1105/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1989

Eduskunta on 17 päivänä joulukuuta 1988 hyväksynyt seuraavan tulo- ja menoarvion vuodelle 1989:

TULOT

Osasto 11 mk
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 105 001 600 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 35 985 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 35 175 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 600 000 000
04. Arpajaisvero 210 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 40 205 000 000
01. Liikevaihtovero 38 750 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 1 220 000 000
03. Apteekkimaksut 235 000 000
06. Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut 2 275 000 000
01. Tuontitulli 1 300 000 000
02. Tuontimaksut 125 000 000
09. Tasausvero 850 000 000
08. Valmisteverot 14 892 000 000
01. Tupakkavero 2 530 000 000
02. Makeisvero 150 000 000
03. Olutvero 2 100 000 000
04. Alkoholijuomavero 4 550 000 000
05. Virvoitusjuomavero 110 000 000
06. Elintarviketuotteiden valmistevero 175 000 000
07. Polttoainevero 4 625 000 000
08. Ravintorasvavero 270 000 000
09. Sokerivero 180 000 000
11. Lannoitevero 102 000 000
14. Valkuaisvero 100 000 000
10. Muut verot 10 230 000 000
01. Leimavero 4 835 000 000
03. Auto- ja moottoripyörävero 4 745 000 000
04. Moottoriajoneuvovero 650 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 1 414 600 000
01. OyAlkoAb:nylijäämä 1 220 000 000
02. Lästimaksut 2 600 000
04. Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut 17 000 000
06. Eräistä maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut 140 000 000
07. Maidon kiintiömaksu ja pellonraivausmaksu 18 000 000
08. Öljyjätemaksu 16 000 000
09. Muut verotulot 1 000 000
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 9 587 739 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 16 800 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 16 800 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 322 200 000
01. Tuomioistuintulot 133 000 000
31. Haastetiedoksiannoista kertyvät tulot 9 000 000
47. Ulosottomaksut 47 000 000
50. Vankeinhoitolaitoksen tulot 127 200 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 155 660 000
06. Väestökirjanpidon tulot 28 000 000
62. Tulot poliisin maksullisesta palvelutoiminnasta 14 660 000
64. Ulosotto- ja tiedoksiantotoimen maksutulot 82 000 000
90. Rajavartiolaitoksen tulot 15 000 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 16 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 166 556 000
14. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta 12 256 000
20. Tulot puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynnistä ja vuokrauksesta 8 000 000
21. Metsätaloustoiminnan tulot 14 700 000
27. Vuokratulot 48 500 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 83 100 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1948 624 000
05. Tulot valtion liikelaitosten eläkemaksuista 70 200 000
24. Tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöidenvakuutusmaksuosuus 8 800 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 350 000 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 95 000 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet erotuskustannuksista 54 000 000
38. Siirto valtion suhdannerahastosta 980 000 000
39. Henkilöstöruokailun tulot 1 220 000
49. Tullilaitoksen tulot 31 200 000
50. Suomen rahapajan tulot 73 200 000
52. Tilastokeskuksen tulot 16 600 000
54. Pankkitarkastusviraston tulot 13 644 000
60. Rakennushallinnon sekalaiset tulot 80 000 000
61. Rakennushallinnon maksullisen palvelutoiminnan tulot 49 760 000
70. Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen tulot 5 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 120 000 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 2 286 784 000
06. Valtion audiovisuaalisen keskuksen tulot 3 100 000
07. Suomen elokuva-arkiston tulot 1 600 000
10. Korkeakoulujen tulot 445 724 000
39. Valtion opintotukikeskuksen tulot 24 110 000
42. Eräiden valtion oppilaitosten tulot 12 370 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 12 000 000
51. Lastentarhanopettajaopistojen tulot 6 150 000
55. Vammaisten lasten koulujen tulot 12 160 000
60. Valtion ammatillisten oppilaitosten tulot 534 800 000
61. Koulutilojen ja metsien tulot 79 000 000
91. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 1 046 000 000
92. Suomenlinnan tulot 4 000 000
93. Arkistolaitoksen tulot 770 000
94. Museoviraston tulot 4 500 000
96. Tulot elokuvien tarkastuksesta 500 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 100 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 421 895 000
08. Maataloushallinnon tulot 10 500 000
10. Valtion maatalouskemian laitoksen tulot 8 800 000
12. Valtion siementarkastuslaitoksen tulot 7 880 000
14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen tulot 2 280 000
15. Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen tulot 7 350 000
30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta 50 200 000
32. Kasvinjalostusmaksut 13 000 000
35. Hirvieläinten metsästysmaksut 22 150 000
36. Pilkintämaksut 7 830 000
37. Kalastuksenhoitomaksut 16 875 000
38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tulot 5 000 000
39. Riistanhoitomaksut 26 788 000
40. Vesioikeudelliset kalanhoitomaksut 2 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 792 000
50. Metsähallituksen sekalaiset tulot 6 300 000
60. Maanmittaushallinnon tulot 140 000 000
65. Geodeettisen laitoksen tulot 100 000
70. Maatalouden tutkimuskeskuksen tulot 28 620 000
76. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 17 550 000
80. Lihantarkastustoiminnan maksutulot 20 000 000
84. Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen tulot 27 500 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 380 000
31. Liikenneministeriön hallinnonala 520 025 000
22. Kuntien osuus paikallisteiden kunnossapitomenoista 53 000 000
23. Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 42 000 000
24. Tie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot 18 300 000
25. Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kustannuksista 52 000 000
26. Tulot tie- ja vesirakennuslaitoksen maksullisesta palvelutoiminnasta 17 700 000
40. Autorekisterikeskuksen tulot 225 785 000
50. Ilmatieteen laitoksen tulot 46 380 000
52. Telehallintokeskuksen tulot 64 860 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 399 005 000
02. Tulot teollisuuspiirien maksullisesta palvelutoiminnasta 12 000 000
10. Merenkulkulaitoksen tulot 295 170 000
32. Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisen palvelutoiminnan tulot 50 900 000
34. Lisenssiviraston tulot 9 200 000
39. Teknillisen tarkastuskeskuksen tulot 45 200 000
40. Geologian tutkimuskeskuksen tulot 5 960 000
42. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tulot 419 000 000
80. Siirto valtion ydinjätehuoltorahastosta 513 000 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 48 575 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 1 083 433 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön tulot 5 100 000
03. Työsuojeluhallinnon tulot 283 000
40. Valtion koulukotien tulot 52 600 000
53. Valtion päihdehuollon toimintayksiköiden tulot 31 000 000
63. Valtion mielisairaaloiden tulot 79 900 000
65. Kansanterveyslaitoksen tulot 78 530 000
66. Lääkelaboratorion tulot 2 630 000
67. Lääkevalmisteiden ja lääkkeenomaisten tuotteiden myyntilupatulot 18 000 000
68. Säteilyturvakeskuksen tulot 29 500 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 652 100 000
98. Valtionapujen palautukset 130 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 3 790 000
34. Työvoimaministeriön hallinnonala 131 507 000
03. Työsuojeluhallinnon tulot 397 000
50. Korvaukset kesäkauden ylityöllistämisestä 100 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 119 000 000
99. Työvoimaministeriön hallinnonalan muut tulot 12 010 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 28 350 000
23. Vesiensuojelumaksut 1 250 000
25. Vesi- ja ympäristöhallinnon tulot 2 050 000
32. Tulot asuntolainoitettujen vuokra-asuntojen ja -talojen luovutuksesta 3 000 000
40. Asuntotoimen tulot 1 450 000
60. Korvaukset öljysuojatoiminnasta 20 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 600 000
39. Muut sekalaiset tulot 1 106 900 000
01. Sakkorahat 220 000 000
02. Valtiolle tilitettävät viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana 280 000 000
03. Oikaisurahat 500 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 370 000 000
05. Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti 30 000 000
06. Valtion maaomaisuuden luovutuksesta saadut tulot, joita voidaan käyttää maiden ostamiseen valtion metsätaloutta varten 200 000
07. Valtionapulaitosten omavastuuosuus eläkkeistä 35 000 000
08. Pysäköintivirhemaksut 1 200 000
09. Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut 160 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 10 000 000
Osasto 13 mk
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 730 200 000
01. Korkotulot 2 190 200 000
01. Korot asuntotoimen lainoista 877 000 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 5 200 000
05. Korot muista lainoista 278 000 000
07. Korot talletuksista 980 000 000
08. Korot obligaatioista 50 000 000
02. Indeksi- ja kurssihyvitykset 5 000 000
01. Kurssihyvitykset 5 000 000
03. Osinkotulot 535 000 000
01. Osinkotulot valtionenemmistöisistä osakeyhtiöistä 530 000 000
02. Muut osinkotulot 5 000 000
Osasto 14 mk
14. LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT VALTION VIRASTOT JA LAITOKSET 2 364 578 000
01. Valtionrautatiet
01. Henkilöliikenteen tulot 840 000 000
02. Tavaraliikenteen tulot 2 244 000 000
03. Postinkuljetustulot 25 600 000
04. Sekalaiset tulot 139 000 000
05. Korvaus kuljetusalennuksista 78 600 000
06. Eräät rautatieliikennekorvaukset 24 000 000
07. Tulot ulkopuolisille suoritetuista töistä 128 000 000
Käyttötulot yhteensä 3 479 200 000
Käyttömenot (31.90.01-29) 5 067 598 000
Käyttötalouden lisärahoitustarve 1 588 398 000
02. Ilmailuhallinto
01. Ilmailuhallinnon käyttötulot 432 700 000
Käyttömenot(31.92.01-21) 398 040 000
Käyttötalouden rahoituskate 34 660 000
04. Posti- ja telelaitos
01. Postitoimen tulot 3 997 200 000
02. Teletoimen tulot 4 018 000 000
03. Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset 1 565 000
04. Sekalaiset tulot 160 000 000
Käyttötulot yhteensä 8 176 765 000
Käyttömenot (31.94.01-29) 6 115 278 000
Käyttötalouden rahoituskate 2 061 487 000
05. Posti- ja telelaitoksen konepajat
02. Turun Asennuspajan tulot 58 000 000
03. Keskusautokorjaamon tulot 18 000 000
Käyttötulot yhteensä 76 000 000
Käyttömenot (31.95.22-23) 72 300 000
Käyttötalouden rahoituskate 3 700 000
20. Valtion pukutehdas
01. Valtion pukutehtaan käyttötulot 61 600 000
Käyttömenot (27.90.21) 58 860 000
Käyttötalouden rahoituskate 2 740 000
21. Vammaskosken tehdas
01. Vammaskosken tehtaan käyttötulot 104 000 000
Käyttömenot(27.91.21) 96560000
Käyttötalouden rahoituskate 7 440 000
22. Lapuan patruunatehdas
01. Lapuan patruunatehtaan käyttötulot 112 300 000
Käyttömenot (27.92.21) 99 770 000
Käyttötalouden rahoituskate 12 530 000
30. Valtion hankintakeskus
01. Hankintakeskuksen käyttötulot 81 200 000
Käyttömenot (32.90.21) 65 838 000
Käyttötalouden rahoituskate 15 362 000
40. Valtion margariinitehdas
01. Valtion margariinitehtaan käyttötulot 35 659 000
Käyttömenot (30.90.05-22) 35 127 000
Käyttötalouden rahoituskate 532 000
43. Maanmittaushallituksen karttapaino
01. Karttapainon käyttötulot 45 200 000
Käyttömenot (30.92.21) 37 590 000
Käyttötalouden rahoituskate 7 610 000
45. Metsähallituksen metsät
01. Metsähallituksen metsien käyttötulot 1 155 000 000
Käyttömenot (30.95.01-24) 965 616 000
Käyttötalouden rahoituskate 189 384 000
47. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta
01. Jokioisten siemenkeskuksen tulot 16 763 000
02. Siemenperunakeskuksen tuotantotoiminnan tulot 21 405 000
Käyttötulot yhteensa 38 168 000
Käyttömenot (30.98.22-24) 35 985 000
Käyttötalouden rahoituskate 2 183 000
60. Tulot liikeyritysten hallinnassa olevan valtion omaisuuden myynnistä 26 950 000
01. Sekalaiset myyntitulot 21 450 000
02. Metsähallituksen hallinnassa olevien maa-alueiden ja rakennusten myyntitulot 5 000 000
03. Korvaukset metsähallitukselle maatilalain mukaisista aluevaihdoista 500 000
Osasto 14:
Rahoituskatteet ja omaisuuden myyntitulot (tulot sarakkeessa) 2 364 578 000
Käyttötulot (tulot sarakkeen ulkopuolella) 13 797 792 000
Osasto 15 mk
15. LAINAT 4 490 200 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 2 050 200 000
01. Asuntotoimen lainojen takaisinmaksut 1 480 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 200 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 570 000 000
02. Valtion lainanotto 2 440 000 000
01. Nettolainanotto 2 440 000 000
Tulojen kokonaismäärä: 124 174 317 000

MENOT

Pääluokka 21 mk
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI 14 525.000
01. Tasavallan Presidentti (010) 1 175 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat 1 050 000
21. Presidentin käyttövarat 125 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia (010) 13 350 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 9 073 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 4 277 000
