969/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (234/82) 3 §:n 1 ja 2 momentti, 5§, 7§:n 1 ja 2 momentti, 11§:n 1 momentti, 12§:n a kohta, 13§:n 1 momentti, 14§:n 1 momentti ja 2 momentin a kohta, 15§:n 1 momentti, 16§:n 1 ja 4 momentti, 18§ sekä 27§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§ osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla asetuksella (397/87) sekä 16§:n 1 momentti ja 18§ viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 a momentti, asetukseen mainitulla 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla asetuksella kumotun 9§:n tilalle uusi 9§, joka samalla siirretään 3 lukuun, uusi väliotsikko 9§:n edelle, 11§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti ja 16§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, uusi 6 momentti seuraavasti:

1 Luku

Yleisiä säännöksiä

3 §

1. Tämän asetuksen mukaisia katsastuksia ovat:

a) tyyppikatsastus;

b) maahantuontikatsastus;

c) rakennekatsastus;

d) rekisteröintikatsastus;

e) kytkentäkatsastus;

f) muutoskatsastus; ja

g) vuosikatsastus.

2. Tyyppikatsastus suoritetaan uuden ajoneuvomallin luokittelua varten ja sen toteamiseksi, onko ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen.

2 a. Maahantuontikatsastus suoritetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä todetaan rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot ja tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä rakenteeltaan ja varusteiltaan voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen.


2 Luku

Tyyppikatsastus

5 §

1. Tyyppikatsastukseen on esitettävä:

a) jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan Suomessa toimivan edustajan maahantuoma rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvomalli; ja

b) jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan Suomessa toimivan edustajan maahantuoma mopo- ja moottorirekimalli.

2. Tyyppikatsastuksen saa toimittaa myös perävaunumallille ja Suomessa muutetulle ja täydennetylle ajoneuvomallille.

3. Tyyppikatsastuksen toimittaa autorekisterikeskus.

4. Maahan tuodun ajoneuvon rakennetta ja varusteita ei ilman autorekisterikeskuksen lupaa saa muuttaa tai täydentää ennen tyyppikatsastusta.

7 §

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmistaja tai valmistajan Suomessa toimiva edustaja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja malliltaan vastaa täysin tyyppikatsastettua ajoneuvoa ja että mahdolliset puutteellisuudet on tyyppikatsastuksessa hyväksytyllä tavalla poistettu.

2. Valmistajan tai valmistajan Suomessa toimivan edustajan on luovutettava jokaisen toimittamansa ajoneuvon mukana jäljennös tyyppikatsastustodistuksesta. Sellaisen ajoneuvon mukana, jonka saa merkitä rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta, on kuitenkin tyyppikatsastustodistuksen sijasta luovutettava jäljennös todistuksesta rekisteröintiä varten.


3 Luku

Yksittäisen ajoneuvon katsastus

Maahantuontikatsastus
9 §

1. Maahantuontikatsastukseen on esitettävä muun kuin ajoneuvon valmistajan Suomessa olevan edustajan maahantuoma mopo tai moottorireki taikka rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvo. Ministeriö määrää, milloin ajoneuvoa ei tarvitse esittää maahantuontikatsastukseen.

2. Maahantuontikatsastuksen suorittaa katsastuskonttori tai autorekisterikeskuksen määräämä muu katsastustoimipaikka.

3. Maahantuontikatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 6§:n 1 momentissa ja 13§:ssä on säädetty. Maahantuontikatsastuksessa vahvistetaan kuorma- ja linja-auton akseli- ja kokonaispainot sekä tarvittaessa kuormauspisteen paikka ja koriylitys. Valmistajan takaamien kokonais- ja akselipainojen sijasta ulkomailla rekisterissä olleelle ajoneuvolle saadaan sanotut painot määrätä enintään rekisteriin merkittyjen painojen mukaisiksi.

4. Hyväksytystä maahantuontikatsastuksesta annetaan katsastuskirja.

Rekisteröintikatsastus
11 §

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan säännönmukaiseen käyttöön ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, sen on oltava hyväksytty enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa maahantuonti- tai rekisteröintikatsastuksessa.

1 a. Milloin maahantuontikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai ajoneuvoa on maahantuontikatsastuksen jälkeen muutettu taikka maahantuontikatsastuksesta on kulunut yli kuusi kuukautta, ajoneuvo on esitettävä rekisteröintikatsastukseen ennen rekisteriin merkitsemistä.


