1113/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 19§:n 6 momentti, 21§, 28§, 32§:n 4 momentti, 34§:n 4 momentti, 38§:n 1 ja 2 momentti, 54§ ja 55§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 32§:n 4 momentti 26 päivänä tammikuuta 1979 annetussa asetuksessa (70/79), 34§:n 4 momentti 5 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (888/86), 38§:n 1 ja 2 momentti 25 päivänä syyskuuta 1987 annetussa asetuksessa (756/87) ja 54§ 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (927/84), näin kuuluviksi:

19 §

Jos palkka on maksettu ulkomailla suoritetusta työstä ja palkasta ei tulo- ja varallisuusverolain 54§:n perusteella ole toimitettava ennakonpidätystä, on palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkittävä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot, työntekopaikka, ulkomailla oleskelun kesto sekä oleskelun aikana tapahtuneet Suomessa käynnit.


21 §

Valtion ja sen laitoksen ennakkoperintälain mukaisista suorituksista tekemien muistiinpanojen osalta noudatetaan, mitä valtion tulo- ja menoarviosta annetussa laissa ja asetuksessa (423/88 ja 424/88) sekä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) on säädetty tai niiden nojalla määrätty.

28 §

Lääninverovirasto ilmoittaa työnantajalle rekisteröinnin tapahduttua tunnuksen, jota tulee käyttää ennakonpidätystodistuksissa ja suoritettaessa pidätettyjä määriä veronkantoviranomaiselle sekä muissa ennakonpidätyksen valvontaa varten annettavissa ilmoituksissa.

32 §

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä rekisteröidyn työnantajan tilillepanokortin liitteenä olevalla tai erillisellä verohallituksen vahvistamalla lisätietoilmoituslomakkeella. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos tekevät ennakkoperintälain 19§:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sekä antavat edellä 1 ja 3 momentissa sekä 33§:ssä tarkoitetut tiedot verohallituksen näitä työnantajia varten vahvistamalla lomakkeella. Valtion ja sen laitosten 1 ja 3 momentissa sekä 33§:ssä tarkoitettujen tietojen ilmoittamistavasta määrätään erikseen.

34 §

Vuosi-ilmoitus on annettava palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tulo- ja varallisuusverolain 93 ja 94§:ssä tarkoitettua merityötuloa maksavan rekisteröidyn työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus merityötulon maksuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos työnantaja on lopettanut toimintansa rekisteröitynä työnantajana kesken kalenterivuotta, vuosi-ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteristä poistamista koskeva lääninveroviraston päätös on tullut työnantajalle tiedoksi. Lääninverovirasto voi työnantajan pyynnöstä erityisistä syistä pidentää vuosi-ilmoituksen antamisaikaa.


38 §

Ennakonpidätys on 50 prosenttia ennakkoperintälain 31§:ssä tarkoitetusta osingosta, korosta ja voitto-osuudesta. Ennakonpidätystä ei ole kuitenkaan toimitettava, jos koron määrä on pienempi kuin 100 markkaa.

Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta tai se toimitetaan 1 momentissa säädettyä pienempänä, jos osingon, koron tai voitto-osuuden saaja esittää maksajalle verotoimiston antaman todistuksen (osinkoverokirja), johon on merkitty tätä koskeva määräys. Osinkoverokirja esitetään osinkoa, korkoa tai voitto-osuutta nostettaessa, osingon osalta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun osinko on ollut asianomaisen nostettavissa.


54 §

Ennakonpidätystodistuksia tulee olla saatavana verotoimistoissa ja työnantajasuorituksia vastaanottavissa maksupaikoissa.

55 §

Jos ennakonpidätystodistus on turmeltunut tai kadonnut, on verovelvollisen vaadittaessa liitettävä veroilmoitukseensa pidätyksen toimittajan todistus tämän verovelvolliselle suorittamista määristä ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä saadakseen lukea verotuksessa hyväkseen pidätetyn määrän.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.