Pääluokka 22 mk
22. EDUSKUNTA 197 032.000
01. Kansanedustajat (010
68 180 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 41 580 000
02. Edustajien kulukorvaukset (arviomääräraha) 17 000 000
20. Matkat (arviomääräraha) 9 600 000
02. Eduskunnan kanslia (010) 87 251 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 33 626 000
10. Rakennusten käyttö (arviomääräraha) 4 850 000
13. Korjaukset (siirtomääräraha) 1 340 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 25 365 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 21 570 000
76. Kiinteistön Eduskuntakatu 4 korjaus (siirtomääräraha) 500 000
09. Valtiontilintarkastajat (010)
4 261 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 056 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 205 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies(010) 6 725 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 510 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 215 000
19. Eduskunnan kirjasto (280) 11 810 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 232 000
21. Kirjallisuuden hankinta ja sidonta (siirtomääräraha) 2 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 628 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 950 000
25. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (030) 8 020 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 825 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 6 195 000
99. Eduskunnan muut menot (010
10 785 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten 9 840 000
22. Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmän käytettäväksi 945 000
Pääluokka 23 mk
23. VALTIONEUVOSTO 154061 000
01. Valtioneuvosto (010) 18 300 000
01 .Palkkaukset (arviomääräraha) 11 400 000
20. Matkat (arviomääräraha) 900 000
21. Ministeriöiden käyttövarat 6 000 000
02. Valtioneuvoston kanslia (050) 25 011 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 16 811 000
29. Muut kulutusmenot 8 200 000
03. Oikeuskanslerinvirasto (010) 8 419 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 074 000
29. Muut kulutusmenot 1 345 000
25. Valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot (050) 34 431 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 431 000
26. Kalastajatorpan vierastalo (arviomääräraha) 1 500 000
29. Muut kulutusmenot 500 000
74. Valtioneuvoston väestönsuoja (siirtomääräraha) 12 000 000
75. Säätytalon peruskorjaustyöt (siirtomääräraha) 20 000 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen(010) 64 700 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen 64 700 000
99. Valtioneuvoston muut menot (050) 3 200 000
24. Kunniamerkit ja arvonimilautakunta (arviomääräraha) 750 000
25. J. V. Snellmanin kootut teokset (siirtomääräraha) 1 000 000
26. Suomen hallintohistoria (siirtomääräraha) 1 450 000
Pääluokka 24 mk
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 512 597 000
01. Ulkoasiainhallinto (030) 648 136 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 364 801 000
10. Kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 71 435 000
20. Matkat ja muutot (arviomääräraha) 35 030 000
22. Kansainvälinen tiedotustoiminta (siirtomääräraha) 17 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 700 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 90 560 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 12 610 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 18 600 000
87. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha) 36 400 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö (040) 2 617 150 000
22. Tiedotustoiminta (siirtomääräraha) 3 000 000
50. Avustukset kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä koskevaan tiedotustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 850 000
66. Kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattava kehitysapu (siirtomääräraha) 1 013 500 000
67. Kahdenvälinen lahjamuotoinen kehitysapu (arviomääräraha) 1 092 800 000
68. Kehitysluotot, korkotuki ja vientitakuukorvaukset (siirtomääräraha) 305 000 000
69. Humanitaarinen apu kehitysmaille (siirtomääräraha) 200 000 000
40. Teollinen kehitysyhteistyö (040) 107 200 000
50. Valtionapu Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:lle (arviomääräraha) 22 000 000
66. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha) 15 000 000
83. Lainat Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:lle (siirtomääräraha) 27 000 000
88. Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:n osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 43 200 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot (030) 140 111 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 24 000 000
24. Osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin siirtomääräraha 2 v) 4 206 000
26. Turvallisuuspoliittinen tutkimustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 4 500 000
27. Kansainväliseen yhteistyöhön Suomessa liittyvät menot (arviomääräraha) 5 755 000
50. Eräät valtionavut 4 080 000
51. Hädänalaisten Suomen kansalaisten avustaminen arviomääräraha) 220 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 96 350 000
93. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
Pääluokka 25 mk
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 573 662 000
01. Oikeusministeriö (070) 70 322 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 54 462 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 3 000 000
29. Muut kulutusmenot 12 860 000
10. Ylimmät tuomioistuimet (090) 46 238 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 42 538 000
29. Muut kulutusmenot 3 700 000
20. Hovioikeudet (090) 89 148 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 82 059 000
29. Muut kulutusmenot 7 089 000
25. Lääninoikeudet (090) 10 676 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 9 676 000
29. Muut kulutusmenot 1 000 000
30. Alioikeudet (090) 291177 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 238 037 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 53 140 000
40. Erityistuomioistuimet (090) 55 182 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 48 722 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 6 460 000
45. Eräät oikeudenhoitomenot (090) 94 500 000
22. Eräät oikeudenkäyntimenot (arviomääräraha) 18 500 000
30. Valtionapu yleisestä oikeusaputoiminnasta aiheutuviin menoihin (arviomääräraha) 10 000 000
50. Maksuton oikeudenkäynti (arviomääräraha) 66 000 000
46. Syyttäjänvirastot (090) 23 078 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 20 398 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 2 680 000
47. Ulosottovirastot (090) 119 782 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 90 602 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 29 180 000
50. Vankeinhoitolaitos (100) 720 734 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 311 696 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 32 410 000
13. Kiinteistöjen korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 7 600 000
21. Vankien huolto ja koulutus (arviomääräraha) 55 500 000
23. Työtoiminta (arviomääräraha) 68 000 000
24. Työ- ja käyttörahat sekä avolaitospalkat (arviomääräraha) 31 600 000
29. Muut kulutusmenot 15 000 000
50. Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle lainsäädäntöön perustuviin tehtäviin (arviomääräraha) 20 688 000
51. Valtionapu muun kriminaalihuoltotyön suorittamiseen 15 190 000
52. Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle toimitilojen perustamisja peruskorjausmenoihin (siirtomääräraha) 4 900 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 12 650 000
74. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 56 600 000
75. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset avolaitostyönä (siirtomääräraha) 53 300 000
76. Vankilasta vapautuneiden työllistäminen (siirtomääräraha) 4 700 000
77. Työsiirtoloille järjestettävät työt (siirtomääräraha) 30 000 000
79. Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha) 900 000
61. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (070) 3 469 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 069 000
29. Muut kulutusmenot 1 400 000
61. Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti (070) 2 685 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 885 000
29. Muut kulutusmenot 1 800 000
62. Tietosuoja (070) 3 371 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 671 000
29. Muut kulutusmenot 1 700 000
70. Vaalit (010) 1 000 000
21 Vaalimenot (arviomääräraha) 1 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut menot (070) 42 300 000
25. Hallinnon ja henkilöstön kehittäminen 1 300 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 2 180 000
27. Automaattinen tietojenkäsittely 20 500 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 2 100 000
50. Eräät avustukset 1 220 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 15 000 000
Pääluokka26 mk
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 244 369 000
01. Sisäasiainministeriö (050) 41 751 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 36 191 000
29. Muut kulutusmenot 4 860 000
70. Kaluston hankinta 700 000
05. Lääninhallitukset (050) 343 837 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 281 487 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 16 000 000
25. Eräät hallintomenot (arviomääräraha) 1 000 000
27. Tietojen koneellinen käsittely (arviomääräraha) 14 800 000
29. Muut kulutusmenot 27 600 000
70. Kaluston hankinta 2 950 000
06. Väestörekisterikeskus (050) 47 699 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 13 869 000
27. Tietojen koneellinen käsittely 18 050 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 9 000 000
29. Muut kulutusmenot 6 780 000
07. Rekisteritoimistot (050) 72 558 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 56 198 000
27. Tietojen koneellinen käsittely 5 380 000
29. Muut kulutusmenot 10 980 000
75. Poliisitoimi (080) 1920 086 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 558 778 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 78 200 000
21. Oppilaiden huolto 9 261 000
22. Poliisivarikoiden erityismenot (arviomääräraha) 20 100 000
25. Ajoneuvojen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 35 200 000
26. Poliisitoimen erityismenot (arviomääräraha) 50 747 000
27. Automaattinen tietojenkäsittely 25 350 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 87 350 000
50. Muut avustukset 50 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 28 750000
71. Ajoneuvojen hankinta (siirtomääräraha) 24 200 000
74. Eräät rakennustyöt (siirtomääräraha) 2 100 000
80. Pelastushallinto (110) 124 754 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 784 000
11. Laitteiden ja kaluston käyttö ja kunnossapito 1 860 000
21. Eräät pelastushallinnon menot (arviomääräraha) 2 580 000
23. Tutkimukset (siirtomääräraha 2 v) 740 000
24. Siviilipalvelusmiesten ylläpito ja koulutus (arviomääräraha) 544 000
25. Oppilaiden huolto (arviomääräraha) 3 536 000
29. Muut kulutusmenot 5 760 000
30. Valtionosuus aluehälytyskeskusten perustamiskustannuksiin 2 000 000
31. Valtionosuus aluehälytyskeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 11 000 000
32. Valtionosuus kunnan muun palo- ja pelastustoimen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 77 240 000
34. Väestönsuojelulain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 2 690 000
70. Kaluston ja välineiden hankinta (siirtomääräraha) 3 070 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 7 000 000
77. Harjoitusalueen rakentaminen (siirtomääräraha) 950 000
90. Rajavartiolaitus (120) 652 924 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 449 404 000
10. Kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 38 400 000
21. Kuljetus- ja kulkuvälineiden käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha2v) 31700000
23. Huoltomenot (arviomääräraha) 24 240 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 16 030 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 79 900 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 000 000
77. Satamat ja muut rakenteet (siirtomääräraha) 5 000 000
87. Maa-alueiden ja rakennusten hankkiminen (arviomääräraha) 250 000
97. Avustukset kunnille (960
951 200 000
31. Kuntien yleiset valtionosuudet (arviomääräraha) 573 200 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset 3 000 000
33. Kuntien verotulojen täydennys (arviomääräraha) 345 000 000
34. Kuntien harkinnanvarainen avustus 30 000 000
98. Läänien kehittäminen (850) 86 000 000
43. Läänien kehittämisraha (siirtomääräraha) 86 000 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut menot (050) 3 560 000
25. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 950 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 800 000
51. Valtionavustus eräille järjestöille 810 000
Pääluokka 27 mk
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 814 660 000
01. Puolustusministeriö (150) 38 640 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 30 231 000
21. Tieteellinen tutkimus (siirtomääräraha) 2 950 000
29. Muut kulutusmenot 5 459 000
12. Puolustusvoimien palkkaus- ja muut menot (160) 2 266 662 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 026 264 000
