1092/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiilija teräsyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (996/73) nojalla päättänyt:

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovelletaan 5 päivän lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen tarkoittaman sekakomitean tämän päätöksen liitteenä olevia alkuperäsääntöjen muutoksia koskevia päätöksiä n:ot 2/88, 3/88, 4/88 ja 5/88 1 päivästä tammikuuta 1989.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

LIITE

SUOMI-EES -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n.o 2/88 1)

jolla täydennetään ja muutetaan "alkuperätuotteet "-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan III liitettä

Tehty 8 päivänä joulukuuta 1988

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon "alkuperätuotteet" - käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, josta jäljempänä käytetään nimitystä "3 pöytäkirja", ja etenkin sen 28 artiklan,

joka katsoo, että HS-nimikkeeseen 28.40:stä kuuluvaa natriumperboraattia koskevia 3 pöytäkirjan alkuperäsääntöjä on muutettava valmistustekniikassa ja tuotteen kansainvälisen kaupan taloudellisissa ehdoissa tapahtuneiden muutosten huomioimiseksi,

on päättänyt:

1 artikla

Suomen ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen 3 pöytäkirjan III liitettä muutetaan täten seuraavasti:

1) HS-nimikettä 28. ryhmästä koskeva teksti korvataan tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä;

2) HS-nimikkeiden 28.11:stä ja 28.33:sta jälkeen, jotka jäävät ennalleen, lisätään HS-nimike 28.40:stä ja vastaavat tekstit, jotka ovat tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

1) Voimassa oleva Suomi-EEC -sopimuksen 3 pöytäkirjaa koskeva aikaisempi sekakomitean päätös 1/88 (456/88)

Liite

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman
HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1. 2. 3.
28. ryhmästä Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta nimikkeitä 28.11:stä, 28.33:staja 28.40:stä, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
28.40:stä Natriumperboraatti Valmistus inatriumtetraboraattipentahydraatista
SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 3/88

jolla täydennetään ja muutetaan "alkuperätuotteet "-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevaa 3 pöytäkirjaa ja sen 1 liitettä

Tehty 8 päivänä joulukuuta 1988

sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon "alkuperätuotteet "käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, josta jäljempänä käytetään nimitystä "3 pöytäkirja ", ja etenkin sen 28 rtiklan,

joka katsoo kokemuksen osoittaneen, että Suomessa tai Yhteisössä kerättyihin toiselle sopimuspuolelle uudelleen pinnoitettaviksi lähetettäviin käytettyihin ulkorenkaisiin sovellettavia alkuperäsääntöjä olisi täsmennettävä teollisuudelle ja tullihallinnoille aiheutuvien erinäisten käytännön ongelmien poistamiseksi; joka katsoo, että tätä tarkoitusta varten olisi täydennettävä 3 pöytäkirjan 4 artiklan h) kohdan tekstiä ja lisättävä tätä määräystä koskeva uusi selventävä huomautus,

on päättänyt:

1 artikla

3 pöytäkirjaa muutetaan täten seuraavasti:

1) 4 artiklan h) kohta korvataan seuraavalla tekstillä:

"h) siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt avarat, ottaen kuitenkin huomioon tämän pöytäkirjan 1 liitteeseen sisältyvän käytettyjä ulkorenkaita koskevan 5a huomautuksen; "

2) I liitteeseen ("Selventävät huomautukset ") lisätään seuraava teksti:

"5a huomautus – 4 artiklan h) kohtaan

Käytettyjen ulkorenkaiden osalta ilmaus "siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat "ei tarkoita vain ainoastaan raaka-aineiksi soveltuvia käytettyjä ulkorenkaita vaan myös ainoastaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätteenä käytettäviksi soveltuvia käytettyjä ulkorenkaita. "

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 4/88

jolla muutetaan "alkuperätuotteet "-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan III liitteessä olevaa luetteloa nimikkeen 84.01 osalta

Tehty 8 päivänä joulukuuta 1988

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon "alkuperätuotteet" käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, josta jäljempänä käytetään nimitystä "3 pöytäkirja ", ja etenkin sen 28 artiklan,

joka ottaa huomioon, että 3 pöytäkirjan III liitteen luetteloon sisältyvä alaviite, jolla tehdään poikkeus harmonoidun tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmän (HS) 84. ryhmään sovellettavasta lkuperäsäännöstä ydinpolttoaineelementtien osalta, on voimassa vain 31 päivään joulukuuta 1988 saakka; joka ottaa huomioon, että nimikkeen 84.01 Yhteisössä rikastetusta ei-alkuperätuotetta olevasta uraanista valmistetut ydinpolttoaine-elementit eivät vielä täytä 84. ryhmään sovellettavien alkuperäsääntöjen perusvaatimuksia eivätkä todennäköisesti täytä niitä lähitulevaisuudessa; joka katsoo,että sen vuoksi on välttämätöntä pidentää uudelleen poikkeussäännön voimassaoloaikaa;

