870/1988

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 6 a§:n 1 momentin 5 kohta sekä 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1126/85), näin kuuluviksi:

6 a §

Jos maatalousyrittäjä luovuttaa jatkamiskelpoiseksi katsottavan, kokonaan tai osaksi, kuitenkin vähintään neljäsosalta, omistamansa viljelmän, joka ei ole olennaisesti suurempi kuin maatilalaissa (188/77) tarkoitettu perheviljelmä, 6 b§:ssä tarkoitetulle luovutuksensaajalle ja pysyvästi lopettaa maatalouden harjoittamisen, on hänellä oikeus saada sukupolvenvaihdoseläkettä edellyttäen:


5) että hän on luovuttanut viljelmän vuoden 1973 jälkeen, mutta ennen vuotta 1991.


Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa on säädetty sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, on myös sellaisella vuonna 1934 tai sitä ennen syntyneellä maatalousyrittäjällä, joka sanotussa momentissa tarkoitetulla tavalla pysyvästi lopettaa maatalouden harjoittamisen, oikeus saada sukupolvenvaihdoseläkettä. Vastaava oikeus on myös vuonna 1935-1938 syntyneellä maatalousyrittäjällä, jos hänen vuonna 1934 tai aikaisemmin syntynyt aviopuolisonsa on oikeutettu sukupolvenvaihdoseläkkeeseen tai jos tämä on tultuaan oikeutetuksi sukupolvenvaihdoseläkkeeseen ja sen kalenterivuoden päätyttyä, jona eläkkeenhakija täytti 50 vuotta, kuollut tai alkanut saada 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua eläkettä. Vuonna 1935-1938 syntyneelle maatalousyrittäjälle ei kuitenkaan makseta eläkettä ajalta ennen 55 vuoden täyttämistä. Luovutuksen tapahtuessa vuonna 1990 sovelletaan vuosiluvun 1934 sijasta vuosilukua 1935 sekä vuosilukujen 1935-1938 sijasta vuosilukuja 1936-1939.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tätä lakia sovelletaan, jos viljelmän luovutus tapahtuu tämän lain voimaantulon jälkeen. Haettaessa eläkettä maatalousyrittäjien eläkelain 6 g§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ehdollisena tätä lakia sovelletaan, jos mainitun lainkohdan mukainen päätös annetaan tämän lain voimaantulon jälkeen sekä eläkettä on haettu ja sanotussa lainkohdassa tarkoitettu asiakirja on allekirjoitettu ennen vuotta 1991.

Hallituksen esitys 74/88
Sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 13/88
Suuren valiok. miet. 95/88

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.