16. Kaluston, koneiden ja laitteiden hankinta siirtomääräraha 2 v) 26 254 000
25. Joukkojen ja tavaran kuljetukset (arviomääräraha) 42 104 000
27. Automaattinen tietojenkäsittely (siirtomääräraha 2 v) 43 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 6 540 000
29. Muut kulutusmenot 122 500 000
14. Asevelvollisten ylläpitomenot (160) 621 052 000
02. Päivärahat ja reserviläispalkat (arviomääräraha) 211 200 000
20. Matkat (arviomääräraha) 49 520 000
21. Muonitus (arviomääräraha) 202 550 000
22. Vaatetus ja puhtaanapito (siirtomääräraha) 115 232 000
23. Terveydenhuolto (arviomääräraha) 26 600 000
29. Muut kulutusmenot 15 950 000
25. Puolustusmateriaalin hankinta- ja käyttömenot (160) 3 200 560 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha) 2 113 400 000
17. Uusinta käytöstä poistetun tilalle (arviomääräraha) 8 000 000
24. Varustuksen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha) 1 079 160 000
27. Kiinteistömenot (160) 581 090 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 293 290 000
13. Rakennusten, sotilasalueiden ja -laitteiden korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 75 000 000
74. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 99 300 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 56 500 000
77. Sotilasalueiden ja -laitteiden rakennustyöt (siirtomääräraha) 47 000 000
87. Kiinteistöjen osto ja pakkolunastus (siirtornääräraha 2 v) 10 000 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistyö (030) 10 261 000
21. Valmiusjoukko ja sotilastarkkailijat (siirtomääräraha) 10 261 000
90. Valtion pukutehdas (150)
21. Valtion pukutehtaan käyttömenot (arviomääräraha) 58 860 000
Käyttömenot (21): 58 860 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 700 000
Sijoitusmenot (70): 2 700 000
91. Vammaskosken tehdas (150)
21. Vammaskosken tehtaan käyttömenot (arviomääräraha) 96 560 000
Käyttömenot (21): 96 560 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 400 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 5 000 000
Sijoitusmenot (70-74): 10 400 000
92. Lapuan patruunatehdas(150)
21. Lapuan patruunatehtaan käyttömenot (arviomääräraha) 99 770 000
Käyttömenot (21): 99 770 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 14 800 000
Sijoitusmenot (70): 14 800 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot (150) 68 495 000
02. Työrajoitteisten palkkaukset (arviomääräraha) 53 285 000
21. Metsätaloustoiminta (arviomääräraha) 14 200 000
40. Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset (arviomääräraha) 370 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen 590 000
90. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 50 000
Pääluokka 28 mk
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 149 518 000
01. Valtiovarainministeriö (020) 100 624 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 54 925 000
29 Muut kulutusmenot 20 499 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 25 200 000
05. Valtiokonttori (020) 296 097 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 60 342 000
23. Työterveyshuollon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 72 000 000
26. Joustavan eläkeikäjärjestelmän käyttöönotto (siirtomääräraha 2 v) 1 700 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 36 140 000
50. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 122 815 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha) 3 000 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 100 000
07. Eläkkeet (950) 5 558 346 000
05. Vakinaiset eläkkeet sekä perhe-eläkkeet ja hautausavut (arviomääräraha) 5 376 146 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 90 500 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 91 700 000
10. Valtiontalouden tarkastusvirasto (020) 15 836 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 13 926 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1910 000
18. Verohallinto (020) 1 260 890 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 773 055 000
21. Korot, kantopalkkiot ja huojennuspalautukset (arviomääräraha) 149 400 000
22. Veroluokitus (siirtomääräraha) 28 435 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 260 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 50 000 000
37. Eräät hinnanerokorvaukset (670) 370 000 000
40. Jalostettujen elintarviketeollisuustuotteiden raaka-aineiden hinnanerokorvaukset (arviomääräraha) 370 000 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (960) 450 010 000
30. Verotaloudellinen tasoitus (arviomääräraha) 439 000 000
31. Ylimääräiset menot 7 310 000
32. Kunnallisveron saamatta jäämisen korvaaminen (arviomääräraha) 3 000 000
40. Ahvenanmaan ja mantereen välisten tavarakuljetusten kuljetuskustannusten tasaaminen (siirtomääräraha) 700 000
40. Tullilaitos (020) 376 185 000
01) .Palkkaukset (arviomääräraha) 307 119 000
29. Muut kulutusmenot 49 316 000
66. Kansainvälisen tullijärjestön kautta ohjattava kehitysapu (siirtomääräraha) 150 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 12 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 7 600 000
50. Suomen rahapaja (020) 42 244 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 6 757 000
22. Raaka-aineet (arviomääräraha) 28 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 4 847 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 640 000
95. Vanhan vaihtorahan lunastaminen Suomen Pankilta (arviomääräraha) 2 000 000
52. Tilastokeskus (050) 125 669 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 68 722 000
21. Määräaikaisselvitykset ja laskennat (siirtomääräraha) 12 400 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 12 800 000
29. Muut kulutusmenot 27 247 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 4 500 000
54. Pankkitarkastusvirasto (820) 11 729 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 661 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 3 868 000
70. Kaluston hankinta
56. Taloudellinen suunnittelukeskus (050) 5 736 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 906 000
29. Muut kulutusmenot 1 830 000
60. Rakennushallinto (050) 392 010 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 364 310 000
29. Muut kulutusmenot
70. Kaluston hankinta 1 160 000
64. Eräät valtion kiinteistömenot (050) 803 080 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 250 000 000
11. Valtion virastojen ja laitosten edeltä arvaamattomat vuokramenot (arviomääräraha) 3 000 000
13. Korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 128 000 000
21. Otaniemen sähkölaitos (arviomääräraha) 26 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 5 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 11 700 000
74. Valtion talonrakennusten suunnittelu ja koerakentaminen (siirtomääräraha) 3 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 88 500 000
76. Virastotalojen rakentaminen (siirtomääräraha) 172 380 000
87. Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha) 115 000 000
70. Valtionhallinnon kehittämiskeskus (050) 22 174 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 11 052 000
26. Koulutus-, kehittämis-, julkaisu- ja tutkimustoiminnan erityismenot (siirtomääräraha) 4 600 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 340 000
29. Muut kulutusmenot
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimet (990) 96 668 000
02. Eräät muut palkat ja palkkiot (arviomääräraha) 32 605 000
03. Uudelleensijoitettavan henkilöstön palkkaukset 15 000 000
20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha) 9 700 000
22. Uudelleensijoittamista tukeva koulutus- ja muu toiminta (siirtomääräraha) 5 000 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha) 5 563 000
24. Henkilöstöruokailun järjestäminen (siirtomääräraha) 19 300 000
25. Kuntoutustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha) 6 000 000
60. Valtion osuus erorahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 500 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot (990) 31 000 000
21. Valtion virastojen ja laitosten puolesta postisiirtoliikkeestä suoritettavat maksut (arviomääräraha) 15 000 000
74. Talonrakennushankkeiden kustannusarvioiden tarkistuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 3 000 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet 1 000 000
97. Tileistä poistot (arviomääräraha) 5 000 000
98. Eräät virastojen hoitomenot (arviomääräraha) 2 000 000
82. Postipankki Oy:n investointirahasto (840) 3 000 000
43. Luottotappiokorvaus Postipankki Oy:lle (arviomääräraha) 3 000 000
83. Kansainvälinen Jälleenrakennuspankki (040) 12 000 000
66. Osuus Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin osakepääoman korottamisesta (arviomääräraha) 12 000 000
84. Pohjoismaiden Investointipankki (840) 17 200 000
88. Osuus Pohjoismaiden Investointipankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 17 200 000
85. Kansainväliset rahoitusyhteisöt (040) 117 750 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 111 000 000
67. Suomen osuus perushyödykkeiden yhteisrahaston osakemerkinnästä (arviomääräraha) 1 720 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen rahoitusyhtiön osakepääoman korottamisesta (arviomääräraha) 4 300 000
69. Suomen maksuosuus Länsipohjola-rahaston pääomasta (arviomääräraha) 730 000
94. Valtion ravitsemiskeskus (050) 13 000 000
82. Valtion lainat ravitsemiskeskukselle 13 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut menot (020) 28 270 000
25. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 4 240 000
40. Ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaaminen (arviomääräraha) 7 700 000
50. Sotainvalidien keräysviljan hinnanerokorvaus 30 000
58. Eräiden kulttuuritapahtumien tukeminen 3 300 000
61. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 13 000 000
Pääluokka 29 mk
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 22 281 440 600
01. Opetusministeriö (210) 49 681 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 39 781 000
29. Muut kulutusmenot 9 900 000
02. Luterilainen kirkko (310) 10 521 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 228 000
29. Muut kulutusmenot 1 663 000
50. Avustus Suomen Merimieslähetysseuralle 530 000
51. Valtionavustus raamatunkäännösyksikön työskentelyyn 100 000
05. Ortodoksinen kirkko (310) 6 030 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 300 000
29. Muut kulutusmenot 760 000
50. Eräät avustukset 370 000
51. Avustus ortodoksisten kirkkojen korjaustöihin (siirtomääräraha) 500 000
52. Avustus Valamon luostarin kalustohankintoihin (siirtomääräraha) 100 000
06. Valtion audiovisuaalinen keskus (210) 8 970 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 470 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 700 000
29. Muut kulutusmenot 3 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
10. Korkeakoulut (240) 3 269 364 600
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1952 834 600
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 178 790 000
21. Muut opetus- ja tutkimusmenot (siirtomääräraha) 352 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 330 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 300 900 000
71. Kaluston uusiminen käytöstä poistetun tilalle (arviomääräraha) 3 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 149 540 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha) 2 000 000
11. Valtion harjoittelukoulut (220) 200 023 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 160 123 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 13 000 000
29. Muut kulutusmenot 12 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 3 800 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 10 900 000
12. Kuvataideakatemia (240) 5 204 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 854 000
29. Muut kulutusmenot 2 250 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 100 000
37. Muut korkeakoulumenot (240) 83 807 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 35 407 000
21. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 13 500 000
24. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen 4 100 000
25. Tieteellisten kirjastojen atk-toiminta 3 100 000
26. Eräät opettajankoulutuksen menot 14 000 000
27. Korkeakoulujen yhteinen atk-toiminta (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
51. Kesäyliopistojen ja eräät muut valtionavustukset 3 700 000
39. Valtion opintotukikeskus (260) 1 385 334 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 134 000
29. Muut kulutusmenot 6 000 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 276 100 000
55. Opintoraha (arviomääräraha) 1 006 100 000
56. Aikuisopintoraha 65 000 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 27 000 000
41. Kouluhallitus (210) 50 417 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 33 997 000
22. Suunnittelutoiminta ja muut yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 9 700 000
29. Muut kulutusmenot 4 100 000
50. Avustus kodin ja koulun yhteistyöhön 820 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 800 000
42. Eräät valtion oppilaitokset (220) 32 290 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 20 890 000
29. Muut kulutusmenot 6 000 000
53. Avustus rakennustoimintaan (siirtomääräraha) 4 900 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