joka ottaa huomioon, että ydinpolttoaineteollisuudessa sopimukset tehdään pitkiksi ajanjaksoiksi ja paljon ennen toimitustenaloittamisajankohtaa; joka pitää tarkoituksenmukaisena huolehtia oikeusvarmuudesta tässä yhteydessä ja sen vuoksi välttämättömänä pidentää poikkeussäännön voimassaoloaikaa jo nyt,

on päättänyt:

1 artikla

Nimikettä 84.01 koskeva alaviite 3 pöytäkirjan III liitteen luettelossa korvataan täten seuraavalla alaviitteellä:

"Nimikkeen 84.01 ydinpolttoaine-elementtien osalta 3 sarakkeen sääntöä ei sovelleta 31 päivään joulukuuta 1993 saakka. Nimikkeen 84.01 aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. "

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 5/88

jolla muutetaan "alkuperätuotteet "-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevaa 3 pöytäkirjaa kumulaatiosääntojen yksinkertaistamiseksi

Tehty 12 päivänä joulukuuta 1988

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon "alkuperätuotteet" käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, josta jäljempänä käytetään nimitystä "3 pöytäkirja ", ja etenkin sen 28 artiklan,

joka katsoo toisaalta kokemuksen osoittaneen, että 3 pöytäkirjan nykyinen kumulaatiojärjestelmä ei monimutkaisuutensa vuoksi todennäköisesti ole helppo yritysten käyttää eikä tullihallintojen valvoa;

joka katsoo toisaalta, että nykyinen alkuperän kumulaatiojärjestelmä ei ole paras kannuste yhden tai useamman sopimusmaan raakaaineiden, osien tai komponenttien käyttämiseksi, erityisesti koska jossakin tietyssä kauppasuhteessa saavutettua kumulatiivista alkuperää ei välttämättä hyväksytä viennissä muihin sopimusmaihin, vaikkakin valmiin tuotteen valmistustapa on täysin samanlainen kyseisissä eri kauppasuhteissa;

joka katsoo, että on tarpeen ottaa käyttöön yksi yhtenäinen kumulaatiojärjestelmä, jonka perusperiaate on, että raaka-aineita, osia ja komponentteja, jotka ovat Euroopan talousyhteisön Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin kanssa solmimien sopimusten muiden sopimusmaiden alkuperätuotteita, saa käyttää tuotteen valmistuksessa Yhteisössä tai Suomessa minkään erityisten määräysten rajoittamatta kumulatiivisen alkuperän saavuttamista;

joka katsoo, että 1, 2 ja 3 artiklaa sekä näihin artikioihin viittaavia 3 pöytäkirjan määräyksiä on sen vuoksi muutettava;

joka katsoo, että suojalauseke on tarpeen, jotta uudet kumulaatiosäännöt eivät aiheuta tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa kummankaan sopimuspuolen tuottajille;

joka katsoo, että on tarpeen tarkastella uusien kumulaatiosääntöjen käyttöönoton vaikutuksia koeajan jälkeen niiden taloudellisten vaikutusten toteamiseksi; joka katsoo, että tätä päätöstä olisi sen vuoksi sovellettava kolmen vuoden ajan,

on päättänyt:

1 artikla

3 pöytäkirjaa muutetaan seuraavasti:

1) 1, 2 ja 3 artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

"1 artikla

Sopimusta sovellettaessa ja tämän pöytäkirjan 2 ja 3 artiklan määräyksiä rajoittamatta katsotaan:

1. Yhteisön alkuperätuotteiksi:

a) tämän pöytäkirjan 4 artiklan tarkoittamassa mielessä kokonaan Yhteisössä tuotetut tuotteet;

b) Yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistukseen on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että

i) tällaisia aineksia on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty Yhteisössä tämän pöytäkirjan 5 artiklan tarkoittamalla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat Suomen alkuperätuotteita tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä tai Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita Yhteisön kunkin mainitun maan kanssa solmiman sopimuksen liitteenä olevan 3 pöytäkirjan määräysten mukaisesti ja sikäli kuin mainitut määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset;

2. Suomen alkuperätuotteiksi:

a) tämän pöytäkirjan 4 artiklan tarkoittamassa mielessä kokonaan Suomessa tuotetut tuotteet;

b) Suomessa tuotetut tuotteet, joiden valmistukseen on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että

i) tällaisia aineksia on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty Suomessa tämän pöytäkirjan 5 artiklan tarkoittamalla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat Yhteisön alkuperätuotteita tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä tai Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita Yhteisön kunkin mainitun maan kanssa solmiman sopimuksen liitteenä olevan 3 pöytäkirjan määräysten mukaisesti tai Suomen ja näiden maiden välisestä kaupasta määräävän sopimuksen alkuperämääräysten mukaisesti, sikäli kuin nämä määräykset ja mainittujen pöytäkirjojen määräykset ovat samanlaiset.

