfoliini)

Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Tebaiini

Tebakoni (asetyylidihydrokodeinoni)

Tilidiini ((±)-etyylitrans-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)

Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Unikkouute, väkevöity, (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (Poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi)

tämän luettelon aineiden isomeerit,

paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit,

paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.


Luettelo IV

Alfametyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Asetyylialfametyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-asetanilidi)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Kannabis (intialainen hamppu) ja kannabishartsi

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

3-metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)-propionianilidi) sekä sen isomeeriset muodot:

cis-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi

trans-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti)

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti)

Tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.


Luettelo VI

Amfetamiini ((±)-2-amino-1-fenyylipropaani)

Deksamfetamiini ((+)-2-amino-1-fenyylipropaani)

Fendimetratsiini ((+)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenetylliini (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyyli-7-(2-[(1-metyyli-2-fenyylietyyli)amino]-etyyli)-1-1H-puriini-2,6-dioni)

Fenmetratsiini ((±)-3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)

Levamfetamiini (1-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini (1-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-2-metyyliamino-1-fenyylipropaani)

Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N, α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metyylifenidaatti (2-fenyyli-2-(2-piperidyyli)-etikkahapon metyyliesteri)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet.

Luettelo VII

Amobarbitaali (5-etyyli-5-(3-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α-[(S)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endoetano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini (d-treo-2-amino-1-hydroksi-1-fenyylipropaani)

Pentatsosiini (1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosiini-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa IX tarkoitettuja valmisteita.

Luettelo VIII

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)-propiofenoni)

Aprobarbitaali (5-allyyli-5-isopropyylibarbituurihappo)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α -dimetyylifenyylietyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2- pyridyyli)-2H-1,4- bentsodiatsepiini-2-oni)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Dikaliumkloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihapon dikaliumsuola)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksyylikarbamaatti)

Etklorvynoli (etyyli-2-kloorivinyylietinyylimetanoli)

Etyyliamfetamiini (dl-N-etyyli-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-oksi-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenfluramiini (N-etyyli-α-metyyli-m-(trifluorimetyyli)-fenetyyliamiini)

Fenkamfamiini (dl-N-etyyli-3-fenyylibisyklo(2,2,1)-heptaani-2-amiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi (dl-3-[(α-metyylifenetyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1- [2-(dietyyliamino) etyyli] -5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d] [1,4]-bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Heksobarbitaali (5-(1-syklohekseeni-1-yyli)-1,5-dimetyylibarbituurihappo)

Heptabarbitaali (5-(1-syklohepteeni-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni-dimetyylikarbamaatti)

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H- [1,3]- oksatsino- [3,2-d] [1,4]- bentsodiatsepiini- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepiini-2,4 (3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b- tetrahydro-oksatsolo- [3,2-d] [1,4]- bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Klometiatsoli (5-(2-kloorietyyli)-4-metyylitiatsoli)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-di-hydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-metyyliamino-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4-oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno [2,3-e]-1,4-diatsepiini-2-oni)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2- [(4-metyyli-1-piperatsinyyli) metyleeni] -8-nitro-1H-imidatso- [1,2-a] [1,4]- bentsodiatsepiini-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Matsindoli (5-(4-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso-(2,1-a)-isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (dl-N-(3-klooripropyyli)-α-metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Metoheksitaali ((±)-5-allyyli-1-metyyli-5-(1-metyyli-2-pentynyyli)-barbituurihappo) (α-muoto)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (2-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso- [1,5-a] [1,4]- bentsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo- [3,2-d] [1,4]- bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni) tai (2-imino-5-fenyyli-4-oksatsolidinoni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)-metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Propyyliheksedriini (dl-1-sykloheksyyli-2-metyyliaminopropaani)

Pyrovaleroni (dl-1-(4-metyylifenyyli)-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)

Sekbutabarbitaali (5-sek-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

SPA, Lefetamiini ((-)-1-dimetyyliamino-1,2-difenyylietaani)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(syklohekseeni-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Tiopentaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)-2-tiobarbituurihappo)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo- [4,3-a] [1,4]-bentsodiatsepiini)

Vinbarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyyli-1-butenyyli)-barbituurihappo)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita ja niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa IX tarkoitettuja valmisteita.

Luettelo IX

Allobarbitaali-

Alpratsolaami-

Amfepramoni-

Amobarbitaali-

Aprobarbitaali-

Barbitaali-

Bentsfetamiini-

Bromatsepaami-

Buprenorfiini-

Butalbitaali-

Butobarbitaali-

Deloratsepaami-

Diatsepaami-

Dikaliumkloratsepaatti-

Estatsolaami-

Etinamaatti-

Etklorvynoli-

Etyyliamfetamiini-

Etyyliloflatsepaatti-

Fenfluramiini-

Fenkamfamiini-

Fenobarbitaali-

Fenproporeksi-

Fentermiini-

Fludiatsepaami-

Flunitratsepaami-

Fluratsepaami-

Glutetimidi-

Halatsepaami-

Haloksatsolaami-

Heksobarbitaali-

Heptabarbitaali-

Kamatsepaami-

Katiini-

Ketatsolaami-

Klobatsaami-

Kloksatsolaami-

Klometiatsoli-

Klonatsepaami-

Klooridiatsepoksidi-

Kloratsepaatti-

Klotiatsepaami-

Lopratsolaami-

Loratsepaami-

Lormetatsepaami-

Matsindoli-

Medatsepaami-

Mefenoreksi-

Meprobamaatti-

Metoheksitaali-

Metypryloni-

Metyylifenobarbitaali-

Midatsolaami-

Nimetatsepaami-

Nitratsepaami-

Nordatsepaami-

Oksatsepaami-

Oksatsolaami-

Pemoliini-

Pentatsosiini-

Pentobarbitaali-

Pinatsepaami-

Pipradroli-

Pratsepaami-

Propyyliheksedriini-

Pyrovaleroni-

Sekbutabarbitaali-

SPA-, lefetamiini-

Syklobarbitaali-

Tematsepaami-

Tetratsepaami-

Tiopentaali-

Triatsolaami-

Vinbarbitaali- ja

Vinyylibitaalivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, ettei ole olemassa vaaraa niiden väärinkäyttämisestä tai että vaara on vain vähäinen ja ettei valmisteista saada helposti erotettua huumausainetta sellaista määrää, joka voi johtaa väärinkäyttöön.

Lääkintöhallitus ilmoittaa erikseen tällaisista lääkevalmisteista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

*) Dekstrometorfaani((+)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani ((+)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä ryhmästä.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.