43. Lukiot (220) 1 155 050 000
21. Ylioppilastutkintolautakunnan menot (arviomääräraha) 11 300 000
29. Muut kulutusmenot 1 200 000
30. Valtionosuus lukioiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1142 000 000
32. Lukioiden rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 250 000
52. Avustus kesälukiotoimintaan 300 000
46. Peruskoulut (220) 7 072 918 000
30. Valtionosuus peruskoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 6 878 000 000
34. Valtionosuus peruskoulujen ja lukioiden erustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 166 000 000
35. Lisäavustus yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuviin menoihin (arviomääräraha) 5 000 000
51. Valtionapu Steiner-kouluille (arviomääräraha) 18 748 000
52. Avustus vieraskielisille kouluille 2 370 000
55. Avustus ulkomailla toimiville kouluille (arviomääräraha) 2 300 000
80. Rakennuslainat peruskouluille (arviomääräraha) 500 000
50. Eräät opettajankoulutuksen menot (230) 20 273 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 133 000
27. Kouluhenkilöstön täydennyskoulutus (siirtomääräraha) 11 200 000
29. Muut kulutusmenot 3 590 000
50. Stipendit ja apurahat 350 000
51. Lastentarhanopettajaopistot (230) 33 659 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 20 209 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 6 250 000
29. Muut kulutusmenot 4 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1900 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
55. Vammaisten lasten koulut (220) 76 292 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 57 922 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 10 000 000
29. Muut kulutusmenot 5 870 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
56. Kirjastotoimi (280) 560 350 000
30. Valtionosuus ja -avustus kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 523 000 000
31. Valtionosuus kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 35 500 000
51. Avustus kuurojen videotoimintaan 1 650 000
80. Rakennuslainat kirjastoille (arviomääräraha) 200 000
57. Yhteiskunnallinen sivistystyö (250) 646 601 000
30. Valtionosuus ja -avustus kansalais- ja työväenopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 336 400 000
50. Valtionapu kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 224 069 000
52. Eräät rakennusavustukset (siirtomääräraha) 11 825 000
54. Avustus järjestöjen vapaata sivistystyötä varten 16 207 000
55. Valtionapu opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 57 100 000
57. Kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 1 000 000
58. Näkövammaisten kirjasto (280) 14 396 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 296 000
29. Muut kulutusmenot 6 650 000
50. Avustus näkövammaisten lehtipalvelun järjestämiseen 2 250 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 200 000
59. Ammattikasvatushallitus (210) 79 273 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 36 523 000
23. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha) 3 800 000
24. Oppilasvalinta 8 000 000
25. Oppimateriaalin valmistaminen (siirtomääräraha) 10 500 000
29. Muut kulutusmenot 9 250 000
54. Apurahat opettajien käytännön työelämään osallistumista varten 10 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 700 000
60. Valtion ammatilliset oppilaitokset (230) 2 157 094 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1130 764 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 193 000 000
23. Väliaikainen ammatillinen koulutus 228 000 000
24. Harjoittelutoiminta 11 500 000
26. Opettajankoulutus 7 200 000
27. Oppilaitosten henkilöstön lisäkoulutus 21 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 58 450 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 230 050 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 103 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 169 730 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha) 3 900 000
61. Koulutilat ja metsät (230) 101 708 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 39 908 000
21. Metsien hoito (arviomääräraha) 800 000
22. Puutavaran hankinta ja myynti (arviomääräraha) 2 200 000
28. Maatilatalouden menot (arviomääräraha) 40 900 000
29. Muut kulutusmenot 1 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 6 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 7 500 000
77. Perusparannukset (siirtomääräraha) 1 400 000
87. Maa-alueiden hankinta (siirtomääräraha) 1 500 000
65. Kunnalliset ammatilliset oppilaitokset (230) 1 892 330 000
30. Valtionosuus käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 680 500 000
32. Kunnallisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 8 000 000
33. Avustus oppilaiden matkakustannuksiin 400 000
34. Avustus kunnallisten ammatillisten oppilaitosten palvelutoimintaan 2 350 000
35. Eräät avustukset 1 380 000
37. Valtionosuus ja -avustus perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 199 700 000
67. Yksityiset ammatilliset oppilaitokset (230) 274 512 000
50. Valtionavustus käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 160 700 000
51. Valtionapu invalidien ammatillisille oppilaitoksille (arviomääräraha) 90 062 000
52. Ylimääräinen avustus 2 850 000
53. Yksityisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 900 000
57. Valtionavustus perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 20 000 000
69. Ammatillinen kurssitoiminta ja ammatilliset erikoisoppilaitokset (250) 972 020 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen 7 000 000
26. Ammatilliset pätevyystutkinnot (arviomääräraha) 2 755 000
27. Työllisyyskoulutus (arviomääräraha) 704 800 000
28. Valtion ammatillisten oppilaitosten muut ammattikurssit 33 600 000
30. Ammatillisten kurssikeskusten huoneistojen hankkimisen korkotuki (arviomääräraha) 300 000
31. Valtion korvaus ammatillisten kurssikeskusten rakennuskustannuksiin (siirtomääräraha) 4 000 000
33. Kunnallisten ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten kurssitoiminta 37 000 000
50. Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 89 750 000
51. Ylimääräiset avustukset 11 850 000
52. Ammatillisten erikoisoppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 100 000
53. Avustus kotitalousneuvontajärjestöille ja tutkimuslaitoksille 20 995 000
54. Avustukset kotiteollisuusneuvontajärjestöille ja kotiteollisuusyhdistyksille 20 270 000
57. Valtionavustus ammatillisten eri koisoppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 9 000 000
59. Valtionapu kirjeopiskelua varten 7 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 20 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha) 1900 000
74. Oppisopimuslakiin perustuva ammattikoulutus (230) 198 450 000
27. Kurssitoiminta (arviomääräraha) 28 450 000
30. Valtionosuus kunnille ja kuntainliitoille (arviomääräraha) 5 000 000
40. Korvaus työnantajille (arviomääräraha) 165 000 000
86. Varastokirjasto (280) 5 393 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 313 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 740 000
29. Muut kulutusmenot 340 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 3 000 000
87. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos (270) 2 264 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 274 000
29. Muut kulutusmenot 840 000
50. Apurahat 150 000
88. Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen (270) 374 172 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 76 527 000
29. Muut kulutusmenot 6 400 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha) 162 000 000
52. Suomen Akatemian apurahat (arviomääräraha) 11 500000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) 114 565 000
54. Eräät lisäavustukset tieteen tukemiseen 1 380 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 800 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
89. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (270) 10 538 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 338 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 900 000
29. Muut kulutusmenot 4 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 100 000
90. Taiteen tukeminen (290) 676 623 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 110 000
30. Kuntien kulttuuritoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 41 100 000
51. Valtion taiteilija-apurahat (arviomääräraha) 26 398 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha) 408 835 000
53. Eräät lisäavustukset taiteen tukemiseen 10 980 000
54. Valtionosuudet musiikkioppilaitoksille ja musiikin ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 40 100 000
55. Kirjailijoille ja kääntäjille jaettavat apurahat ja avustukset (arviomääräraha) 16 000 000
59. Avustus eräiden teattereiden rakentamiseen (siirtomääräraha) 1 200 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 38 900 000
76. Oopperatalon rakennustyöt (siirtomääräraha) 90 000 000
91. Urheilun ja nuorisonkasvatustyön tukeminen (300) 530 420 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 393 030 000
51. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 129 570 000
52. Urheiluopistojen valtionapu 1 000 000
53. Valtionapu nuorisonkasvatustyöhön 5 300 000
54. Valtionapu urheiluun ja liikuntakasvatustyöhön 720 000
61. Nuorisotyöttömyyden seurausvaikutusten lieventäminen 800 000
92. Suomenlinnan hoitomenot (280) 21 270 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 6 955 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 4 200 000
13. Rakennusten korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 3 500 000
29. Muut kulutusmenot 355 000
40. Avustus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 760 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 100 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 5 400 000
93. Arkistolaitos (280) 27 724 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 17 680 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 3 820 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 350 000
29. Muut kulutusmenot 2 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 700 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 674 000
94. Museovirasto (280) 53 336 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 29 426 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 4 000 000
13. Rakennusten korjaus (siirtomääräraha) 500 000
21. Museo-, tutkimus-, suojelu- ja valvontatoiminta 3 960 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 200 000
29. Muut kulutusmenot 1900 000
30. Museoiden valtionosuus ja -avustus (arviomääräraha) 2 300 000
50. Rakennusten entistämisavustukset (siirtomääräraha) 4 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 450 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 2 300 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot arviomääräraha) 300 000
95. Suomen elokuva-arkisto (290) 9 933 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 883 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 700 000
29. Muut kulutusmenot 3 350 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
96 Elokuvien tarkastus (820) 1 920 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1370 000
29. Muut kulutusmenot 550 000
97. Neuvostoliittoinstituutti (030) 2 608 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 168 000
29. Muut kulutusmenot 440 000
98. Kansainvälinen yhteistyö (030) 108 557 000
25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 9 200 000
50. Eräät avustukset 29 430 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 29 077 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 100 000
89. Kulttuurirahastojen peruspääomien kartuttaminen 1 250 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut menot (210) 100 115 000
21. Koulutuksen suunnittelu 7 200 000
24. Automaattisen tietojenkäsittelyn kehittäminen 350 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 2 500 000
26. Eräät kopiointi- ja nauhoituskorvaukset 8 550 000
27. Lastentarhanopettajien väliaikalsen koulutuksen järjestäminen 10 300 000
50. Eräät avustukset 21 545 000
51. Avustus työväen- ja seurantalojen korjaukseen (siirtomääräraha) 16 110 000
71. Tutkimus- ja opetusvälineiden hankinta Neuvostoliitosta (siirtomääräraha) 33 560 000
Pääluokka 30 mk
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 708 945 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö (650) 28 703 000
01 Palkkaukset (arviomääräraha) 21 553 000
29. Muut kulutusmenot 7 000 000
70. Kaluston hankinta 150 000
08. Maataloushallinto (670) 115 299 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 82 625 000
22. Maan käyttötoiminnan erillismenot (arviomääräraha) 1 000 000
23. Maatilatilasto 5 110 000
24. Tarkastustoiminnan erillismenot (arviomääräraha) 2 529 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 16 500 000
30. Valtionapu maatalouslautakuntien menoihin (arviomääräraha) 5 585 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 1 750 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 200 000
10. Valtion maatalouskemian laitos (660) 10 513 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 213 000
29. Muut kulutusmenot 1 850 000
70. Kaluston hankinta 450 000
12. Valtion siementarkastuslaitos (660) 12 212 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 612 000