2 artikla

1. 1 artiklan 1 b) ii) kohdan määräyksistä poiketen tuotteet, jotka ovat Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin, Suomen tai Sveitsin alkuperätuotteita 1 artiklassa mainitun 3 pöytäkirjan määräysten mukaisesti ja jotka viedään Yhteisöstä Suomeen samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla Yhteisössä valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

2. 1 artiklan 2 b) ii) kohdan määräyksistä poiketen tuotteet, jotka ovat Yhteisön alkuperätuotteita tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä tai Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita 1 artiklassa mainittujen alkuperämääräysten mukaisesti, sikäli kuin nämä määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset, ja jotka viedään Suomesta Yhteisöön samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla Suomessa valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

3. Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa, kun käytetään Yhteisön ja yhden tai useamman 1 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tai kahden tai useamman siinä mainitun maan alkuperätuotteita eikä näitä tuotteita ole Yhteisössä tai Suomessa valmistettu tai käsitelty enempää kuin 5 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla, alkuperän määrää tuote, jonka tullausarvo on suurin, tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, josta ensimmäinen todettavissa oleva Yhteisössä tai Suomessa maksettu hinta on korkein.

3 artikla

II liitteessä mainitut tuotteet jätetään väliaikaisesti tämän pöytäkirjan soveltamisen ulkopuolelle. Näitä tuotteita koskevat kuitenkin, muutettavat muuttaen, hallinnollista yhteistyötä koskevat määräykset ja 23 artikla. "

2) 5 artiklan 5 kohdassa sanat "1 artiklan 1 b) ja 2 b) kohtaa "korvataan sanoilla "1 artiklan 1 b) i) ja 2 b) i) kohtaa ".

3) 6 artiklan 3 kohta poistetaan.

4) 8 artiklan 3 kohdan toisessa kappaleessa sanat "2 artiklassa mainitun "korvataan sanoilla "1 artiklassa mainitun ".

5) 9 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a) 3 kohta korvataan seuraavalla tekstillä:

"3. Yhteisön jäsenvaltioiden tai Suomen tulliviranomaiset ovat valtuutettuja antamaan EUR. 1-todistuksia tässä pöytäkirjassa määrätyin ehdoin, jos maasta vietävien tavaroiden voidaan katsoa olevan Yhteisön, Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin, Suomen tai Sveitsin alkuperätuotteita tämän pöytäkirjan 2 artiklan tarkoittamassa mielessä ja edellyttäen, että EUR. 1-todistuksiin sisällytettävät tavarat ovat Yhteisön tai Suomen alueella.

Tällaisissa tapauksissa EUR. 1-todistuksia annetaan ehdolla, että esitetään aikaisemmin annetut tai laaditut alkuperäselvitykset. "

b) 4 kohdan ensimmäisessä kappaleessa sanat "sopimuksessa määrätyn "korvataan sanoilla "Yhteisön 1 artiklassa mainittujen maiden kanssa solmimissa sopimuksissa määrätyn ".

c) Lisätään seuraava kohta:

"10. Edellä olevan 2–9 kohdan määräyksiä sovelletaan, muutettavat muuttaen, valtuutettujen viejien 13 artiklassa määrätyin ehdoin laatimiin alkuperäselvityksiin. "

6) 10 artiklan 5 kohdassa sanat "9 artiklan 3 kohdan toisessa kappaleessa tarkoitetut EUR. 1-todistukset "korvataan sanoilla "9 artiklan 3 kohdan toisessa kappaleessa tarkoitetut alkuperäselvitykset ".

7)13 artiklan 8 a) kohdassa sanat "2 artiklan 1 kohdassa mainitun "korvataan sanoilla 1 artiklassa mainitun "

8)16 artiklan 1 kohdassa sanat "2 artiklassa mainituissa " korvataan sanoilla " 1 artiklassa mainituissa

9) 22 Arteklssa sanat "2 artiklassa mainittuja sopimuksia " ja " 2 artiklassa mainittujen sopimusten " korvataan sanoilla " 1 artiklassa mainittuja sopimuksia " ja " 1 artiklassa mainittujen sopimusten " .