12 §

Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä:

a) alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajoneuvon tyyppikatsastustodistus tai maahantuontikatsastuksessa annettu katsastuskirja ja henkilöautosta todistus rekisteröintiä varten;


13 §

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan sen lisäksi, mitä 3§:n 4 momentissa on säädetty, että ajoneuvon mitat ja painot vastaavat niistä annettuja säännöksiä ja määräyksiä, sekä määrätään perävaunun suurimmat sallitut akseli- ja kokonaispainot. Ajoneuvon oma paino on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppikatsastus tai maahantuontikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.


Kytkentäkatsastus
14 §

1. Auto ja siihen kytkettävä perävaunu on ennen yhdistelmän käyttöönottoa hyväksyttävä erilliskytkentäkatsastuksessa, jollei autoa ja perävaunua ole erikseen hyväksytty ristiinkytkentäkatsastuksessa. Henkilö- ja pakettiauto sekä kokonaispainoltaan enintään 3 500 kilon erikoisauto samoin kuin niihin kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu voidaan tyyppikatsastuksessa hyväksyä ristiinkytkentään, jolloin tyyppikatsastustodistuksen jäljennökseen tulee autoa luovutettaessa merkitä, onko auto varustettu kytkennässä tarpeellisin vetolaittein ja varustein.

2. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteriote tai väliaikaistodistus taikka, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröinti- tai maahantuontikatsastuksessa annettu katsastuskirja tai tyyppikatsastuksen jäljennös;


Muutoskatsastus
15 §

1. Milloin ajoneuvon rakennetta tai varusteita on muutettu siten, että rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat tai muutos voi vaikuttaa ajoneuvon liikenneturvallisuuteen, on ajoneuvo hyväksyttävä muutoskatsastuksessa ennen säännönmukaiseen käyttöön ottamista. Milloin auton rakenne ja varusteet vastaavat niistä annettuja määräyksiä, muutoskatsastusta ei kuitenkaan vaadita, kun:

a) ammattimaisessa liikenteessä tai kouluautona käytetty auto otetaan yksityiseen liikenteeseen; tai

b) paketti- tai kuorma-auton tavaratilan seinät varustetaan tavaran kuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella tai lämpöeristeellä taikka avonaisin tavarankuljetushyllyköin.


Vuosikatsastus
16 §

1. Rekisteriin merkitty auto on vuosittain tuotava vuosikatsastukseen. Autoa ei kuitenkaan tarvitse tuoda vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona se on ensi kertaa rekisteröity eikä uutta, yksityiskäyttöön rekisteröityä henkilö- tai pakettiautoa myöskään ensimmäisenä eikä toisena sen käyttöönottovuotta seuraavana vuonna.


4. Linja-auto on tuotava vuosikatsastukseen ensimmäisen kerran ennen kesäkuun loppua ja toisen kerran ennen joulukuun loppua. Jos linja-auton käyttöönotosta on kulunut kyseisen vuoden loppuun mennessä enintään viisi vuotta, ei ensimmäistä vuosikatsastusta tarvitse suorittaa. Edellä mainitut katsastukset saadaan kuitenkin suorittaa aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua edellisestä vuosikatsastuksesta.


6. Museoauto on tuotava katsastukseen joka toinen vuosi. Tällaisen auton varsinainen katsastuskuukausi on heinäkuu.

18 §

1. Autoon kytkettävä muu kuin 2 momentissa tarkoitettu perävaunu on katsastettava vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Katsastusta ei tarvitse suorittaa sinä vuonna, jona perävaunu on ensi kertaa otettu käyttöön.

2. Kevytperävaunua ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen. Henkilö- tai pakettiautoon taikka kokonaispainoltaan enintään 3 500 kilon erikoisautoon kytkettävä muu perävaunu on katsastettava joka toinen vuosi. Katsastusta ei suoriteta sinä vuonna, jona perävaunu on ensi kertaa otettu käyttöön eikä käyttöönottoa seuraavana vuonna.

4 Luku

Rekisteröinti

Rekisteröintivelvollisuus ja -toimenpiteet
27 §

3. Moottoripyörän, yksityiskäyttöön rekisteröitävän henkilöauton sekä henkilö- ja pakettiautoon tai kokonaispainoltaan enintään 3 500 kilon erikoisautoon kytkettäväksi soveltuvan perävaunun saa uutena ensi kertaa rekisteröitäessä merkitä rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta tyyppikatsastuksessa rekisteröintiä varten annettavan todistuksen tai sen jäljennöksen perusteella. Sama koskee paketti- ja kuorma-autoa, jos auton rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suurempia kuin 15§:n 1 momentin b kohdassa tarkoitettuja muutoksia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Asetuksen 14§:n 1 momentti, 15§:n 1 momentti, 16§:n 1, 4 ja 6 momentti, 18§ ja 27§:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.