972/1988

Annettu Helsingissä päivänä marraskuuta 1988

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 11§:n 1 ja 3 momentti, 35§:n 2 ja 3 momentti, 40§ ja 65§:n 2 momentin c kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 35§:n 3 momentti muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella (290/88), 40§ osittain muutettuna 13 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella (850/87) ja 65§:n 2 momentin c kohta muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla asetuksella (547/87), sekä

lisätään 35§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1986 annetulla asetuksella (1008/86), mainitulla 13 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella ja mainitulla 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti sekä 59§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1986 annetulla asetuksella ja mainitulla 13 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 3 a momentti seuraavasti:

11 §

1.Ajoneuvon omalla painolla tarkoitetaan sen painoa täydessä ajokunnossa kaikkine tavanomaisine varusteineen, vararengas, työkalut, poltto- ja voiteluaineet sekä jäähdytysneste mukaan luettuina. Matkailuperävaunun omaan painoon luetaan akku ja kiinteästi varusteisiin kuuluva yli 50 litran vetoinen vesisäiliö, mutta ei nestekaasupulloja.


3.Ajoneuvon kokonaispaino on oman painon ja kantavuuden summa. Matkailuperävaunun kokonaispainoa määrättäessä kantavuudeksi tulee laskea vähintään 20 prosenttia sen omasta painosta.


35 §

2.Kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n autoon kytketyn varsinaisen perävaunun leveys saa ylittää vetoauton leveyden. Jos perävaunun leveys on suurempi kuin 2,30 metriä, perävaunun leveys saa kuitenkin olla enintään 0,60 metriä vetoauton rekisteriin merkittyä leveyttä suurempi.

3.Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun varsinaisen perävaunun leveys saa ylittää vetoauton leveyden enintään 0,15 metriä. Puoliperävaunun leveys saa ylittää vetoauton etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,30 metriä. Erikoiskuljetusperävaunu ja autoon kytkettävä hinattava laite saa olla vetoautoa leveämpi.

4.Ajoneuvon leveyttä määrättäessä ei taustapeiliä, suuntavaloja eikä sivuvaloja oteta huomioon, ei myöskään tienpitoon käytettävässä ajoneuvossa siihen tilapäisesti kiinnitettyjä laitteita.

40 §

1.Autoon, jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg, saa kytkeä yhdellä akselilla tai sen korvaavalla telillä taikka vastaavalla kaksoisakselistolla varustetun varsinaisen perävaunun. Perävaunun kokonaispaino saa olla:

a)jos perävaunu on jarruton, enintään auton valmistajan hyväksymän painon suuruinen, ei kuitenkaan suurempi kuin puolet vetävän auton omasta painosta; tai

b)jos perävaunu on varustettu jarruin, enintään auton valmistajan hyväksymän, tyyppikatsastustodistukseen merkityn painon suuruinen, ei kuitenkaan yli 50 prosenttia vetävän auton omaa painoa suurempi; jos valmistaja ei ole ilmoittanut sallittua perävaunupainoa, se saa olla enintään vetoauton oman painon suuruinen.

2.Erikois- ja linja-autoon, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, saa kytkeä yhdellä akselilla tai sen korvaavalla telillä taikka vastaavalla kaksoisakselistolla varustetun varsinaisen perävaunun. Perävaunun kokonaispaino saa 33 a§:n säännösten rajoissa olla:

a)jos perävaunu on jarruton, 750 kg, enintään kuitenkin puolet vetävän auton omasta painosta;

b)jos perävaunu on varustettu jarruin, enintään vetoauton oman painon suuruinen; tai

c)jos perävaunu on varustettu jarruin ja vetoauton kaikki akselit ovat vetäviä, enintään kaksi kertaa vetoauton oman painon suuruinen.

3.Kuorma-autoon saa 33 a§:n rajoissa kytkeä:

a)yksiakselisen tai telirakenteisen puoliperävaunun, jonka kokonaispaino on enintään 40 prosenttia suurempi kuin vetoauton kokonaispaino;

b)yksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen varsinaisen perävaunun, jonka kokonaispaino on enintään vetoauton kokonaispainon suuruinen; tai

c)kaksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen varsinaisen perävaunun, jonka kokonaispaino on enintään 40 prosenttia suurempi kuin vetoauton kokonaispaino tai, milloin vetoauton kaikki akselit ovat vetäviä, enintään kaksi kertaa vetoauton kokonaispaino.

4.Hinausautoksi rakennettuun ja varustettuun erikoisautoon saa 1 ja 2 momentin säännöksistä poiketen kytkeä perävaunun tai sen vetoauton epäkuntoisuuden vuoksi hinausta tarvitsevan perävaunun siten kuin perävaunun kytkemisestä kuorma-autoon on säädetty.

59 §

3 a.Kuljetettaessa venettä saa se 3 momentista poiketen olla tielle sallitun suurimman leveyden rajoissa kuljetettavaa ajoneuvoa leveämpi.


65 §

2.Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä, jos ajoneuvon käyttötarkoituksesta johtuva rakenne tai varustus sitä edellyttää, ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti myöntää poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


c)yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle 40§:n 1 momentin ja 40§:n 2 momentin säännöksestä erikoisautoon kytkettävän perävaunun osalta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989. Asetuksen 40§:n 2-4 momentti ja 65§:n 2 momentin c kohdan muutos tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Asetuksen 11§:n 3 momenttia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka otetaan käyttöön asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.