925/1988

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1988

Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan alusten katsastuksista 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (748/83) 13§:n 3 momentti,

muutetaan 1§:n 2 momentin 4 ja 5 kohta, 2§, 3§:n 2 momentti, 5§:n 1 momentti, 8§:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 9§:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale, 10§:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 11§:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 12§, 13§:n 1 momentti, 18§:n 1 momentin 1 kohta, 32§:n 1 momentin 1 kohta, sekä

lisätään 1§:n 2 momenttiin uusi 6 kohta ja asetukseen uusi 10 a§ seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta:


4) vuokraveneisiin;

5) huvialuksiin; eikä

6) merenkulkuhallituksen tyyppihyväksymiin enintään 5,5 metrin pituisiin hallinnollisiin aluksiin; mainitut alukset tulee kuitenkin ilmoittaa siihen merenkulkupiiriin, jonka alueella aluksia käytetään.


2 §
Määritelmiä

1.Matkustaja-alus on alus, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa. Matkustajaksi katsotaan mainittua lukumäärää laskettaessa jokainen muu henkilö kuin aluksen päällikkö ja laivaväkeen kuuluva tai muu, missä ominaisuudessa tahansa alukseen toimeen otettu tai siinä aluksen lukuun työskentelevä henkilö. Matkustajien lukumäärään ei kuitenkaan lueta yhtä vuotta nuorempia lapsia.

2.Lastialus on jokainen alus, joka ei ole matkustaja-alus.

3.Hallinnollinen alus on valtion tai kunnan omistama alus, jota käytetään muuhun kuin matkustajien tai lastin kuljettamiseen yleisessä liikenteessä.

4.Kalastusalus on lastialus, jota käytetään kalojen tai merieläinten pyyntiin.

5.Säiliöalus on lastialus, jonka lastitilat on rakennettu tai soveltuvat pääasiassa nestemäisen lastin kuljettamiseen irtolastina.

6.Lautta on ajoneuvokannellinen vesikulkuneuvo, joka välittää yleisen tien liikenteen vesistön yli.

7.Lautta-alus on vapaasti ohjailtava lautta.

8.Proomu on alus, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa.

9.Merenkulkuhallituksen tyyppihyväksymä alus on alus, joka täyttää yhteispohjoismaisten veneiden rakenne- ja hyväksymissääntöjen vedellä täytetyn veneen kelluvuus- ja vakavuusvaatimukset.

10.Sisäliikenne on liikennettä järvillä, joilla, kanavilla, Saimaan ja Santion välisellä sisäväylällä sekä merialueella, joka ei ole alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille.

11.Kotimaanliikenne on liikennettä kotimaan satamien välillä. Kotimaanliikenteeseen rinnastetaan liikenne kotimaan satamasta toiseen Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton vesialueiden kautta sekä liikenne Saimaan kanavan kautta Viipuriin.

12.Itämerenliikenne on liikennettä kotimaan liikennealueen ulkopuolella Itämerellä ja siihen liittyvillä vesillä aina Lindesnäsin ja Hanstholmin väliselle linjalle sekä Kielin kanavan kautta Cuxhaveniin.

13.Lähiliikenne on liikennettä Itämeren liikennealueen ulkopuolella Pohjanmerellä sekä siihen liittyvillä vesillä, ei kuitenkaan kauempana kuin 12° läntistä pituutta eikä etelämpänä kuin 48° pohjoista leveyttä eikä pohjoisempana kuin 64° pohjoista leveyttä.

14.Kaukoliikenne on liikennettä lähiliikennealueen ulkopuolella.

15.Kansainvälinen liikenne on liikennettä ulkomaan satamien tai Suomen ja ulkomaan satamien välillä.

16.Talviliikenne on kulkua murretussa jääuomassa tai syöksyjä ottamalla kiintojäässä.

