1103/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista

Valtioneuvosto on 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä asumismenojen perusomavastuuosuuden markkamäärä otetaan huomioon asunnon sijainnin, henkilöluvun ja vuodelta 1987 toimitetussa kunnallisverotuksessa määrättyjen veroäyrien mukaan seuraavasti:

Taulukot puuttuu

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, otetaan asumismenojen perusomavastuuosuuden markkamäärä asumistuen suuruutta määrättäessä huomioon sellaisena kuin se on 1 momentissa määrätty kahdeksan henkilöä käsittävälle ruokakunnalle siten, että ruokakuntaan kuuluville henkilöille määrättyjen veroäyrien yhteismäärästä vähennetään 5 000 äyriä jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

2 § Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden yhteenlasketun verotettavan varallisuuden määrä vuodelta 1987 toimitetussa verotuksessa ei saa ylittää

1) 370 000 markkaa vähintään kuuden henkilön ruokakunnalla;

2) 330 000 markkaa 2-5 henkilön ruokakunnalla; eikä

3) 140 000 markkaa yhden henkilön ruokakunnalla.

3 §

Asumismenoja laskettaessa maksettuun vuokraan tai vastikkeeseen lisätään erikseen suoritetut lämmityskustannukset enintään 2 momentissa olevassa taulukossa asunnon sijainnin mukaan vahvistettujen kiinteistön hoitomenoerien suuruisina asunnon pinta-alan neliömetriä kohden kuukaudessa ja erikseen suoritetut vesimaksut enintään 42 markan suuruisina henkilöä kohden kuukaudessa.

Muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvien asumismenoihin luettavat kiinteistön hoitomenot kuukaudessa lasketaan siten, että asunnon sijainnin mukaan määräytyvä tässä momentissa olevassa taulukossa vahvistettu markkamäärä neliömetriä kohden kerrotaan asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä. Näin saatuun tuloon lisätään 255 markkaa asuntoa kohden sekä 47 markkaa henkilöä kohden.

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Kymen lääni 3,05
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 3,80
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 4,70

Asumismenoihin luettavat henkilökohtaisten lainojen vuotuiset korot lasketaan asumistukea haettaessa tuen alkamiskuukauden 1 päivänä tai kesken vuotta asumistukilain 15§:n 3 momentin nojalla tarkistettaessa tarkistetun tuen alkamiskuukauden 1 päivänä jäljellä olleesta lainapääomasta. Asumistuen vuositarkistuksessa korot lasketaan 1 päivänä tammikuuta 1989 jäljellä olleesta lainapääomasta.

Henkilökohtaisten lainojen koroista otetaan asumismenoina huomioon 25 prosenttia.

4 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 7 §:ssä tarkoitettuina enimmäisasumismenoina huomioon asunnon sijainnin, iän, koon ja varustetason mukaan seuraavat markkamäärät neliömetriä kohden kuukaudessa:

Taulukot puuttuu

Milloin asunnon pinta-ala on suurempi kuin asumistuen suuruutta määrättäessä 5 §:n mukaan huomioon otettava asunnon pinta-alan kohtuullinen neliömetrimäärä, enimmäisasumismenot otetaan huomioon kohtuullisen neliömetrimäärän mukaista kokoa vastaavina.

5 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 7 §:ssä tarkoitettuina asunnon pinta-alan kohtuullisina neliömetrimäärinä huomioon henkilöluvun mukaan enintään seuraavat neliömetrimäärät:

Henkilöluku Asunnon pinta-alan kohtuulliset neliömäärät
1 40
2 60
3 75
4 90
5 105
6 115
7 125
8 135

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, 1 momentissa määrättyä asunnon kohtuullista pinta-alaa korotetaan 10 neliömetrillä jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

6 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 8§:n 2 momentissa tarkoitettuina asumismenoina huomioon henkilöluvun ja asunnon sijainnin mukaan enintään seuraavat markkamäärät kuukaudessa:

Henkilöluku Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla Muissa kunnissa
1 1 155 975
2 1 716 1 452
3 2 035 1 815
4 2 442 2 076
5 2 695 2 268
6 tai suurempi 3 040 2 552
7 §

Sataa markkaa pienempää asumistukea ei makseta.

Asumistukilain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetuin edellytyksin voidaan 400 markkaa pienempi liikaa maksettu asumistuki jättää perimättä takaisin.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sitä sovelletaan, ellei 2 momentista muuta johdu, mainitusta päivästä tai sitä myöhäisemmästä ajankohdasta myönnettävään asumistukeen.

Asumistukilain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun tarkistuksen perusteella asumistuki lakkautetaan tai suoritetaan tämän päätöksen mukaisesti tarkistettuna 1 päivästä huhtikuuta 1989. Ennen 1 päivästä tammikuuta 1989 myönnetty taikka ennen 1 päivästä helmikuuta 1989 asumistukilain 15§:n 3 momentin nojalla tarkistettu asumistuki määräytyy 1 päivään huhtikuuta 1989 saakka 30 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtioneuvoston päätöksen (1236/87) mukaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa asumistukien vuotuisessa tarkistuksessa asumistuen saamisen edellytykset ja tuen määrään vaikuttavat seikat otetaan huomioon sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 1989. Vuokra otetaan kuitenkin huomioon sen suuruisena kuin sitä maksetaan 1 päivästä huhtikuuta 1989.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1988

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.