939/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä marrskuuta 1988

Laki ulosottolain 4 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulosottolain 4 luvun 7 b§, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (394/73),

muutetaan 4 luvun 6§:n 1 ja 2 momentti sekä 7 ja 7 a§, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 4 luvun 6§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 päivänä toukokuuta 1973 annetulla lailla ja 5 päivänä syyskuuta 1975 annetulla lailla (709/75), uusi 5 momentti seuraavasti:

4luku

Ulosmittauksesta

6 §

Velallisen palkasta tai, jos hän sen jo on nostanut, hänen hallussaan olevasta taikka postiin tai rahalaitokseen hänelle toimitettavaksi tai hänen lukuunsa maksetusta rahasta on jätettävä ulosmittaamatta kaksi kolmasosaa siitä, mitä palkasta tulee ulosmittauksen ja seuraavan palkanmaksupäivän väliselle ajalle. Velalliselta ei kuitenkaan saa ulosmitata enempää kuin kolme neljäsosaa siitä palkan osasta, joka ylittää 3 momentissa tarkoitetun rahamäärän. Kun ulosmittaus toimitetaan palkasta, jonka maksuaikoja ei ole ennakolta määrätty, on ulosmittaamatta jätettävä kaksi kolmasosaa kustakin palkkaerästä.

Jos ulosmittaus palkasta toimitetaan velallisen puolisolle tai lapselle tai vahingonkorvauksena lapselle maksettavan, yhtä palkanmaksukautta vastaavan elatusavun perimiseksi, taikka jos palkasta ulosmitataan tällaista elatusapua ja muuta saatavaa, saadaan ulosmittaamatta jätettävä palkan osa määrätä 1 momentissa tarkoitettua osaa pienemmäksikin. Jos ulosmittaus tässä momentissa tarkoitetun elatusavun perimiseksi toimitetaan palkasta, jonka maksuaikoja ei ole ennalta määrätty, on ulosmittaamatta jätettävä vähintään kolmasosa kustakin palkkaerästä.


Jos velallinen saa palkkaa eri palkanmaksajilta, palkoista on jätettävä ulosmittaamatta yhteensä edellä tässä pykälässä tarkoitettu määrä. Yksittäisestä palkasta saadaan tällöin ulosmitata tässä pykälässä tarkoitettua suurempikin osa.

7 §

Tämän luvun palkkaa koskevia säännöksiä on sovellettava myös eläkkeeseen, elinkorkoon, sairauspäivärahaan, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan, tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavaan korvaukseen sekä muihin toimeentuloetuuksiin, jollei niitä ole laissa kielletty ulosmittaamasta.

Jos velallinen saa palkan taikka ulosmittauskelpoisen eläkkeen tai toimeentuloetuuden ohella sellaista eläkettä tai toimeentuloetuutta, jota ei saa ulosmitata, velalliselle on aina jätettävä 6 §:n 1-3 momentin perusteella määräytyvä osa palkan sekä kaikkien eläkkeiden ja toimeentuloetuuksien yhteenlasketusta määrästä. Palkasta sekä ulosmittauskelpoisesta eläkkeestä ja toimeentuloetuudesta saa tällöin ulosmitata säännönmukaista suuremmankin osan.

Eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen suoritettavaa avustusta tai kustannusten korvausta ei saa ulosmitata. Ulosmittaamatta on jätettävä myös korvaus, joka suoritetaan kivusta ja särystä, viasta tai muusta pysyvästä haitasta taikka sairaanhoitokustannuksista, hautaamiskustannuksista tai muista henkilövahingosta aiheutuneista kuluista.

7 a §

Milloin määrätyltä ajalta laskettavaa tai toistuvasti määräajoin suoritettavaa saatavaa ei lain mukaan saa ulosmitata, on ulosmittaamatta jätettävä myös asianomaisen siitä nostamat, hänen hallussaan olevat tai hänen lukuunsa rahalaitokseen maksetut rahat siltä osin kuin ne vastaavat edellä tarkoitetusta ajasta jäljellä olevaa osaa tai ulosmittauspäivän ja toistuvan suorituksen seuraavan maksupäivän välistä aikaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Samalla lakkaavat olemasta voimassa valtioneuvoston aikaisemman lain nojalla antamat eläkkeiden, elinkorkojen ja henkivakuutussummien ulosmittauskieltoa koskevat päätökset.

Hallituksen esitys 4/88
Toisen lakivaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 97/88

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.