29. Muut kulutusmenot 1 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 400 000
77. Maanrakennustyöt (siirtomääräraha) 500 000
14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos (660) 8 346 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 586 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 250 000
29. Muut kulutusmenot 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 200 000
77. Maanrakennustyöt (siirtomääräraha) 210 000
15. Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos (660) 10 069 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 6 419 000
29. Muut kulutusmenot 3 150 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
29. Valtion viljavarasto (670) 49 172 000
61. Siirto siementuotannon edistämisvaroihin (arviomääräraha) 1 500 000
64. Viljan ja nurmi kasvien siementen varmuusvarastoinnista aiheutuvien kustannusten korvaaminen 47 672 000
30. Maatalouden neuvontatyön tukeminen (670) 154 707 000
40. Valtionapu maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen 67 015 000
41. Valtionapu kotieläinjalostuksen kehittämiseen 7 963 000
42. Valtionapu siipikarjatalouden kehittämiseen 919 000
43. Valtionapu 4H-toiminnan kehittämiseen 30 188 000
44. Valtionapu maatalouden rationalisoinnin kehittämiseen 2 016 000
45. Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 38 700 000
47. Valtionapu puutarhatalouden kehittämiseen 3 186 000
49. Valtionapu muuhun neuvontatyön tukemiseen 4 720 000
31. Maataloustuotteiden hintatuki (670) 3 162 650 000
40. Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen ja hintatason vakaannuttaminen (arviomääräraha) 5 550 000
41. Viljelmäkoon mukaan maksettava hintapoliittinen tuki (siirtomääräraha) 915 000 000
42. Alueittainen hintapoliittinen tuki (siirtomääräraha) 643 600 000
43. Muu hintapoliittinen tuki (siirtomääräraha) 874 500 000
44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha) 120 000 000
45. Sokerintuotannon tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 180 000 000
46. Öljykasvituotannon tukeminen (arviomääräraha) 330 000 000
47. Tärkkelystuotannon tukeminen 75 000 000
48. Kananmunapakkaamojen hinnanalennuskorvaus arviomääräraha) 15 000 000
49. Puutarhatuotteiden ja ruokaperunan menekin edistäminen (siirtomääräraha) 4 000 000
32. Maataloustuotteiden vientituki ja tuotannon tasapainottamistoimenpiteet (670) 3 138 600 000
40. Maataloustuotteiden vientituki (arviomääräraha) 2 498 000 000
41. Maataloustuotannon tasapainottamismenot (arviomääräraha) 640 600 000
33. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen (670) 959 000 000
40. Nuorten viljelijöiden tukeminen (siirtomääräraha) 105 000 000
41. Maataloustuotteiden varastotilojen rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 3 400 000
42. Valtion osuus luopumiseläkelain mukaisista menoista (arviomääräraha) 244 000 000
44. Avustukset maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämiseen (arviomääräraha) 100 000 000
48. Valtionapu kuivatustöihin (siirtomääräraha) 10 000 000
49. Maatalouden ja maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 188 600 000
60. Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon 300 000 000
83. Lainat kuivatustöihin (siirtomääräraha) 8 000 000
34. Muut maatalouden menot (670) 184 136 000
40. Maidon kuljetusavustukset (siirtomääräraha) 35 000 000
41. Valtionapu karjantarkkailun ja keinosiemennystoiminnan tukemiseen (arviomääräraha) 30 886 000
42. Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 14 000 000
43. Satovahinkojen johdosta myönnettävien korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 83 250 000
44. Kotimaisen energian käytön edistäminen (siirtomääräraha) 8 000 000
46. Metsämarjojen ja sienien varastoinnin tukeminen (siirtomääräraha) 1 000 000
47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha) 11 000 000
48. Aggregaattiavustukset (siirtomääräraha) 1 000 000
35. Metsästys ja porotalous (690) 61 783 000
40. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (arviomääräraha) 26 733 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 22 150 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 4 050 000
45. Porotalouden edistäminen 3 000 000
46. Avustus Paliskuntain yhdistyksen tukemiseen (arviomääräraha) 2 950 000
47. Poroaitojen kunnossapito 2 900 000
37. Kalatalous (690) 91 052 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 695 000
23. Alueellinen kalataloussuunnittelu ja kalatalouden kehittäminen (siirtomääräraha) 1 600 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet ja kalatalousselvitykset (arviomääräraha) 3 644 000
26. Tenojoen ja muiden Jäämereen laskevien vesistöjen kalakantojen kehittäminen, kalastuksen valvonta ja alataloustutkimukset 1 020 000
29. Muut kulutusmenot 2 700 000
40. Pilkintämaksut ja Tenojoen kalastuslupamaksut (arviomääräraha) 8 424 000
41. Kalatalouden edistäminen (arviomääräraha) 17 135 000
42. Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen ja kalansaaliin käytön edistäminen (siirtomääräraha) 28 400 000
44. Kalastusvakuutustoiminta (arviomääräraha) 4 300 000
46. Korvaukset lohenkalastuksen rajoitusten johdosta (siirtomääräraha) 1 000 000
47. Kalatalouden korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 2 750 000
48. Eräät korvaukset ja maksut 550 000
49. Valtionapu kalastusalan järjestöjen toiminnan tukemiseen 11 684 000
70. Kaluston hankinta 350 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha) 2 800 000
38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (690) 73 015 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 24 784 000
14. Kalanviljelylaitosten lammikkoalueiden ja vesitysjärjestelmien sekä luonnonravintolammikoiden kunnossapito (siirtomääräraha) 500 000
23. Valtion kalanviljelytoiminta 7 200 000
24. Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha) 9 900 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 600 000
29. Muut kulutusmenot 8 677 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 400 000
74. Kalanviljelylaitosten rakennustyöt (siirtomääräraha) 18 254 000
75. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 700 000
40. Vesivarojen käyttö (560) 124 300 000
14. Vesistöjen hoito (siirtomääräraha) 5 000 000
15. Vesioikeudelliset velvoitteet (siirtomääräraha) 6 750 000
23. Vesien käytön suunnittelu ja valvonta (siirtomääräraha 2 v) 3150000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 22 000 000
31. Avustukset yhdyskuntien vedenhankinta- ja viemäröintitoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 31 000 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha) 56 400 000
50. Yleismetsätalous (680) 60 227 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 11 759 000
21. Metsien erityiskäyttö 2 100 000
24. Metsänjalostustyöt (siirtomääräraha) 5 000 000
29. Muut kulutusmenot 4 873 000
40. Valtionapu Työtehoseuralle metsätalouden rationalisoimistyön tukemiseen 3 450 000
41. Valtionapu Metsänjalostussäätiölle metsäpuiden jalostustoimintaan 10 741 000
43. Iijoen vesistön vanhoista uittoväylätöistä aiheutuvat korvaukset (siirtomääräraha) 15 000 000
50. Eräät metsätaloudelliset valtionavut 3 204 000
51. Siemenviljelyssiemenen hinnanalennuskorvaus (siirtomääräraha) 1 100 000
77. Yleiset uittoväylätyöt (siirtomääräraha) 3 000 000
58. Yksityismetsätalous (680) 637 043 000
41. Valtionapu keskusmetsälautakunnille 22 821 000
42. Valtionapu metsälautakunnille 279 222 000
44. Valtionapu metsänparannustöihin (siirtomääräraha) 185 000 000
83. Metsänparannuslainat (siirtomääräraha) 150 000 000
60. Maanmittaushallinto (550) 390 069 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 252 996 000
20. Kiinteistö- ja kartastotehtävät (arviomääräraha) 57 810 000
24. Kiinteistörekisteri 5 800 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 14 600 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 24 863 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 14 000 000
80. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 20 000 000
65. Geodeettinen laitos (550) 8 336 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 873 000
21. Mittaus- ja tutkimustyöt 1 750 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 75 000
29. Muut kulutusmenot 2 138 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
70. Maatalouden tutkimuskeskus (660) 138 603 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 66 986 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 1 269 000
23. Tervetaimiaseman tuotantotoiminta (arviomääräraha) 550 000
24. Kasvinjalostustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 4 540 000
25. Tutkimussopimustoiminnan menot (arviomääräraha) 3 400 000
26. Maatalouden sääpalvelu 2 818 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 750 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 35 900 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 300 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 12 350 000
77. Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha) 2 590 000
87. Maa-alueet (siirtomääräraha) 150 000
72. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (660) 8 784 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 534 000
29. Muut kulutusmenot 4 250 000
76. Metsäntutkimuslaitos (660) 122 768 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 69 768 000
24. Tutkimuksen yleiskustannukset ja metsätalousmenot (siirtomääräraha) 18 300 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 300 000
29. Muut kulutusmenot 20 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 3 400 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 9 000 000
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha) 1 500 000
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
80. Eläinlääkintätoimi (670) 26 696 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 18 616 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 7 000 000
29. Muut kulutusmenot 730 000
50. Valtionapu eläinsuojelutyöhön 350 000
84. Valtion eläinlääketieteellinen laitos (670) 46 833 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 14 617 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 20 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 8 016 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 200 000
90. Valtion margariinitehdas (850)
05. Eläkkeet (arviomääräraha) 1 200 000
22. Käyttömenot (arviomääräraha) 33 927 000
Käyttömenot (05-22): 35 127 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 250 000
74. Talonrakennukset 100 000
Sijoitusmenot (70-74): 350 000
92. Maanmittaushallituksen karttapaino (550)
21. Käyttömenot (arviomääräraha) 37 590 000
Käyttömenot (21): 37 590 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 100 000
Sijoitusmenot (70): 2 100 000
95. Metsähallituksen metsät (680)
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 88 616 000
05. Eläkkeet (arviomääräraha) 93 000 000
21. Liiketoiminnan käyttömenot (arviomääräraha) 707 000 000
24. Verot ja metsänhoitomaksut (arviomääräraha) 77 000 000
Käyttömenot (01-24): 965 616 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 12 900 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 000 000
77. Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha) 21 900 000
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 9 000 000
88. Huoneisto-osakkeiden ostaminen (siirtomääräraha) 500 000
Sijoitusmenot (70-88): 46 300 000
98. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta (660)
22. Jokioisten siemenkeskuksen käyttömenot (arviomääräraha) 15 654 000
24. Siemenperunakeskuksen käyttömenot (arviomääräraha) 20 331 000
Käyttömenot (22-24): 35 985 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 700 000
Sijoitusmenot (70): 700 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot (650) 36 579 000
24. Happamoitumistutkimus (siirtomääräraha) 4 700 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 11 879 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha) 19 900 000
50. Eräät valtionavut 100 000
Pääluokka 31 mk
31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA b
01. Liikenneministeriö (710) 26 202 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 19 267 000
29. Muut kulutusmenot 6 935 000
24. Tiet (720) 4 933 705 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 418 255 000
14. Yleisten teiden kunnossapito (siirtomääräraha) 1 770 000 000
29. Muut kulutusmenot 68 000 000
31. Valtionapu kunnille paikallisteiden aiheuttamista menoista 3 200 000
33. Korvaukset katujen kestopäällystämisestä (arviomääräraha) 2 700 000
34. Valtionapu katujen rakentamiseen (siirtomääräraha) 49 700 000
35. Katumaksulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 30 000 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon (arviomääräraha) 100 000 000
51. Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen (siirtomääräraha) 30 000 000
52. Tielain mukainen korkotuki (arviomääräraha) 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 170 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 29 750 000
77. Yleisten teiden tekeminen (siirtomääräraha) 2 060 000 000
78. Ulkopuolisille tehtävät työt (arviomääräraha) 65 000 000
87. Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 137 000 000
27. Vesitiet (730) 82 845 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 21165 000
14. Käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha) 22 000 000
21. Saimaan kanavan hoitokunta (arviomääräraha) 710 000
29. Muut kulutusmenot 3 720 000
31. Veneilysatamien rakentamisen valtionapu (siirtomääräraha) 1 000 000
40. Keskuskalasatamien rakentamisen valtionapu (siirtomääräraha) 1 700 000
42. Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 3 000 000
43. Tahkoluodon syväsataman rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 1 400 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 100 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 850 000
77. Vesitietyöt (siirtomääräraha) 23 900 000
87. Vesitiealueiden hankkiminen (siirtomääräraha) 300 000
30. Merenkulkulaitos (730) 149 329 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 95 385 000
26. Merenkulkualan tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 300 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 52 584 000
40. Saaristoliikenteen avustaminen 400 000
41. Saaristoliikenteen korkotuki (arviomääräraha) 10 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 650 000
31. Merentutkimuslaitos (830) 11 358 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 877 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 233 000
29. Muut kulutusmenot 8 248 000
32. Merenkulun edistäminen (730) 15 700 000
21. Merenkulun elinkeino- ja liikennepolitiikkaa koskeva tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 100 000
40. Vesikuljetuskaluston hankintojen korkotuki (arviomääräraha) 1 600 000
41. Avustus pientonniston korkomenojen alentamiseksi (siirtomääräraha) 5 000 000
42. Avustus ulkomaanliikenteen lastialusten korkokustannusten alentamiseksi (siirtomääräraha) 9 000 000
40. Auturekisterikeskus (720) 212 709 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 123 566 000
29. Muut kulutusmenot 52 100 000
50. Valtionavut ajoharjoitteluratojen rakentamiseksi (siirtomääräraha) 5 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 6 488 000
74. Katsastusasemien rakentaminen (siirtomääräraha) 19 755 000
87. Maa-alueiden ja kiinteistöjen hankkiminen (siirtomääräraha) 5 800 000
50. Ilmatieteen laitos (830) 107 564 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 57 389 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 5 500 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 34 675 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 10 000 000
52. Telehallintokeskus (710) 53 767 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 21 047 000
29. Muut kulutusmenot 30 120 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 600 000
55. Tietoliikenteen korvaukset ja avustukset (760) 485 180 000
21. Korvaus merenkulun viestintäpalvelusten tuottamisesta 1 560 000
22. Korvaus radiotoiminnan valvonnasta (arviomääräraha) 400 000
41. Sanomalehdistön tuki 105 250 000
42. Lehdistön yleinen kuljetustuki 350 000 000
43. Uutis- ja tietotoimistotuki 5 700 000
44. Sanomalehtien yhteisjakelun tuki (siirtomääräraha) 9 300 000
52. Valtionapu televisio-ohjelmien välityskustannuksiin Suur-Tukholman alueella (siirtomääräraha) 4 220 000
53. Vammaisten tiedonsaannin tuki (siirtomääräraha) 700 000
54. Ruotsin televisio-ohjelman jakeluverkon rakentaminen Etelä-Suomeen (siirtomääräraha) 8 050 000
56. Korvaukset posti- ja telelaitokselle valtion virkalähetyksistä (050) 170 000 000
23. Korvaus virkalähetysoikeuden käytöstä postiliikenteessä (arviomääräraha) 130 000 000
24. Korvaus erityispalveluina toimitettavista virkalähetyksistä ja postiennakkolähetyksistä (arviomääräraha) 40 000 000
57. Rautatieliikenteen korvaukset (750) 102 600 000
40. Eräät Valtionrautateille maksettavat korvaukset 24 000 000
41. Korvaus tavaraliikenteen kuljetusalennuksista 21 600 000
50. Korvaus henkilöliikenteen kuljetusalennuksista (arviomääräraha) 57 000 000
58. Muut liikenteen korvaukset ja valtionavut (750) 220 600 000
30. Valtionapu joukkoliikenteen kehittämiseen ja säilyttämiseen (siirtomääräraha) 215 000 000
31. Valtionapu tasoristeysten poistamiseen (siirtomääräraha) 4 000 000
33. Tahkoluodon radan rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 600 000
34. Valtionavustus pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän suunnitteluun (siirtomääräraha) 1 000 000
85. Sijoitukset valtionenemmistöisiin osakeyhtiöihin (740) 36 000 000
88. Finnair Oy:n osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 36 000 000
90. Valtionrautatiet (750)
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 500 778 000
05. Eläkkeet (arviomääräraha) 1 354 520 000
14. Radanpito (arviomääräraha) 123 200 000
22. Kuljetustoiminta (arviomääräraha) 893 200 000
28. Ulkopuolisille tehtävät työt (arviomääräraha) 104 000 000
29. Muut käyttömenot (arviomääräraha) 91 900 000
Käyttömenot (01-29): 5 067 598 000
Käyttötulot (14.01.01-07): 3 479 200 000
Käyttötalouden lisärahoitustarve 1 588 398 000
60. Siirto Valtionrautateiden uudistusrahastoon 56 600 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 95 200 000
72. Sähkölaitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 120 300 000
73. Rautatiekaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 228 300 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 69 000 000
78. Ratojen parantaminen (siirtomääräraha) 317 000 000
88. Maa-alueet ja finanssisijoitukset (siirtomääräraha) 7 000 000
Sijoitusmenot ja siirto uudistusrahastoon (60-88): 893 400 000
92. Ilmailahallinto (740)
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 209 141 000
05. Eläkkeet (arviomääräraha) 40 000 000
21. Muut käyttömenot (arviomääräraha) 148 899 000
Käyttömenot (01-21): 398 040 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 54 500 000
71. Integroitu lennonvarmistusjärjestelmä (siirtomääräraha) 20 000 000
74. Lentokenttien talonrakennustyöt (siirtomääräraha) 24 300 000
77. Lentokenttien rakentaminen (siirtomääräraha) 34 650 000
87. Maa- ja esterajoitusalueiden hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
Sijoitusmenot (70-87): 134 450 000
94. Posti- ja telelaitos (760)
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 717 748 000
05. Eläkkeet (arviomääräraha) 717 680 000
10. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 374 650 000
11. Televerkkojen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 660 000 000
12. Moottoriajoneuvojen ja postivaunujen käyttö ja kunnossapito sekä autovarikkotoiminta (arviomääräraha) 120 700 000
22. Postiliikenteen hoito (arviomääräraha) 215 000 000
29. Muut käyttömenot (arviomääräraha) 309 500 000
Käyttömenot (01-29): 6 115 278 000
60. Siirto posti- ja telelaitoksen uudistusrahastoon 60 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 170 000 000
71. Televerkkojen kehittäminen (siirtomääräraha) 1 080 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 130 250 000
88. Tonttien sekä huoneisto-osakkeiden hankinta siirtomääräraha) 15 000 000
Sijoitusmenot ja siirto uudistusrahastoon (60-88): 1 455 250 000
95. Posti- ja telelaitoksen konepajat (760)
22. Turun Asennuspaja (arviomääräraha) 55 000 000
23. Keskusautokorjaamo (arviomääräraha) 17 300 000
Käyttömenot (22-23): 72 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 900 000
Sijoitusmenot (70): 900 000
99. Liikenneministeriön hallinnonalan muut menot (710) 17 485 000
22. Tutkimus ja suunnittelu (siirtomääräraha) 7 300 000
40. Eräät valtionavut 885 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon 8 200 000
50. Eräät valtionavut ilmailutoiminnan ylläpitämiseen 1 100 000
Pääluokka32 mk
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 469 500 000
01. Kauppa- ja teollisuusministeriö (810) 84 310 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 44 778 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 19 842 000
29. Muut kulutusmenot 18 650 000
66. Kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet arviomääräraha) 940 000
70. Kaluston hankinta 100 000
02. Teollisuuspiirit (810) 30 699 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 18 864 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 000 000
29. Muut kulutusmenot 10 835 000
04. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (170) 4 476 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 576 000
29. Muut kulutusmenot 1 900 000
06. Varmuusvarastointi (170) 12 500 000
41. Korkotuki turvavarastojen perustamiseen ja ylläpitämiseen (arviomääräraha) 11 000 000
42. Turvavarastoinnin varastointiavustus 1 500 000
09. Merenkulun edistäminen (730) 9 200 000
21. Merenkulun elinkeino- ja liikennepolitiikkaa koskeva tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 300 000
40. Vesikuljetuskaluston hankintojen korkotuki (arviomääräraha) 2 900 000
41. Avustus pientonniston korkomenojen alentamiseen (siirtomääräraha) 5 000 000
42. Avustus ulkomaanliikenteen lastialusten korkokustannusten alentamiseksi (siirtomääräraha) 1 000 000
10. Merenkulkulaitos (730) 493 402 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 190 518 000
26. Merenkulkualan tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 300 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 82 238 000
40. Saaristoliikenteen avustaminen 940 000
41. Saaristoliikenteen korkotuki (arviomääräraha) 15 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 1950 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 500 000
71. Alusten ja muiden kulkuvälineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 163 241 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 7 100 000
77. Turvalaitteiden rakentaminen ja väylätyöt (siirtomääräraha) 37 200 000
79. Muut maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha) 4 400 000
28. Elinkeinohallitus (820) 22 278 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 13 418 000
21. Eräät elinkeinovalvonnan ja kuluttaja-asiain menot 3 975 000
29. Muut kulutusmenot 2 510 000
31. Valtionosuus kuluttajaneuvonnan järjestämiseen kunnissa (arviomääräraha) 800 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille 1 575 000
29. Kilpailavirasto (820) 11 841 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 841 000
29. Muut kulutusmenot 4 000 000
31. Kuluttajansuoja (820) 7 419 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 999 000
29. Muut kulutusmenot 2 420 000
32. Patentti- ja rekisterihallitus (820) 75 220 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 47 980 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 22 090 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 150 000
34. Lisenssivirasto (820) 5 868 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 919 000
29. Muut kulutusmenot 1949 000
39. Teknillinen tarkastuskeskus (820) 56 440 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 39 160 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 15 580 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 700 000
40. Geologian tutkimuskeskus (830) 184 402 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 98 887 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 3 815 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 54 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 11 900 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 15 800 000
42. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (830) 283 462 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 128 562 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 59 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 41 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 53 200 000
88. Toimitilojen ostaminen (siirtomääräraha) 1 700 000
43. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen maksulliset tutkimuspalvelut (830) 390 450 000
21. Käyttömenot (arviomääräraha) 358 450 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 32 000 000
44. Teknologian kehittämiskeskus (830) 602 056 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 19 866 000
21. Tavoitetutkimustoiminta (siirtomääräraha) 160 000 000
22. Avaruustutkimustoiminta (siirtomääräraha) 30 000 000
29. Muut kulutusmenot 18 200 000
40. Avustukset teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan (siirtomääräraha) 182 000 000
42. Avustukset teknologia- ja tietotekniikkakeskuksille sekä paikallisiin teknologiahankkeisiin (siirtomääräraha) 11 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 90 000
83. Teollisuuden tuotekehityslainat (siirtomääräraha) 180 000 000
46. Teknisen ja kaupallisen tutkimuksen edistäminen (830) 52 927 000
21. Ulko- ja kotimaankauppaan liittyvä tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 5 250 000
22. Kansainvälinen tekninen tutkimustoiminta ja asiantuntijavaihto (siirtomääräraha) 15 800 000
23. Julkisten palvelujen asiantuntemuksen vienti (siirtomääräraha) 1 700 000
24. Jäänmurtamislaboratorion käyttäminen 1 727 000
25. Kansallisten mittauspaikkojen ja turvallisuustekniikan kehittäminen (siirtomääräraha) 2 000 000
26. Etelämanner-toiminta (siirtomääräraha) 9 300 000
41. Avustus Suomen Standardisoimisliitto ry:lle 4 000 000
43. Teollisuuden kansainvälistymiskoulutus (siirtomääräraha) 2 500 000
44. Avustukset taitotiedon lisäämishankkeisiin (siirtomääräraha 2v) 4 150 000
49. Avustus Keksintösäätiölle (siirtomääräraha) 6 500 000
47. Merentutkimuslaitos (830) 56 732 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 754 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 467 000