17.Pohjan ulkopuolinen tarkastus on tarkastus, joka toimitetaan joko aluksen ollessa telakoituna tai merenkulkuhallituksen hyväksymää menetelmää käyttäen aluksen ollessa vedessä.

18.Bruttovetoisuus on alukselle annetusta mittakirjasta ilmenevä suurin vetoisuus sellaisena kuin se on määritelty yhdenmukaisesta aluksenmittausjärjestelmästä vuonna 1947 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 18/55). Jos aluksella on vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 31/82) mukainen bruttovetoisuus, merenkulkuhallitus ratkaisee, mitä bruttovetoisuuden tonnimäärää mittakirjassa ilmoitettu vetoisuus vastaa.

19.Peruskatsastuspäivämäärä on se päivä, jolloin aluksen runko ensimmäisen kerran katsastetaan ennen aluksen asettamista liikenteeseen suomalaisena aluksena tai ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen sen jälkeen, kun aluksen koneistoon tai runkoon on tehty olennaisia muutoksia, tai päivä, jolloin vastaava rungonkatsastus laivanisännän pyynnöstä suoritetaan.

20.Aluksen pituus on 96 prosenttia kokonaispituudesta vesiviivalla, joka on 85 prosentin korkeudella pienimmästä mallisivukorkeudesta mitattuna kölin yläreunasta, tai pituus keulan etureunasta peräsintukin keskipisteeseen samalla vesiviivalla, jos tämä mitta on suurempi. Aluksissa, joiden köli on suunniteltu kaltevaksi, tulee vesiviivan, jolla tämä pituus mitataan, olla suunnitellun vesiviivan suuntainen. Enintään 12 metriä pitkän aluksen pituus on kuitenkin sen suurin pituus.

21.Suurin pituus on keularangan yläpään ulkoreunasta perärangan ulkoreunaan tai peräpeilin uloimpaan reunaan.

3 §
Katsastus

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/81) ja siihen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 35/81) sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/83) sopimusvaltion viranomaisen suorittama katsastus, peruskatsastusta lukuunottamatta, tunnustetaan samanarvoiseksi tämän asetuksen mukaisen katsastuksen kanssa.

5 §
Katsastuksen toimittaminen

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että alus katsastetaan ja sovittava merenkulkuviranomaisten tai merenkulkuhallituksen hyväksymän luokituslaitoksen kanssa katsastuksen toimittamisen ajasta ja paikasta.


8 §
Kotimaanliikenteessä käytettävät alle 500 rekisteritonnin matkustaja-alukset ja sisäliikenteessä käytettävät matkustaja-alukset

Kotimaanliikenteessä käytettävälle bruttovetoisuudeltaan alle 500 rekisteritonnin suuruiselle matkustaja-alukselle ja sisäliikenteessä käytettävälle matkustaja-alukselle on suoritettava:


Talviliikenteessä käytettävän yli 20 vuotta vanhan matkustaja-aluksen pohja on katsastettava ulkopuolelta 1 momentin säännöksistä riippumatta vuosittain ennen kuin alusta uudelleen käytetään talviliikenteeseen.

9 §
Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät lastialukset ja kotimaanliikenteessä sekä sisäliikenteessä käytettävät vähintään 500 rekisteritonnin lastialukset

Kansainvälisessä liikenteessä käytettävälle lastialukselle ja bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 rekisteritonnin suuruiselle kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä käytettävälle lastialukselle on suoritettava:


10 §
Kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä käytettävät vähintään 150 mutta alle 500 rekisteritonnin lastialukset

Kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä käytettävälle bruttovetoisuudeltaan vähintään 150 mutta alle 500 rekisteritonnin suuruiselle lastialukselle on suoritettava:


Määräaikainen katsastus ja vuosikatsastus voidaan suorittaa kolme kuukautta ennen tai jälkeen määräpäivän. Jos alus on kausiluontoisessa liikenteessä, on vuosikatsastus kuitenkin suoritettava ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen. Vuosikatsastusta ei suoriteta alukselle silloin, kun alukselle suoritetaan määräaikainen katsastus.

