900/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Asetus lihantarkastusasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 6 päivänä toukokuuta 1960 annetun lihantarkastusasetuksen (219/60) 9, 12 ja 20§, sellaisina kuin niistä ovat 12§ osittain muutettuna 27 päivänä elokuuta 1976 annetulla asetuksella (705/76) ja 20§ osittain muutettuna 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetulla asetuksella (416/79), seuraavasti:

9 §

Lihantarkastuslain 5§:ssä tarkoitetun lihantarkastamon tulee täyttää edellä 8§:ssä teurastamolle säädetyt yleiset hygienian vaatimukset.

Lihantarkastamossa on oltava tarkoituksenmukaisesti sisustetut ja tarpeellisilla laitteilla varustetut tilat lihantarkastuksen suorittamista sekä lihan purkamista ja kuormaamista varten, laboratorio sekä tarvittaessa jäähdyttämö.

Lihantarkastamo on pidettävä avoinna terveyslautakunnan vahvistamina aikoina, jotka on järjestettävä laitoksen käyttäjille soveltuviksi.

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia 1 ja 2 momentissa säädetyistä vaatimuksista sellaisen lihantarkastamon osalta, joka suorittaa ainoastaan lihantarkastuslain 5§:n 2 momentissa tarkoitettua lihantarkastusta.

12 §

Lihantarkastuksen tapahtuessa lihantarkastamossa tai lihantarkastamon suorittamana saadaan tarkastettavaksi ottaa kokoruho, joka saa olla katkaistu tai halkaistu. Eläimen pään, kielen, sydämen, keuhkojen, maksan, pernan, munuaisten ja utareiden tulee olla tarkastusta suoritettaessa kokonaisina saatavilla ja merkittyinä tai järjestettyinä niin, että varmuudella tiedetään, mihin ruhoon ne kuuluvat. Rinta- ja vatsaonteloiden kalvoja sekä imusolmukkeita ei saa poistaa eikä imusolmukkeisiin tehdä viiltoja. Tarkastettavaksi esitettävä liha ei saa olla siinä määrin jäätynyttä, että tarkastuksen suorittaminen vaikeutuu. Pikkuvasikan, lampaan ja vuohen ruho on esitettävä tarkastettavaksi kokonaisena, mutta ne voidaan tarkastaa ilman päätä ja kieltä.

Ruhon tarkastuttajan on suoritettava ennen ruhon tarkastettavaksi esittämistä tarkastuseläinlääkärin määräämät mahdolliset lihantarkastusta helpottavat toimenpiteet.

20 §

Karhun, villisian, mäyrän, nutrian ja muiden trikiinin mahdollisina väli-isäntinä toimivien eläinten lihaa saa pitää kaupan, myydä ja käyttää ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen ainoastaan, mikäli liha on suoritetussa tarkastuksessa ja trikiinitutkimuksessa todettu ihmisravinnoksi kelvolliseksi. Tarkastuksessa on esitettävä eläimen koko ruho. Ruho saa olla katkaistu tai halkaistu, jos sen paino on yli 10 kg. Tarkastuksessa hyväksytty liha on merkittävä 17§:ssä säädetyllä tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastus ja trikiinitutkimus suoritetaan lihantarkastamossa tai hyväksytyn teurastamon erityisesti hyväksytyssä sairaiden eläinten teurastusosastossa. Nutrian lihan tarkastuksen voi lihantarkastamo suorittaa myös lihantarkastuslain 5§:n 2 momentissa tarkoitetulla maa- ja metsätalousministeriön luvalla ja määräämillä ehdoilla nutrian teurastuspaikassa, jonka terveyslautakunta on hyväksynyt terveydenhoitolainsäädännön mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu trikiinitutkimus ja muut tarvittavat tutkimukset voidaan suorittaa myös elintarvikelainsäädännössä tarkoitetussa kunnallisessa elintarviketutkimuslaitoksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.