1037/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Laki passilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) 9 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentin 2 kohta, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 3 momentti ja 17 §:n 1 momentti sekä

lisätään 13 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja lakiin uusi 19 a § seuraavasti:

9 §
Passin antamisen esteet

Passi voidaan evätä henkilöltä:

1) jota vastaan poliisille, muulle esitutkintaa suorittavalle viranomaiselle tai syyttäjälle on tehty aiheellisena pidettävä ilmianto rikoksesta, josta saattaa seurata yli vuoden vankeusrangaistus, taikka joka on epäiltynä etsintäkuulutettu tai syytteessä tällaisesta rikoksesta;


Passia ei anneta henkilölle:


2) joka on ulosottolain 7 luvun 10 §:ssä tarkoitetun matkustamiskiellon alainen tai joka on määrätty pakkokeinolain (450/87) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun matkustuskieltoon.

13 §
Passin hakeminen ja antaminen

Ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle voi henkilökohtaisen passin antaa myös poliisi, jonka virka-alueella hakijalla on tai on viimeksi ollut väestökirjalaissa (141/69) tarkoitettu kotipaikka.


15 §
Passin peruuttaminen

Passin peruuttaa sen antanut viranomainen, passin haltijan kotipaikan poliisi taikka 13 §:n 3 ja 4 momentissa mainitut viranomaiset tai 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viranomainen, joka antaa uuden passin.


16 §

Passin luovuttamisesta poliisille ilman peruuttamispäätöstä on säädetty lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 34 §:n 4 momentissa ja pakkokeinolain 2 luvun 2 §:n 3 momentissa.

17 §
Passin poisottaminen

Passin ottaa pois sen peruuttanut viranomainen taikka tämän pyynnöstä poliisi tai passintarkastaja. Passin saa 16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisessa tapauksessa ottaa pois pidättämiseen oikeutettu virkamies. Tällöin poliisimies tai passintarkastaja voi ottaa passin haltuunsa pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle luovutettavaksi.


19 a §
Passirekisteri

Passeista ja niitä varten annetuista lausunnoista pidetään matkustamisoikeuden toteamiseksi rekisteriä sisäasiainministeriön antamien määräysten mukaisesti.

Poliisin oikeudesta käyttää rekisterin tietoja säädetään poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen (1056/87) 6 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä lailla kumotaan 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passiasetuksen (643/86) 15 §.

Hallituksen esitys 123/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 134/88

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.