959/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Laki sokeriverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sokeriverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (872/79) 2 ja 5§ sekä 12§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§ 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (670/87), 5§ osittain muutettuna edellä mainitulla 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla lailla ja 12§:n 1 momentti 26 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (854/82), sekä

lisätään 3§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Sokerilla tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin nimikkeisiin 17.01 ja 17.02 kuuluvia tuotteita ja nimikkeeseen 21.06 kuuluvaa siirappia, lukuun ottamatta laktoosia ja sokeriväriä sekä kemiallisesti puhdasta maltoosia ja fruktoosia.

3 §

Milloin verovelvollinen on ottanut käyttöön valmistuspaikalla sokeria muiden kuin tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen, on vero suoritettava käyttöön otettujen määrien perusteella.

5 §

Verotonta on:

1) maassa valmistettu sokeri, joka viedään maasta tai siirretään vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään;

2) maahan tuotu sokeri, milloin se maahan tuotaessa on tullitonta muun säädöksen kuin tullitariffilain (660/87) tai muun sopimuksen kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopimuksen perusteella, jollei mainitussa säädöksessä tai sopimuksessa ole toisin säädetty tai määrätty;

3) sokeri, joka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

4) sokeri, joka käytetään hiivan, rehujen tai tullitariffin nimikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden valmistukseen;

5) sokeri, joka käytetään tullitariffin nimikkeeseen 17.02 kuuluvan sokerivärin, nimikkeisiin 29.18, 29.22-23, 29.32-34 ja 29.40 kuuluvien orgaanisten hedelmä- ja aminohappojen sekä nimikkeeseen 35.07 kuuluvien entsyymien valmistukseen;

6) sokeri, joka käytetään sellaisen vientitavaran valmistukseen, josta ei suoriteta hinnanerokorvausta; sekä

7) peruna- tai ohratärkkelyksestä valmistettu sokeri sellaisenaan tai sisältyessään muuhun sokeriin.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980 ja on voimassa vuoden 1991 loppuun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 126/88
Valtiovarainvaliok. miet. 52/88
Suuren valiok. miet. 116/88

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.