29. Muut kulutusmenot 4 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 200 000
71. Alusten hankkiminen (siirtomääräraha) 45 311 000
48. Teollisuussihteerit (830) 24 818 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 15 018 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (siirtomääräraha) 2 300 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 7 500 000
49. Kehitysaluerahasto Oy (840) 221 000 000
42. Korkotuki Kehitysaluerahasto Oy:lle (arviomääräraha) 8 000 000
43. Luotto- ja kurssitappioiden korvaaminen (arviomääräraha) 65 000 000
44. Avustus Kehitysaluerahasto Oy:lle kehitysyhtiöiden osakkeiden merkitsemistä varten 10 000 000
45. Yritysten tutkimustoiminnan tukeminen (siirtomääräraha) 38 000 000
83. Laina Kehitysaluerahasto Oy:lle 100 000 000
50. Teollisuuden edistäminen (850) 670 730 000
23. Teollistamistutkimukset (siirtomääräraha) 2 750 000
24. Yrittäjäkoulutus ja -neuvonta 22 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus kuntien elinkeinoasiamiesten palkkaukseen (arviomääräraha) 26 919 000
40. Valtionavustus pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämisjärjestöille 4 000 000
41. Kaivannaisteollisuuden edistäminen 24 700 000
42. Valtionavustus Kotimaisen Työn Liitto ry:lle 2 600 000
43. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittämishankkeiden tukeminen (siirtomääräraha) 5 300 000
47. Avustus pienten ja keskisuurten yritysten neuvonta- ja koulutushankkeisiin (siirtomääräraha 2 v) 1900 000
48. Liikevaihtoveron huojennusta vastaavat avustukset (siirtomääräraha) 40 000 000
49. Maakaasuverkon rahoittamislainojen korkotuki (arviomääräraha) 33 000 000
60. Siirto valtiontakausrahastoon (arviomääräraha) 10 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha) 470 000 000
90. Valvilla Oy:n tukeminen (arviomääräraha) 27 500 000
95. Maanomistajien osuus puolustusmaksuista (arviomääräraha) 61 000
51. Tuotantotoiminnan alueellinen edistäminen (850) 659 409 000
21. Malminetsintää ja esiintymien hyödyntämistä palveleva tutkimus 3 000 000
41. Kehitysalueluottojen korkotuki (arviomääräraha) 20 000
43. Avustus Kemira Oy:lle nitroselluloosatuotannon uudistamiseksi Vihtavuoren tehtailla 27 000 000
45. Eräiden kehitysalueilla sijaitsevien hankkeiden korkotuki (arviomääräraha) 11 077 000
46. Pienyritysten perustamisen edistäminen (siirtomääräraha) 3 000 000
47. Pienyritystoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 37 000 000
48. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 148 312 000
49. Yritystoiminnan aluetuki (arviomääräraha) 430 000 000
55. Energiatalous (860) 222 050 000
21. Eräät energiahuollon tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatoiminnan menot (siirtomääräraha) 75 000 000
27. Energiatiedotus ja neuvontatoiminta (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
40. Avustukset energiainvestointeihin (arviomääräraha) 80 000 000
41. Avustukset maaseudun sähköistämiseen (siirtomääräraha) 14 000 000
42. Avustukset energiataloudellisen tutkimuksen ja koetoiminnan edistämiseen (siirtomääräraha) 32 000 000
45. Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha) 15 000 000
46. Avustukset turve- ja puuraaka-ainevarojen hyväksikäytön edistämiseen (siirtomääräraha) 1 050 000
61. Kotimaankaupan edistäminen (870) 16 700 000
40. Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan korkotuki (arviomääräraha) 3 200 000
41. Avustukset haja-asutusalueiden vähittäiskaupan investointeihin (arviomääräraha) 5 500 000
42. Avustukset haja-asutusalueiden kauppapalvelujen turvaamiseksi (arviomääräraha) 8 000 000
80. Matkailun edistämiskeskus (870) 68 685 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 17 756 000
21. Eräät matkailun edistämistoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 32 225 000
27. lkomaan toimintayksikköjen muut kulutusmenot (arviomääräraha) 11 218000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 300 000
29. Muut kulutusmenot 4 686 000
40. Avustus matkailun edistämistoimintaan 2 500 000
85. Ulkomaankaupan edistäminen (880) 178 926 000
29. Muut kulutusmenot 1 800 000
40. Avustus viennin edistämiseen (arviomääräraha) 68 000 000
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille 12 670 000
45. Avustus Suomen Ulkomaankauppaliitto ry:lle 18 456 000
46. Avustus yrityksille uuden vientihenkilöstön palkkaamiseen (arviomääräraha) 2 000 000
47. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:lle (arviomääräraha) 60 000 000
60. Siirto vientitakuurahastoon (arviomääräraha) 1 000 000
84. Lainat viennin edistämiseen (arviomääräraha) 15 000 000
90. Valtion hankintakeskus (050)
21. Käyttömenot (arviomääräraha) 65 838 000
Käyttömenot (21): 65 838 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 500 000
72. Vuokralle annettavien ajoneuvojen hankinta 18 000 000
Sijoitusmenot (70-72): 23 500 000
Pääluokka 33 mk
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNON ALA 35 931 185 800
01. Sosiaali- ja terveysministeriö (400) 59 309 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 35 359 000
22. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
29. Muut kulutusmenot 16 150 000
70. Kaluston hankinta 800 000
03. Työsuojeluhallinto (400) 47 049 000
01. Paikkaukset (arviomääräraha) 32 344 000
22. Kehittämistoiminta 110 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 165 000
29. Muut kulutusmenot 11 550 000
70. Kaluston hankinta 2 880 000
06. Työterveyslaitos (450) 118 100 000
50. Valtionapu työterveyslaitoksen menoihin 118 100 000
07. Työsuojelun muut menot (400) 820 000
22. Työturvallisuustoimenpiteiden laiminlyömisestä johtuvat toimenpiteet (arviomääräraha) 5 000
51. Avustus työsuojelun tiedotustoimintaa varten 15 000
56. Valtionapu työsuojelukoulutukseen 800 000
10. Työttömyysturvalautakunta (400) 4 407 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 307 000
29. Muut kulutusmenot 1 100 000
11. Tarkastuslautakunta (090) 3 657 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 997 000
29. Muut kulutusmenot 340 000
70. Kaluston hankinta 320 000
12. Työneuvosto (400) 310 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 279 000
29. Muut kulutusmenot 31 000
14. Tapaturmavirasto (400) 42 268 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 27 728 000
29. Muut kulutusmenot 11 540 000
70. Kaluston hankinta 3 000 000
15. Perhekustannusten tasaus (410) 4 192 200 000
30. Valtionosuus kunnille lasten kotona tapahtuvan hoidon tukemiseen (arviomääräraha) 667 000 000
51. Äitiysavustus (arviomääräraha) 45 700 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 3 464 000 000
53. Avustus sairaan lapsen kuntoutuksesta tai sairaanhoidosta lapsen vanhemmille (siirtomääräraha) 15 500 000
16. Yleinen perhe-eläke (410) 236 000 000
50. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 236 000 000
17. Työttömyysturva (410) 2 714 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 1 156 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 1 558 000 000
18. Sairausvakuutus (410) 1 926 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 926 000 000
19. Eläkevakuutus (410) 3 911 300 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 87 300 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 610 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 186 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 028 000 000
20. Tapaturmavakuutus (410) 44 900 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 44 900 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet (410) 997 400 000
52. Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (arviomääräraha) 819 000 000
53. Rintamaveteraanien varhaiseläke (arviomääräraha) 178 400 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoimiunan menot (410) 1 816 600 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 1 590 000 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 107 200 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden untoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 7 400 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha2v) 112 000 000
23. Muu sodista kärsineiden turva (410) 41 759 000
30. Valtion korvaus siirtoväen huoltoon (arviomääräraha) 40 000 000
37. Valtion korvaus sotaorpojen työhuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 50 000
51. Sotaeläkkeet (arviomääräraha) 480 000
53. Valtionavustus eräille veteraanijärjestöille 1110 000
54. Pakolaishuollon avustaminen (arviomääräraha) 119 000
27. Kunnallinen toimeentuloturva (410) 598 050 000
30. Valtionosuus kunnille toimeentuloturvan kustannuksiin (arviomääräraha) 598 000 000
38. Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät kunnille eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 50 000
28. Muu toimeentuloturva (410) 15 028 000
51. Invalidiraha (arviomääräraha) 4 228 000
56. Asevelvollisten kotiuttamisraha (arviomääräraha) 10 800 000
29. Pakolaishuolto (410) 40 000 000
61. Pakolaishuolto (arviomääräraha) 40 000 000
30. Sosiaalihallitus (400) 40 172 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 22 652 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2 900 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 620 000
29. Muut kulutusmenot 13 500 000
70. Kaluston hankinta 500 000
31. Sosiaalihuollon täydennyskoulutus (250) 2 450 000
27. Sosiaalihuollon jatko- ja täydennyskoulutus 2 250 000
50. Opintoapurahat sosiaalihuollon ulkomaista jatko- ja täydennyskoulutusta varten 200 000
32. Kuntien järjestämät sosiaalipalvelut (420) 6 275 410 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaalipalvelujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 6 155 900 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaalipalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 111 000 000
36. Valtionavustus pääkaupunkiseudun kunnille eräiden päiväkotihankkeiden kustannuksiin (arviomääräraha) 7 910 000
38. Valtionosuuden loppuerät kunnille sosiaalipalvelujen eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 200 000
39. Valtionosuuden loppuerät kunnille sosiaalipalvelujen eräisiin perustamiskustannuksiin 400 000
33. Yksityisten yhteisöjen sosiaalipalvelut (420) 1 340 000
51. Valtionavustus yksityisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajien käyttökustannuksiin 1 340 000
34. Kuntien järjestämä raittiustyö ja alkoholitarkastus (420) 37 700 000
30. Valtionosuus kunnille raittiustyön ja alkoholitarkastuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 35 600 000
38. Valtionosuuden loppuerät kunnille raittiustyön ja alkoholitarkastuksen eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2 100 000
40. Valtion koulukodit (420) 54 742 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 32 257 000
29. Muut kulutusmenot 12 700 000
70. Kaluston hankinta 135 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 9 650 000
53. Valtion päihdehuollon toimintayksiköt (420) 27 357 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 17 627 000
29. Muut kulutusmenot 9 650 000
70. Kaluston hankinta 80 000
57. Lomatoiminta (420) 1 002 905 000
30. Valtionosuuden loppuerät kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen ja pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän hallintomenoihin (arviomääräraha) 4 100 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 970 365 000
42. Valtion korvaus pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän kustannuksiin (arviomääräraha) 28 240 000
51. Valtionapu lomatoimintaan 200 000
60. Lääkintöhallitus (400) 54 979 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 29 189 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 4 280 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 2 610 000
26. Farmakopea 200 000
29. Muut kulutusmenot 17 800 000
70. Kaluston hankinta 900 000
63. Valtion mielisairaalat (480) 91 194 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 69 074 000
29. Muut kulutusmenot 18 250 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 270 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 3 600 000
65. Kansanterveyslaitos (450) 134 929 800
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 56 629 800
21. Eräät valvonta- ja tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 6 100 000
22. Eräät tutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 23 000 000
26. Yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet ja tutkimusaineet (arviomääräraha) 18 800 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 28 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 800 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 500 000
66. Lääkelaboratorio (450) 6 795 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 645 000
29. Muut kulutusmenot 1 850 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 300 000
68. Säteilyturvakeskus (450) 62 997 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 34 697 000
21. Eräät valvonta- ja tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 4 000 000
29. Muut kulutusmenot 17 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 4 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 3 000 000
69. Terveydenhuollon täydennyskoulutus (250) 3 803 000
27. Terveydenhuollon jatko- ja täydennyskoulutus 3 200 000
50. Opintoapurahat terveydenhuoltoalan ulkomaista jatko- ja täydennyskoulutusta varten 603 000
