1079/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Löytötavara-asetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 26 päivänä elokuuta 1988 annetun löytötavaralain (778/88) 32 §:n nojalla:

1 §
Vähäarvoinen löytötavara

Löytötavaralain (778/88) 3 §:ssä tarkoitettu

markkamäärä on 20 markkaa.

2 §
Omistajalle tehtävä ilmoitus

Poliisin ja löytötavaratoimiston tulee hankkia tietoja siitä, kuka on löytötavaran omistaja, jos niitä on hankaluudetta saatavissa.Omistajalle on ilmoitettava löydöstä.

3 §
Löytäjälle annettava kuitti

Poliisin on annettava löytäjälle maksutta kuitti löytötavaran vastaanottamisesta. Kuittiin on merkittävä löytöä koskevat tiedot ja löytäjän vaatimukset sekä ilmoitus löytäjän oikeuksista ja siitä, miten löytäjän tulee niiden toteuttamiseksi menetellä.

Kuitti annetaan sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

4 §
Luettelo vastaanotetuista löytötavaroista

Poliisin ja löytötavaratoimiston on pidettävä vastaanotetuista löytötavaroista luetteloa.

5 §
Luettelo eräistä luvista

Poliisin on pidettävä luetteloa löytötavaralain 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista luvista.

6 §
Laitoslöytöjen kirjaaminen

Löytötavaralain 5 §:ssä tarkoitettujen laitosten on pidettävä kirjaa niissä löydettyjen esineiden löytöpäivästä ja -paikasta.

7 §
Löytöpalkkion suuruus

Löytöpalkkio määräytyy esineen käyvän arvon perusteella. Löytöpalkkion suuruus on 10 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 10 markkaa.

Löytöpalkkio määrätään 1 momentin estämättä niin, että se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen, jos esineen käypä arvo on vaikeasti määritettävissä tai jos tähän on löytäjälle löydöstä aiheutuneen vaivan vuoksi aihetta.

8 §
Kustannusten korvauksen suuruus

Löytötavaralain 11 §:ssä tarkoitettu korvaus löytötavarasta aiheutuneista yleisistä säilytyskustannuksista peritään esineen käyvän arvon perusteella. Korvaus on 5 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 5 ja enintään 50 markkaa.

Mikäli esineen käypä arvo on vaikeasti määritettävissä, korvaus yleisistä säilytyskustannuksista määrätään huomioon ottaen esineen koko ja muut kulujen suuruuteen vaikuttavat seikat.

9 §
Ilmoitus tullattavasta löytötavarasta

Poliisin ja löytötavaratoimiston on ilmoitettava tulliviranomaiselle löytötavarasta, joka ilmeisesti olisi tullattava.

10 §
Alkoholijuomien käsittely

Valtiolle siirtyneiden alkoholijuomien käsittelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtiolle menetetyiksi tuomituista alkoholijuomista on säädetty.

11 §
Valtiolle siirtyneen löytötavaran käsittely

Valtiolle siirtynyt löytötavara on myytävä huutokaupalla tai muulla sopivalla tavalla taikka otettava valtion käyttöön tai hävitettävä.

12 §
Löytötavaratoimiston pitämistä koskeva hakemus

Löytötavaratoimiston pitämislupaa koskevassa hakemuksessa on selvitettävä:

1) hakijan nimi ja ammatti tai toimiala sekä kotipaikka;

2) löytötavaratoimiston toimialue ja toimipaikat;

3) löytötavaratoimiston ja kunkin toimipaikan vastuunalaisen hoitajan nimi; sekä

4) ne syyt, joiden vuoksi löytötavaratoimistoa pidetään tarpeellisena.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä, jos hakija on yksityinen yhteisö, rekisteriote ja jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä, taikka jos hakija on yksityinen henkilö, toiminimeä koskeva rekisteriote, jäljennös elinkeinoilmoituksesta ja todistus omavaraisuudesta.

13 §
Löytötavaratoimiston pitämisluvan myöntäminen

Luvan löytötavaratoimiston pitämiseen myöntää se lääninhallitus, jonka alueella sijaitsevasta toimipaikasta löytötavaratoimintaa pääasiallisesti harjoitetaan tai on tarkoitus harjoittaa.

Mikäli lupahakemusta ei ole heti hylättävä, hakemuksen johdosta on kuultava poliisia sen mukaan kuin harjoitettavan löytötavaratoiminnan laajuus tätä vaatii.

Poliisille on annettava tieto myönnetystä luvasta ja löytötavaratoimiston toimipaikoista.

14 §
Löytötavaratoimiston pitäjän tietojenantovelvollisuus

Löytötavaratoimiston pitäjän on annettava luvan myöntäneelle lääninhallitukselle tämän määräämä selvitys löytötavaratoimiston toiminnasta.

15 §
Löytötavaran luovuttaminen löytötavaratoimiston pitämislu van peruuttamisen yhteydessä

Jos lupa löytötavaratoimiston pitämiseen peruutetaan, löytötavaratoimiston pitäjän on kohtuullisen, sitä varten määrätyn ajan kuluessa luovutettava poliisille hallussaan olevat löytötavarat ja niitä koskevat rekisterit.

16 §
Tarkempien määräysten antaminen

Tarkemmat määräykset valtiolle siirtyneen omaisuuden myynnistä ja käytöstä sekä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sisäasiainministeriö.

17 §
Voimaan tulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.