1038/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (888/83)1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 kohta, 6 §, 7 §:n 2 ja 3 kohta, 8 §:n 2 kohta, 10 §:n 6 ja 7 kohta ja 12 §:n 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 6 ja 7 kohta 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (602/85) ja 12 §:n 2 kohta 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa asetuksessa (66/87), sekä

lisätään 10 §:ään uusi 8 kohta seuraavasti:

1 §

Sosiaalihuollon toimintayksikössä toimivan terveydenhuoltohenkilöstön, opetusalan ammatillisen henkilöstön sekä raittiustyöntekijän kelpoisuusehdoista on lisäksi voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

2 §

Kelpoisuusehtona sosiaalijohtajan, sosiaalisihteerin, lastenvalvojan ja sosiaalityöntekijän virkaan on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, taikka sosiaalihuoltajan tutkinto. Sosiaalihuoltajan tutkintoon rinnastetaan vastaava Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisessä Helsingin yliopiston yksikössä suoritettu tutkinto.


5 §

Kelpoisuutena kotipalvelun virkoihin vaaditaan:

1) kotipalvelun ohjaajalta johtavan kodinhoitajan koulutus, sosiaaliohjaajan tutkinto, muu soveltuva sosiaalialan tutkinto tai 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;


6 §

Kelpoisuusehtona asumispalveluja järjestävän toimintayksikön ja päiväkeskuksen johtajan virkaan on 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai sosiaaliohjaajan tutkinto taikka tehtävään soveltuva muu koulutus sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys.

7 §

Kelpoisuutena vanhainkodin ja muun laitoshuoltoa vanhuksille antavan toimintayksikön virkoihin vaaditaan:


2) vastaavalta hoitajalta 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus taikka sosiaaliohjaajan tutkinto, tehtävään soveltuva erikoissairaanhoitajan tutkinto, edellistä vastaava sairaanhoitajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto; sekä

3) muussa hoitotehtävässä toimivalta henkilöltä kodinhoitajan, sairaanhoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan koulutus taikka muu tehtävään soveltuva koulutus.

8 §

Kelpoisuutena lastensuojelulaissa (683/83) tarkoitetun lastensuojelulaitoksen virkoihin vaaditaan:


2) hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalta henkilöltä 1 kohdassa tarkoitettu kelpoisuus tai päivähoitajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys.

10 §

Kelpoisuutena kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitetun kehitysvammahuollon virkoihin vaaditaan:

6) opettajalta erityisopettajan tutkinto tai erilliset erityisopettajan opinnot tai erityislastentarhanopettajan koulutus taikka kehitysvammaistenohjaajan, kehitysvammahuollon ohjaajan, sosiaalikasvattajan tai muu vastaava soveltuva ammatillinen tutkinto, jota on täydennetty erityisopettajan koulutukseen liittyvillä opinnoilla;

7) ohjaajalta kehitysvammaistenohjaajan tutkinto tai kehitysvammahuollon ohjaajakoulutus taikka vastaava aikaisempi sosiaalihallituksen hyväksymä koulutus; sekä

8) hoitajalta kehitysvammaistenhoitajan tai vajaamielishoitajan koulutus taikka muu tehtävään soveltuva koulutus.

12 §

Kelpoisuutena päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitetun päihdehuollon virkoihin vaaditaan:


2) asumis- tai muuta sosiaalipalvelua järjestävän toimintayksikön johtajalta 2 § :n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus taikka sosiaaliohjaajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.