10) 23 artiklan 1 kohdan lopussa sanat " 2 artiklassa mainittujen " korvataan sanoilla " 1 artiklassa mainittujen " .

11) 24 artiklan 3 ja 4 kohta korvataan seuraavalla tekstillä:

" 3. Sovellettaessa 1 artiklan 2 b) ii) kohtaa ja 2 artiklaa Espanjan alkuperätuotteet tai tuotteet, joita seuraa kohtaan 7 " Huomautuksia " merkityllä " ES " -tunnuksella varustettu EUR.1-todistus, jotka tuodaan Suomeen ja jotka valmistamatta tai käsittelemättä niitä siellä riittävässä määrin, niin että niistä tulisi Suomen alkuperätuotteita, viedään johonkin muuhun Yhteisön jäsenvaltioon kuin Espanjaan tai viedään Islantiin, Itävaltaan, Norjaan, Ruotsiin tai Sveitsiin, saavat tuonnissa sinne vain saman kohtelun kuin ne olisivat saaneet, jos ne olisi tuotu suoraan Espanjasta.

4. Sovellettaessa 3 kohtaa viejän tai hänen valtuuttamansa edustajan on merkittävä tunnus " ES " Suomessa annetun EUR. 1-todistuksen kohtaan 7 " Huomautuksia " . "

12) 25 artiklan 2 kohdassa sanat " 2 artiklassa mainitun " korvataan sanoilla " 1 artiklassa mainitun " .

13) 27 artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

" 27 artikla

1. Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 b) ii) kohtaa jokaista tuotetta, joka on 1slannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuote, kohdellaan ei-alkuperätuotteena sinä aikana tai niinä aikoina, jolloin Suomi soveltaa tähän tuotteeseen tai johonkin mainituista maista nähden kolmansien maiden tullia tai vastaavanlaista suojatoimenpidettä Suomen ja näiden maiden välistä kaupankäyntiä koskevien määräysten nojalla.

2. Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 1 artiklan 2 b) ii) kohtaa jokaista tuotetta, joka on Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuote, kohdellaan ei-alkuperätuotteena sinä aikana tai niinä aikoina, jolloin Yhteisö soveltaa tähän tuotteeseen ja johonkin mainituista maista nähden kolmansien maiden tullia tämän maan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla. "

14) 1 liitettä (Selventävät huomautukset) muutetaan seuraavasti:

a) 3 huomautus

– otsikosta poistetaan viittaus 3 artiklaan

– huomautuksen tekstissä sanat " 2 artiklassa mainitun " korvataan sanoilla " 1 artiklassa mainitun .

b) 9 huomautus

Sanat " jäljennös aikaisemmin annetusta tavaroita koskevasta EUR. 1 -todistuksesta (tai -todistuksista) " korvataan sanoilla " jäljennös aikaisemmin annetusta tai laaditusta tavaraa koskevasta alkuperäselvityksestä (tai -selvityksistä) " .

15)II liitteen otsikossa sanat " 1 artiklassa " korvataan sanoilla " 3 artiklassa " .

2 artikla

Jos uusien kumulaatiomääräysten soveltamisen todetaan johtavan siihen, että valmistukseen tosiasiallisesti käytetään niin paljon suurempia määriä ei-alkuperäaineksia, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa sopimuspuolen alueella harjoitetulle tuotantotoiminnalle, tämä sopimuspuoli voi poiketa 3 pöytäkirjan 1 artiklan 1 b) ii) ja 2 b) ii) kohdasta. Tällöin kyseiseen tuotteeseen (tuotteisiin) sovelletaan aikaisemmin sovellettuja kumulaatiosääntöjä. Tällaiset toimenpiteet samoin kuin kaikki tarvittavat tiedot on ilmoitettava viipymättä sekakomitealle. Suoritettua suojatoimenpidettä haittaamatta sekakomitean on viipymättä tutkittava tilanne sopimuspuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

3 artikla

1) Sovellettaessa 2 artiklaa 4 artiklassa tarkoitettuna koeaikana viejän on osoitettava aIkuperäselvityksessä tunnuksella "DC" ne tapaukset, joissa Yhteisössä tai Suomessa valmistukseen on käytetty Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperäaineksia sekä lisäksi aineksia, jotka eivät ole Yhteisön, Suomen tai näistä maista minkään alkuperätuotteita.

2) Tällainen merkintä on tehtävä EUR. 1- todistuksen kohtaan 7 tai viejän ilmoituksessa välittömästi alkuperämaan jälkeen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.