73. Terveyskasvatus ja -valvonta (470) 18 610 000
21. Terveyskasvatus ja tupakoinnin vähentäminen 12 085 000
22. Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen (arviomääräraha) 2 225 000
23. Terveysvalvonta 1 100 000
24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha) 3 200 000
77. Kuntien järjestämä ympäristöterveydenhuolto (460) 160 000 000
30. Valtionosuus kunnille ympäristöterveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 160 000 000
78. Kuntien järjestämä kansanterveystyö (470) 4 588 723 000
30. Valtionosuus kunnille kansanterveystyön äyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 494 050 000
31. Valtionosuus kunnille kansanterveystyön erustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 89 100 000
36. Valtionavustus pääkaupunkiseudun kunnille eräiden terveyskeskushankkeiden kustannuksiin (arviomääräraha) 523 000
38. Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät kunnille kansanterveystyön eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 50 000
39. Valtionosuuden loppuerät kunnille kansanterveystyön eräisiin perustamiskustannuksiin 5 000 000
79. Kuntien järjestämä erikoissairaanhoito (480) 5 882 450 000
30. Valtionosuus kunnille erikoissairaanhoidon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 254 650 000
31. Valtionosuus kunnille erikoissairaanhoidon perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 168 300 000
32. Valtion maksuosuus yliopistollisten keskussairaaloiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 363 000 000
33. Valtion maksuosuus yliopistollisten keskussairaaloiden kustannuksiin (arviomääräraha) 48 500 000
34. Valtion korvaus erikoissairaanhoitolaitoksille mielentilatutkimuspotilaiden sekä valtion täydellisessä huollossa olevien potilaiden hoitoon (arviomääräraha) 8 000 000
35. Valtionavustus kunnille erikoissairaanhoidon kustannuksiin 2 500 000
36. Valtionavustus eräiden sairaanhoitolaitosten hankkeiden kustannuksiin 2 000 000
38. Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät kunnille erikoissairaanhoidon eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 500 000
39. Valtionosuuden loppuerät kunnille erikoisairaanhoidon eräisiin perustamiskustannuksiin 35 000 000
81. Yksityisten yhteisöjen erikoissairaanhoito (480) 300 000
51. Valtionavustus yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien käyttökustannuksiin 300 000
92. Kansanterveyden edistäminen (470) 156 651 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille kansanterveystyön kustannuksiin (arviomääräraha) 156 651 000
93. Eräiden sosiaalipalvelujen avustaminen (420) 419 747 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille lasten ja nuorten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 79 336 000
51. Avustus yksityisille yhteisöille vanhusten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 138 589 000
52. Avustus yksityisille yhteisöille vammaisten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 180 345 000
53. Avustus yksityisille yhteisöille raittiustyön ja päihdehuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 21 477 000
94. Lomanviettomahdollisnuksien edistäminen (420) 71 748 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille lomatoiminnan kustannuksiin (arviomääräraha) 71 748 000
95. Suuronnettomuuksiin varautuminen (110) 3 954 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille suuronnettomuuksiin varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 3 954 000
98. Eräät merimiespalvelut (420) 1 112 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista(arviomääräraha) 835 000
52. Valtion osuus työnantajille eräisiin merimiesten matkakustannuksiin (arviomääräraha) 250 000
53. Valtionavustus merenkulkijoiden puhelinmaksuihin 27 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut menot (400) 21 960 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 4 700 000
28. Eräät koulutustoiminnan ja asiantuntijapalvelujen menot 760 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 16 500 000
Pääluokka 34 mk
34. TYÖVOIMAMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 916 744 000
01. Työvoimaministeriö (610) 94 296 000
01. alkkaukset (arviomääräraha) 39 976 000
23. Työvoimahallinnon henkilöstön korkeakoulutasoinen jatkokoulutus (siirtomääräraha) 720 000
27. Automaattinen tietojenkäsittely 26 000 000
29. Muut kulutusmenot 27 600 000
03. Työsuojeluhallinto (400) 63 679 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 45 334 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 990 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 385 000
29. Muut kulutusmenot 16 250 000
70. Kaluston hankinta 720 000
05. Työsuojelun muut menot (400) 345 000
22. Työturvallisuustoimenpiteiden laiminlyömisestä johtuvat toimenpiteet (arviomääräraha) 10 000
51. Avustus työsuojelun tiedotustoimintaa varten 135 000
56. Valtionapu työsuojelukoulutukseen 200 000
06. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto (620)
335 273 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 246 273 000
29. Muut kulutusmenot 74 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 15 000 000
08. Työvoimaopisto (610) 2 093 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 844 000
29. Muut kulutusmenot 1 249 000
12. Työneuvosto (400) 434 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 391 000
29. Muut kulutusmenot 43 000
30. Työvoimapalvelut (630) 520 250 000
25. Työvoimapalveluiden erityismenot 17 960 000
50. Työllisyyskoulutuksen koulutus- ja erityistuki (arviomääräraha) 462 890 000
63. Ammatinvalinnanohjauksen erityismenot 9 400 000
64. Muuttoturva (arviomääräraha) 30 000 000
50. Työllisyyden hoito (630) 2 764 000 000
02. Palkkaukset (arviomääräraha) 585 000 000
30. Valtionosuus kunnille ja kuntainliitoille työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 1120 000 000
61. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 476 000 000
62. Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin (siirtomääräraha) 150 000 000
63. Rakennemuutosten aiheuttamien häiriöiden lieventäminen (siirtomääräraha) 53 000 000
71. Työllisyysperusteiset hankinnat (siirtomääräraha) 10 000 000
77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha) 370 000 000
98. Eräät merimiespalvelut (420) 3 656 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista (arviomääräraha) 1165 000
52. Valtion osuus työnantajille eräisiin merimiesten matkakustannuksiin (arviomääräraha) 2 250 000
53. Valtionavustus merenkulkijoiden puhelinmaksuihin 241 000
99. Työvoimaministeriön hallinnonalan muut menot (610) 132 718 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha) 3 200 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 6 000 000
25. Siirtolaisuus- ja kansainväliset asiat (siirtomääräraha 2 v) 2 918 000
49. Eräiden palkkasaataviin rinnastettavien saamisten turvaaminen toimeksiantajan konkurssissa 600 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 120 000 000
Pääluokka 35 mk
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 102 293 000
01. Ympäristöministeriö (510) 51 197 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 35 897 000
29. Muut kulutusmenot 14 600 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 700 000
11. Ympäristönsuojelun yleinen edistäminen (520) 52 700 000
26. Ympäristötutkimukset ja -selvitykset (siirtomääräraha 2 v) 16 000 000
27. Happamoitumistutkimus (siirtomääräraha) 4 700 000
32. Valtionosuus kunnille ympäristönsuojelun käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 29 100 000
50. Avustukset valtakunnallisille ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöille 2 300 000
62. Saariston ympäristönhoitoavustukset (siirtomääräraha) 600 000
12. Jätehuolto ja ilmansuojelu (520) 49 150 000
23. Suunnittelu ja valvonta (siirtomääräraha 2 v) 2 100 000
37. Valtionosuus kunnille ilmansuojelun toimenpiteisiin 1 000 000
42. Ilmansuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 8 000 000
45. Romuakkujen talteenoton edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
61. Saaristo- ja tunturialueiden jätehuollon tukeminen 1 450 000
62. Jätehuollon edistäminen (siirtomääräraha) 11 000 000
63. Jätteiden hyödyntämisen edistämisinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 3 600 000
64. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (arviomääräraha) 16 000 000
65. Jätteiden yleisten käsittelypaikkojen investointien korkotuki (arviomääräraha) 3 000 000
15. Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö (520) 100 140 000
21. Luonnonsuojelun yleismenot (siirtomääräraha 2 v) 2 200 000
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito 7 400 000
30. Korvaukset metsäverotulojen menetyksistä (arviomääräraha) 2 800 000
32. Avustukset virkistysalueiden hankintaan (siirtomääräraha) 2 000 000
41. Korvaukset suojelualueiden perustamisesta (siirtomääräraha) 2 000 000
42. Rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 200 000
43. Maa-aineslain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha) 1 000 000
44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha) 15 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 440 000
74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha) 6 100 000
87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha) 60 000 000
25. Vesi- ja ympäristöhallinto (560) 315 809 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 168 929 000
21. Vesiensuojelumaksuilla rahoitettava vesiensuojelutoiminta (siirtomääräraha) 1 500 000
23. Vesien suunnittelu ja valvonta sekä katselmustoimitukset (siirtomääräraha 2 v) 3 400 000
24. Tutkimus (siirtomääräraha 2 v) 3100 000
27. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 500 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 300 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 54 200 000
30. Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 5 500 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 9 000 000
40. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 8 000 000
41. Avustukset maatilatalouden vesiensuojelutoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 19 490 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 11 400 000
71. Öljyntorjuntakaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 23 030 000
77. Vesistö- ja ympäristönsuojelutyöt (siirtomääräraha) 22 250 000
30. Kaavoitus- ja rakennustoimi (530) 19 490 000
21. Kaavoitus- ja rakennustoimen tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 500 000
23. Kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen (siirtomääräraha2 v) 1 700 000
30. Valtionosuus rakennustarkastajien palkkaamiseen (arviomääräraha) 3 390 000
31. Valtionosuus rakennuskaavoitukseen 1 000 000
32. Avustukset aluearkkitehtien palkkauksiin 1 200 000
36. Maa-aineslain mukaiset avustukset 700 000
62. Koerakentaminen ja kokeilutoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2 000 000
32. Rakennussuojelu (530) 11 450 000
21. Rakennussuojelun tutkimus ja kehittäminen 600 000
34. Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämiseen (siirtomääräraha) 8 300 000
50. Avustukset muihin rakennussuojelukustannuksiin (siirtomääräraha) 2 250 000
61. Rakennetun ympäristön suojelusta aiheutuvat korvaukset 300 000
40. Asuntohallitus (540) 40 227 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 26 127 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 9 200 000
70. Kaluston hankinta 4 900 000
45. Asuntotoimi (540)
4 449 550 000
22. Asuntotutkimus (siirtomääräraha) 4 700 000
30. Kuntien maanostolainojen korkotuki (arviomääräraha) 200 000
33. Avustukset asunto-olojen parantamiseen (siirtomääräraha) 40 000 000
35. Korvaukset kunnille asumistukiasiain hoitamisesta (arviomääräraha) 1 000 000
52. Avustukset asuntoalan järjestöille 1 650 000
53. Oman asunnon hankintaan myönnettyjen lainojen korkotuki (arviomääräraha) 365 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 690 000 000
56. Avustukset ja lainat korjaustoimintaan (siirtomääräraha) 45 000 000
57. Asuntosäästöpalkkiot (arviomääräraha) 61 000 000
61. Avustukset vuokrataloille (siirtomääräraha) 34 000 000
62. Lämmityslaitoshankkeiden korkotuki (arviomääräraha) 18 000 000
63. Vuokra-asuntolainojen korkotuki (arviomääräraha) 49 000 000
83. Asunto- ja perusparannuslainat 3 110 000 000
84. Omaksilunastamislainat (siirtomääräraha) 10 000 000
85. Asuntolaina Y-Säätiölle ja kunnille (siirtomääräraha) 20 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot (510) 12 580 000
24. Kansainvälinen yhteistyö 10 550 000
26. Ympäristöministeriön hallinnonalan jatko- ja täydennyskoulutus 1980 000
50. Eräät valtionavut 50 000
Pääluokka 36 mk
36. VALTIONVELKA 5 402 755 000
01. Kotimaisen velan korko (910) 3 003 000 000
90. Kotimaisen velan korko (arviomääräraha) 3 003 000 000
03. Ulkomaisen velan korko (910) 2 185 000 000
90. Ulkomaisen velan korko (arviomääräraha) 2 185 000 000
06. Valtionvelan kuoletukset (910) -
90. Nettokuoletukset (arviomääräraha) -
09. Muut menot valtionvelasta (910) 214 755 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 199 000 000
90. Kotimaisen velan indeksikorotus (arviomääräraha) 15 755 000
Menojen kokonaismäärä: 124 170 729 400
Hallituksen esitys 104/88
Valtiovarainvaliok. miet. 102/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.