10 a §
Proomut

Proomulle, joka on pituudeltaan vähintään 12 metriä, on suoritettava:

1)peruskatsastus ennen proomun asettamista liikenteeseen suomalaisena proomuna ja ennen proomun asettamista uudelleen liikenteeseen sen jälkeen kun sen laitteistoon tai runkoon on tehty olennaisia muutoksia;

2)määräaikainen katsastus viiden vuoden välein, kuitenkin siten, että muiden kuin kausiliikenteessä olevien proomujen pohjan ulkopuolinen tarkastus on suoritettava kolmen vuoden välein;

3)vuosikatsastus kansainvälisessä liikenteessä oleville proomuille vuoden välein ja vuosikatsastuksen sisältöinen katsastus muille proomuille kahden vuoden välein; sekä

4)ylimääräinen katsastus tarvittaessa.

Määräaikainen katsastus, vuosikatsastus ja vuosikatsastuksen sisältöinen katsastus voidaan suorittaa kolme kuukautta ennen tai jälkeen määräpäivän.

Vuosikatsastuksen sisältöistä katsastusta ei suoriteta proomulle silloin, kun proomulle suoritetaan määräaikainen katsastus.

11 §
Kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä käytettävät alle 150 rekisteritonnin lastialukset sekä hallinnolliset alukset

Kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä käytettävälle bruttovetoisuudeltaan alle 150 rekisteritonnin suuruiselle lastialukselle on suoritettava:


Määräaikainen katsastus ja vuosikatsastuksen sisältöinen katsastus voidaan suorittaa kolme kuukautta ennen tai jälkeen määräpäivän. Vuosikatsastuksen sisältöistä katsastusta ei suoriteta silloin, kun alukselle suoritetaan määräaikainen katsastus.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yli 10 metrin pituiset hallinnolliset alukset on katsastettava 1 ja 2 momentin mukaisesti. Yli 5,5 metrin ja enintään 10 metrin pituisille hallinnollisille aluksille suoritetaan vain 1 momentissa mainitut perus- ja määräaikaiskatsastukset.

12 §
Talviliikenteessä käytettävän aluksen rungon katsastus

Edellä 9-11§:ssä mainituista määräaikaisista katsastuksista riippumatta on talviliikenteessä olleen aluksen runko katsastettava ennen kuin alusta uudelleen käytetään talviliikenteeseen. Tällainen katsastus ei kuitenkaan ole tarpeen merenkulkuhallituksen hyväksymän luokituslaitoksen luokittaman aluksen osalta eikä myöskään luokittamattoman aluksen osalta, jos merenkulkuhallitus on vapauttanut aluksen tästä katsastuksesta.

13 §
Peruskatsastus

Peruskatsastukseen kuuluu aluksen rakenteen, koneiston ja varusteiden perusteellinen tarkastus, aluksen pohjan ulkopuolinen sekä kattiloiden täysi tarkastus.


18 §
Muut katsastustoimet

Edellä 12-16§:ssä mainituttujen katsastusten yhteydessä tai niiden perusteella on lisäksi:

1) määrättävä aluksen liikennealue, joita ovat sisä-, kotimaan-, Itämeren-, lähi-, kauko- ja kansainvälinen liikenne;


32 §
Katsastustodistukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat

Edellä 2, 3 ja 4 luvussa mainittujen katsastusten perusteella annetaan, jollei katsastuksessa ole havaittu oleellisia puutteita, tai sen jälkeen kun sellaiset puutteet on korjattu, seuraavat katsastustodistukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat tai tehdään niihin merkintä suoritetusta väli- tai vuosikatsastuksesta:

1) merenkulkuhallituksen vahvistama katsastustodistus; katsastustodistus tai sen jäljennös on säilytettävä aluksessa näkyvällä paikalla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.