1052/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vakuutusoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetun asetuksen (264/82) 1 §:n 5 kohta, 2 §:n 2 momentti ja 12 §,

muutetaan 1 §:n 4 kohta, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti sekä 5 ja 8 § sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 §

4) toimittaa ennen maaliskuun loppua oikeusministeriölle ja korkeimmalle oikeudelle kertomus edellisen vuoden toiminnasta; sekä


Henkilöstöä koskevia säännöksiä
1a§

Sen lisäksi mitä vakuutusoikeudesta annetussa laissa (14/58) on säädetty, vakuutusoikeudessa on vakuutussihteerin, osastosihteerin, kirjaajan, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, konekirjoittajan, vanhemman vahtimestarin ja vahtimestarin virkoja. Vakuutusoikeudessa voi lisäksi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

2 §

Tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa vakuutusoikeus.

3 §

Muulla virkamiehellä, jonka kelpoisuusvaatimuksia ei ole laissa säädetty, tulee olla sellainen kyky ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

4 §

Virkavapauden vakuutussihteerille ja muulle esittelijälle myöntää vakuutusoikeus. Vakuutusylituomari myöntää virkavapauden muille virkamiehille.

5 §

Ylimääräiselle vakuutustuomarille ja tilapäiselle vakuutussihteerille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vastaavan vakinaisen viran haltijalle.

Viran hoidosta virkavapauden aikana ja viran ollessa avoinna päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

8 §

Virkamiesten tehtävistä määrätään lisäksi työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.